Gdzie wykonać badanie

Could not save XML file

Could not save marker XML file (/home/marcinja/domains/badanienifty.pl/public_html/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml) for Map ID 1

Wykonaj test NIFTY w swoim mieście

Test NIFTY moż­na wyko­nać na tere­nie całej Pol­ski (posia­da­my ponad 200 punk­tów pobrań). Prób­ka krwi pobie­ra­na jest od ponie­dział­ku do piąt­ku. Wystar­czy do nas zadzwo­nić i umó­wić się na ter­min. W nie­któ­rych mia­stach mamy rów­nież położ­ne, któ­re chęt­nie doja­dą na pobra­nie krwi do domu Pacjent­ki.

 Tel do Biu­ra: (32) 763 66 66  Tel kom: 570 047 770

Tele­fo­ny są czyn­ne codzien­nie od 7:00 do 23:00 a tak­że w week­en­dy i świę­ta od 8:00 do 21:00.

Bez kolejek!

Wybierz woje­wódz­two

Fil­truj wg

TytułAdresOpis
Tel: (87) 735 10 06 Augu­stów, Ul. 3-go maja 49 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (44) 744 13 55 Beł­cha­tów, ul. Edwar­dów 2A pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (83) 410 20 36 Bia­ła Pod­la­ska, ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi 2 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (94) 716 60 32 Bia­ły Bór, ul. Nad­rzecz­na 2a/1 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (85) 674 99 06 Bia­ły­stok, ul. 1000-lecia Pań­stwa Pol­skie­go 10 pn.-pt.: 7.30–17.30
Ist­nie­je moż­li­wość umó­wie­nia wizy­ty w sobo­tę! Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (33) 488 00 84 Biel­sko Bia­ła, ul. Pszen­na 11 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (56) 690 40 98 Brod­ni­ca, ul. Koper­ni­ka 8 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (18) 521 14 92 Buko­wi­na Tatrzań­ska; ul. Dłu­ga 145 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
(52) 569 11 16 Byd­goszcz, ul. Kar­ło­wi­cza 3–5 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (71) 723 00 56 Bystrzy­ca, Ul. Chro­bre­go 14 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
(82) 592 20 41 Chełm, ul.Lipowa 27 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (52) 569 10 67 Choj­ni­ce, Ul. Mic­kie­wi­cza 3 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (32) 445 07 11 Cho­rzów, Ul. Bato­re­go 19 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (23) 682 67 03 Cie­cha­nów, Ul Spół­dziel­cza 2 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (33) 488 02 01 Cie­szyn, u. Frysz­tac­ka 20 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (59) 722 84 26 Czar­ne, Plac Wol­no­ści 10 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (34) 343 01 48 Czę­sto­cho­wa, ul. Ander­sa 12 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (94) 716 63 05 Dar­ło­wo, ul. M.C. Skło­dow­skiej 32 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
tel. (94) 716 63 51 Dęb­no, ul. Kościusz­ki 58 pn.-pt.: 9.00–17.00
Tel: (94) 716 60 81 Draw­sko Pomor­skie, ul. Polna 1 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (55) 621 21 99 Elbląg, ul. Nowo­wiej­ska 7 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (87) 735 13 18 Ełk, ul. Baran­ki 24 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (58) 739 66 96 Gdańsk, ul. Sub­i­sła­wa 24 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (58) 739 69 24 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (32) 445 06 31 Gli­wi­ce, ul. Żabiń­skie­go 18 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną
Tel: (95) 783 51 55 Gorzów Wiel­ko­pol­ski, ul. Kom­ba­tan­tów 34 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (15) 816 50 20 Gorzy­ce, ul. Pił­sud­skie­go 17 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel.: (67) 345 01 21 Gołańcz, ul. Libel­ta 4 pn.-pt.: 8.00 — 15.30
Pro­si­my o wcze­śniej­szą rezer­wa­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (56) 690 40 97 Gru­dziądz, ul. Klasz­tor­na 9/11 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (91) 831 09 04 Gry­fi­ce, ul Ks.Stanisława Ruta 9 Pon-pt: 8.00–18.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (84) 534 34 08 Hru­bie­szów, Ul. Leśmia­na 28A pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (52) 569 10 93 Ino­wro­cław, ul. Dwor­co­wa 71 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (41) 260 80 03 Jędrze­jów, ul. Mało­go­ska 25 pn.-pt.: 08.00–18.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (75) 610 60 29 Jele­nia Góra, ul. Ogiń­skie­go 1B pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (62) 501 35 07 Kalisz, ul. Maj­kow­ska 13a pn.-pt.: 8.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
