Gdzie wykonać badanie

Gdzie wykonać badanie?

Test NIFTY moż­na wyko­nać na tere­nie całej Pol­ski (posia­da­my ponad 200 punk­tów pobrań). Prób­ka krwi pobie­ra­na jest od ponie­dział­ku do piąt­ku. Wystar­czy do nas zadzwo­nić i umó­wić się na ter­min. W nie­któ­rych mia­stach mamy rów­nież położ­ne, któ­re chęt­nie doja­dą na pobra­nie krwi do domu Pacjent­ki.

 Tel do Biu­ra: (32) 763 66 66  Tel kom: 570 047 770

Tele­fo­ny są czyn­ne codzien­nie od 7:00 do 23:00 a tak­że w week­en­dy i świę­ta od 8:00 do 21:00.

Ponad 200 punktów pobrań w całej Polsce

Sprawdź adre­sy punk­tów pobrań i znajdź pla­ców­kę bli­sko Cie­bie na stro­nie: 

www.testdna.pl/testdna_placowki