Gdzie mogę wykonać badanie NIFTY?

Gdzie mogę wykonać badanie NIFTY?

Gdzie można wykonać test nifty?

Nie­in­wa­zyj­ny test pre­na­tal­ny NIFTY został stwo­rzo­ny do oce­ny ryzy­ka wystą­pie­nia naj­częst­szych zespo­łów wad roz­wo­jo­wych u dzie­ci, takich jak choć­by zespół Downa. Bada­nie to jest bez­piecz­ne, dokład­ne i może być wyko­ny­wa­ne we wcze­snej cią­ży (już po 10 tygo­dniu). Jedy­ną rzecz, jaką musi zro­bić pacjent­ka, aby pod­dać się tej nowo­cze­snej meto­dzie ana­li­zy DNA jest odda­nie kil­ku ml krwi, z któ­rych izo­lo­wa­ne będą komór­ki pło­du.

Gdzie można zrealizować badanie?

Test NIFTY powstał w insty­tu­cie BGI w Shen­zhen (jed­ne­go z naj­waż­niej­szych ośrod­ków zaj­mu­ją­cych się geno­mi­ką na świe­cie) i tyl­ko tam był do pew­ne­go cza­su wyko­ny­wa­ny. Obec­nie bada­nie pro­wa­dzi rów­nież war­szaw­skie labo­ra­to­rium Geno­med. Prób­kę do bada­nia moż­na jed­nak pobrać w jed­nym z pra­wie 200 lokal­nych punk­tów pobrań labo­ra­to­rium testD­NA. Znaj­du­ją się one na tere­nie całe­go kra­ju, a w tym m. in. w Kato­wi­cach, Kra­ko­wie, Pozna­niu, Zie­lo­nej Górze i Bia­łym­sto­ku. W wybra­nych pla­ców­kach ist­nie­je nawet moż­li­wość zamó­wie­nia położ­nej na wizy­tę domo­wą. Zobacz peł­ną listę pla­có­wek

Jaka jest skuteczność testu?

Choć test NIFTY nie słu­ży do posta­wie­nia osta­tecz­nej dia­gno­zy, to jego sku­tecz­ność oce­nia się na bar­dzo wyso­ką, a mia­no­wi­cie powy­żej 99%. Z kolei wskaź­nik wyni­ków fał­szy­wie dodat­nich wyno­si w tym przy­pad­ku mniej niż 0,5%. Wła­śnie z tego wzglę­du jest on obec­nie uwa­ża­ny za naj­pew­niej­szy na świe­cie. Osią­ga bowiem wyni­ki znacz­nie lep­sze niż tra­dy­cyj­ne prze­sie­wo­we bada­nia pre­na­tal­ne, któ­re dotych­czas sto­so­wa­no. Dzię­ki meto­dzie wie­le kobiet może unik­nąć nio­są­cej ryzy­ko powi­kłań amnio­punk­cji czy biop­sji kosmów­ki.

Reali­za­cja testu NIFTY nie sta­no­wi naj­mniej­sze­go zagro­że­nia dla zdro­wia i życia mat­ki oraz jej dziec­ka. Aby go zre­ali­zo­wać nale­ży udać się do swo­je­go leka­rza gine­ko­lo­ga i popro­sić go o wysta­wie­nie skie­ro­wa­nia na bada­nie. Jest to koniecz­ne, ponie­waż tyl­ko lekarz jest w sta­nie facho­wo obja­śnić pacjent­ce zasa­dę dzia­ła­nia tego testu oraz usta­lić na pod­sta­wie roz­mo­wy z nią, czy ma wska­za­nia do testu NIFTY. Ze wzglę­du na wszyst­kie swo­je zale­ty i brak zagro­żeń, po skie­ro­wa­nie powin­ny udać się wszyst­kie te kobie­ty,  któ­rym zale­ży na spo­koj­nej cią­ży, wygo­dzie oraz bez­pie­czeń­stwie.

Comments are closed.