(32) 445 02 61 Kato­wi­ce, ul. Bocheń­skie­go 38A pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (77) 547 48 08 Kędzie­rzyn Koź­le, ul. Czer­wiń­skie­go 3 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (41) 241 20 11 Kiel­ce, ul. Kościusz­ki 25E pn.-pt.: 8.00–18.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (77) 547 44 60 Klucz­bork, ul. Grun­waldz­ka 20 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (71) 723 00 56 Kobie­rzy­ce, Ul. Wito­sa 5 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (63) 220 21 88 Konin, ul. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na 23A pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (41) 241 22 02 Koń­skie, ul. Połu­dnio­wa 1 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel. (94) 716 60 72 Kosza­lin, ul. Trau­gut­ta 31 pn.-pt.: 09.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (56) 690 40 96 Kowa­le­wo Pomor­skie, Plac Wol­no­ści 3A pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8 pn.-pt.: 07.30–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel. (94) 716 60 82 Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c pn.-pt.: 09.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną
Tel: (12) 444 68 60 Kra­ków, ul. Kościusz­ki 44 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
(81) 451 11 44 Kra­śnik, Ul. Zyg­mun­ta Kra­siń­skie­go 16 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (13) 444 01 02 Kro­sno, ul. 1000 lecia 13 pn.-pt.: 6.00–19.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (18) 521 10 81 Kry­ni­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (12) 312 41 53 Krze­szo­wi­ce, ul. Sto­lar­ska 1 pn.-pt.: 08:00–16:00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (24) 386 21 11 Kut­no, ul. Sien­kie­wi­cza 16 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (55) 621 23 05 Kwi­dzyn, ul. Koper­ni­ka 25a pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (74) 660 61 88 Kłodz­ko, Ul. Woj­ska Pol­skie­go 18 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel. (76) 745 40 29 Legni­ca, ul. Bie­gu­no­wa 2 pon. — pt.: 08:00 — 18.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (76) 745 40 29 Legni­ca, ul. Pie­kar­ska 7 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (81) 451 10 20 Lublin, ul. Przy­jaź­ni 13 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (95) 711 70 35 Mię­dzy­chód, ul. Mar­szał­ka Pił­sud­skie­go 14 pon/wt/cz 15:00–18:00
śr/pt: 9:00 — 13:00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (95) 711 70 38 Myśli­bórz, ul. Kościel­na 15 pn.-pt.: 8.00 — 18.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (18) 521 12 60 Nowy Sącz, ul. Kocha­now­skie­go 2 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (18) 521 11 84 Nowy Targ, ul. Woj­ska Pol­skie­go 14 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (61) 278 56 55 Nowy Tomyśl, ul. Zbą­szyń­ska pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (77) 547 44 59 Nysa, ul. Ogro­do­wa 1 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (89) 627 16 68 Olsz­tyn, ul. Żoł­nier­ska 18 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (77) 547 43 14 Opo­le, ul. Kato­wic­ka 55 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (89) 627 13 20 Ostró­da, ul. Jana Sobie­skie­go 3C pn.-pt.: 8.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (29) 642 30 08 Ostrów Mazo­wiec­ka, ul. Sło­wac­kie­go 6 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (41) 241 22 19 Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, Os. Ogro­dy 29 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (41) 248 39 99 Piń­czów, ul. Bata­lio­nów Chłop­skich 33 pn.-pt.: 9.00–16.00 Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (44) 744 13 10 Piotr­ków Try­bu­nal­ski, ul. Polna 13 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (67) 345 01 77 Piła, ul. Matwie­je­wa 6 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (61) 278 50 80 Poznań, ul. Pilo­tów 22 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
