Koszty badania

Cena testu NIFTY

Test NIFTY to naj­czul­sze prze­sie­wo­we bada­nie pre­na­tal­ne, a jego sku­tecz­ność wyno­si ponad 99%. Jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny dla mat­ki i dziec­ka, ponie­waż do bada­nia pobie­ra­na jest krew jak do zwy­kłej mor­fo­lo­gii.

Co obejmuje cena badania?

  • Wyko­na­nie peł­nej ana­li­zy
  • Pobra­nie prób­ki w pla­ców­ce medycz­nej w oko­li­cach miej­sca zamiesz­ka­nia pacjent­ki
  • Bez­płat­ne ponow­ne pobra­nie prób­ki, gdy­by się oka­za­ło, że zawie­ra ona zbyt małą ilość cffD­NA dziec­ka (prób­ka zosta­nie pobra­nia za wcze­śnie)
  • Zwrot kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych  (amnio­punk­cja, biop­sja tro­fo­bla­stu (CSV), kor­do­cen­te­za) oraz kosz­tów badań gene­tycz­nych: kario­ty­pu, hybry­dy­za­cji in situ (FISH) do kwo­ty 1 200 zł — w sytu­acji otrzy­ma­nia wyni­ku nie­pra­wi­dło­we­go zale­ca się wyko­na­nie badań dia­gno­stycz­nych
  • Prze­sła­nie wyni­ku w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim dro­gą pocz­to­wą na wska­za­ny przez pacjent­kę adres lub moż­li­wość jego ode­bra­nia w punk­cie pobrań
  • Wyda­nie rezul­ta­tu do 11 dni robo­czych

Koszt bada­nia NIFTY: 2397,- 

 


 Badanie NIFTY możesz wykonać w pakiecie z badaniem genu MTHFR za 2674 zł i sprawdzić jaki kwas foliowy jest najlepszy dla Ciebie i Twojego dziecka.

Kliknij i dowiedz się więcej »


Badanie NIFTY na raty

Cało­ścio­wy koszt bada­nia moż­na rów­nież roz­ło­żyć na raty.

Rozmowa z lekarzem genetykiem

Jeże­li otrzy­ma­łaś nie­pra­wi­dło­wy wynik bada­nia pre­na­tal­ne­go (testu pap­pa, NIFTY lub inne­go) możesz go skon­sul­to­wać tele­fo­nicz­nie ze spe­cja­li­stą z dzie­dzi­ny gene­ty­ki. Leka­rza wyja­śni wie­le zagad­nień zwią­za­nych z dzie­dzi­cze­niem, pomo­że zin­ter­pre­to­wać otrzy­ma­ny wynik oraz pod­jąć odpo­wied­nie kro­ki w lecze­niu. Wię­cej o porad­ni…

 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Co bada test NIFTY?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • Trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau
  • Aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci: mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra ), XXX, XYY
  • Zespo­łu mikro­de­le­cji: 5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1.
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

Co jeśli bada­nie się nie powie­dzie ?

W sytu­acji kie­dy oka­że się, że w pobra­nej prób­ce krwi będzie za mało DNA dziec­ka (np. wiek cią­ży został źle okre­ślo­ny) Pacjent­ka zosta­nie popro­szo­na o ponow­ne pobra­nie mate­ria­łu bez dodat­ko­wych kosz­tów.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu