Ból brzucha i wzdęcia w ciąży po wypiciu mleka

Ból brzucha i wzdęcia w ciąży po wypiciu mleka

Wzdę­cia i pro­ble­my żołąd­ko­we to dla przy­szłych mam codzien­ność. Zazwy­czaj nie sta­no­wią one powo­du do obaw. Po pro­stu w cią­ży nasz układ pokar­mo­wy nie­co „zwal­nia”.  Jeśli jed­nak zauwa­ży­łaś, że Two­je dole­gli­wo­ści takie jak ból brzu­cha, wzdę­cia, uczu­cie peł­no­ści, bie­gun­ka czy nud­no­ści wystę­pu­ją ze wzmo­żo­ną siłą po spo­ży­ciu mle­ka i pro­duk­tów mlecz­nych to koniecz­nie zrób test na nie­to­le­ran­cję lak­to­zy.

Kiedy ból brzucha i wzdęcia są spowodowane nietolerancją laktozy?

Ból brzu­cha i wzdę­cia w cią­ży po wypi­ciu mle­ka mogą być spo­wo­do­wa­ne nie­to­le­ran­cją cukru mlecz­ne­go czy­li lak­to­zy. Jest to szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne dla kobiet w cią­ży. Nie­to­le­ran­cja lak­to­zy może powo­do­wać nie tyl­ko dole­gli­wo­ści ze stro­ny ukła­du pokar­mo­we­go ale też  zapa­le­nie zatok, ast­mę, bóle sta­wów i kości czy oste­opo­ro­zę. Te ostat­nie pro­ble­my mogą w szcze­gól­no­ści wystą­pić wła­śnie u przy­szłych mam. Dzie­je się tak dla­te­go, że przy nie­to­le­ran­cji lak­to­zy docho­dzi dosyć czę­sto do obni­żo­ne­go wchła­nia­nia wap­nia z poży­wie­nia. Pomi­mo, że spo­ży­wa­my mle­ko i jego prze­two­ry skład­nik ten nie wchła­nia się pra­wi­dło­wo. Orga­nizm mat­ki jest z kolei tak „zapro­gra­mo­wa­ny”, że w pierw­szej kolej­no­ści zaspo­ka­ja potrze­by dziec­ka. Two­rzą­cy się u malusz­ka szkie­let kost­ny oraz zęby wyma­ga­ją dużej ilo­ści wap­nia z poży­wie­nia. W wyni­ku tego orga­nizm mat­ki ma licz­ne nie­do­bo­ry, któ­re w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzą do pro­ble­mów z kość­mi i sta­wa­mi.

Nie wystarczy przestać pić mleko – zrób badanie! 

Sama die­ta bez­lak­to­zo­wa nie jest roz­wią­za­niem w tej sytu­acji ponie­waż nadal nie wie­my, co jest przy­czy­ną nie­to­le­ran­cji lak­to­zy. Trze­ba pamię­tać też, że lak­to­za zawar­ta jest nie tyl­ko w mle­ku. Znaj­dzie­my ją w sło­dy­czach, fryt­kach, lekach, wędli­nie i wie­lu innych pro­duk­tach.  Z kolei przy­czy­ną nie­to­le­ran­cji lak­to­zy może być zmia­na w genie LCT odpo­wie­dzial­nym za pro­duk­cję enzy­mu tra­wią­ce­go cukier mlecz­ny (bar­dzo czę­sta sytu­acja), ale też sam brak tole­ran­cji lak­to­zy może sta­no­wić objaw innej cho­ro­by np. celia­kii czy zapa­le­nia jelit. Wyko­na­nie testu gene­tycz­ne­go, któ­ry da Ci infor­ma­cję, czy to Two­je geny powo­du­ją pro­ble­my jeli­to­we po spo­ży­ciu mle­ka pomo­że Ci ochro­nić swo­je zdro­wie oraz swo­je­go malusz­ka. Nawet co 3 Polak (38% popu­la­cji) ma nie­to­le­ran­cję lak­to­zy. Świa­do­mość, że masz  zmia­ny w genach powo­du­ją­ce nie­to­le­ran­cje lak­to­zy i wyko­na­nie w przy­szło­ści bada­nia u dziec­ka może pomóc Ci uchro­nić je przed groź­ny­mi powi­kła­nia­mi.