(16) 736 11 17 Prze­myśl, ul. Opa­liń­skie­go 13 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (24) 361 74 30 Płock, ul. Dwor­co­wa 2 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (48) 386 13 08 Radom, ul. 1905 roku 20 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (44) 744 12 75 Radom­sko, ul. Mic­kie­wi­cza 29 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (32) 445 06 57 Ryb­nik, ul. Par­ko­wa 4a pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (17) 784 00 51 Rze­szów, Pl. Wol­no­ści 17 pon- pt: 8.00 — 18.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel. (14) 696 06 51 Sanok, ul. Prze­my­ska 24 pon-pt: 8.00 — 18.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (25) 740 50 09 Sie­dl­ce, ul. Flo­riań­ska 57 pn.-pt.: 08:00–16:00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (46) 816 61 99 Skier­nie­wi­ce, ul. Sobie­skie­go 29 pn.-pt.: 9.00 — 16.00 Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (71) 723 00 56 Ślę­za, ul. Przy­stan­ko­wa 2 pon. — pt.: 08:00 — 19.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel. (15) 816 50 66 Sta­lo­wa Wola, ul. Oku­lic­kie­go 36 Do uzgod­nie­nia
Tel: (41) 241 22 01 Sta­ra­cho­wi­ce, ul. Jana Paw­ła II 1 Godzi­ny przy­jęć do uzgod­nie­nia.
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (91) 852 22 41 Star­gard Szcze­ciń­ski, ul. Pocz­to­wa 2 Godzi­ny przy­jęć do uzgod­nie­nia.
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (33) 488 02 75 Sucha Beskidz­ka, ul. Mic­kie­wi­cza 56 Godzi­ny przy­jęć do uzgod­nie­nia.
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (87) 735 10 40 Suwał­ki, ul. Mły­nar­skie­go 9 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (74) 660 62 55 Świd­ni­ca, ul. Klicz­kow­ska 37 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel. (91) 852 22 67 Świ­no­uj­ście, ul. Pił­sud­skie­go 23–25 Do uzgod­nie­nia
Tel:(91) 852 22 36 Szcze­cin, ul. Powstań­ców Wiel­ko­pol­skich 66 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (94) 716 60 83 Szcze­ci­nek, Kiliń­skie­go 7 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (89) 627 12 88 Szczyt­no, ul. Chro­bre­go 10 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (59) 722 84 43 Słupsk, ul. Tuwi­ma 23 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel:(14) 696 00 79 Tar­nów, Plac Kościusz­ki 4 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (44) 744 12 99 Toma­szów Mazo­wiec­ki, ul. Bar­lic­kie­go 15 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
(56) 690 40 95 Toruń, ul. M. Skłodowskiej–Curie 73 pn.-pt.: 9.00 — 17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (32) 445 05 44 Tychy, ul. Gene­ra­ła Charles’a de Gaulle’a 49 pn.-pt.: 7:30–18:00
sb: 8:00–9:00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (22) 100 32 65 War­sza­wa, ul. Kru­cza 6/14 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel:(74) 660 62 60 Wał­brzych, ul. Armii Kra­jo­wej 22–23 Godzi­ny przy­jęć do uzgod­nie­nia.
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (67) 345 01 36 Wałcz, ul. Pia­stow­ska 3 Godzi­ny przy­jęć do uzgod­nie­nia.
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel:(58) 746 34 72 Wej­he­ro­wo, ul. I Bry­ga­dy Pan­cer­nej 36 Godzi­ny przy­jęć do uzgod­nie­nia.
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (43) 655 74 09 Wie­luń, ul J.Żubr 30 Do uzgod­nie­nia
Tel. (71) 723 00 56 Wro­cław, ul. Trwa­ła 7 pon-pt: 8.00 — 16.00
Sb: 8.00 — 13.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (65) 356 82 52 Wscho­wa, ul. Zyg­mun­ta Sta­re­go 4 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (54) 412 41 03 Wło­cła­wek, ul. Zduń­ska 2 pn.-pt.: 10.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (84) 534 34 00 Zamość, ul. Jasna 14 pn.-pt.: 09.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (32) 445 05 26 Zawier­cie, ul. Powstań­ców Ślą­skich 8 pn.-pt.: 9.00–17.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (68) 414 50 54 Zie­lo­na Góra, ul. Wyszyń­skie­go 99 pn.-pt.: 8.00–19.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (33) 488 02 56 Żywiec, ul. Księ­dza Pra­ła­ta Sta­ni­sła­wa Słon­ki 24 pn.-pt.: 9.00 — 16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.
Tel: (42) 279 72 24 Łódź, ul. Baza­ro­wa 9 pn.-pt.: 9.00–16.00
Pro­si­my o wcze­śniej­szą reje­stra­cję tele­fo­nicz­ną.

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl