Koszty badania

Cena testu NIFTY

Test NIFTY PRO to naj­szer­szy nie­in­wa­zyj­ny i cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny dla dziec­ka test pre­na­tal­ny. 

Co obejmuje cena badania?

  • Wyko­na­nie peł­nej ana­li­zy i wyda­nie pew­ne­go wyni­ku (mak­sy­mal­nie do 10 dni robo­czych)
  • Pobra­nie prób­ki w pla­ców­ce medycz­nej w oko­li­cach miej­sca zamiesz­ka­nia pacjent­ki — 200 przy­chod­ni w całej Pol­sce 
  • Zwrot kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych w sytu­acji, gdy otrzy­ma­ny wynik jest nie­pra­wi­dło­wy  (np. amnio­punk­cja) do kwo­ty 2600 zł — w sytu­acji otrzy­ma­nia wyni­ku nie­pra­wi­dło­we­go zale­ca się wyko­na­nie badań dia­gno­stycz­nych
  • Prze­sła­nie wyni­ku w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim dro­gą pocz­to­wą na wska­za­ny przez pacjent­kę adres lub moż­li­wość jego ode­bra­nia w punk­cie pobrań
  • Ubez­pie­cze­nie na wypa­dek wyda­nia wyni­ku fał­szy­wie nega­tyw­ne­go
    (odszko­do­wa­nie do 210 000 zł). 

Koszt bada­nia NIFTY: 2397,- 

 


 Badanie NIFTY możesz wykonać w pakiecie z badaniem genu MTHFR za 2674 zł i sprawdzić jaki kwas foliowy jest najlepszy dla Ciebie i Twojego dziecka.

Kliknij i dowiedz się więcej »


Badanie NIFTY na raty

Cało­ścio­wy koszt bada­nia moż­na rów­nież roz­ło­żyć na raty.

Rozmowa z lekarzem genetykiem

Jeże­li otrzy­ma­łaś nie­pra­wi­dło­wy wynik bada­nia pre­na­tal­ne­go (testu pap­pa, NIFTY lub inne­go) możesz go skon­sul­to­wać tele­fo­nicz­nie ze spe­cja­li­stą z dzie­dzi­ny gene­ty­ki. Leka­rza wyja­śni wie­le zagad­nień zwią­za­nych z dzie­dzi­cze­niem, pomo­że zin­ter­pre­to­wać otrzy­ma­ny wynik oraz pod­jąć odpo­wied­nie kro­ki w lecze­niu. Wię­cej o porad­ni…

 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Co bada test NIFTY?

Test NIFTY pozwa­la wykryć: 

  • 6 tri­so­mii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu
  • 4 cho­ro­by zwią­za­ne z nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi chro­mo­so­mów płci — zespół Tur­ne­ra, zespół Kli­ne­fel­te­ra, zespół XXX, zespół XYY,
  • 84 mikro­de­le­cje / mikro­du­pli­ka­cje — choć mikro­de­le­cje uzna­wa­ne są za rzad­kie wady gene­tycz­ne praw­do­po­do­bień­stwo ich wystą­pie­nia u dziec­ka w przy­pad­ku matek przed 40 rokiem życia jest nawet więk­sze niż ma to miej­sce przy Zespo­le Downa
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu PAPP-A jest to 90%. Co wię­cej test NIFTY ma bar­dzo sze­ro­ki zakres — dużo szer­szy niż ma to miej­sce w przy­pad­ku testu PAPP-A i znacz­nie rza­dziej mamy w tym przy­pad­ku do czy­nie­nia z wyni­kiem fał­szy­wie pozy­tyw­nym (w przy­pad­ku testu PAPP-A jest to dość czę­sta sytu­acja). Pod­su­mo­wu­jąc choć oba testy są prze­sie­wo­wy­mi testa­mi pre­na­tal­ny­mi to jed­nak ich czu­łość oraz zakres jest nie­po­rów­ny­wal­ny. 

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy. Amnio­punk­cja pole­ga na pobra­niu prób­ki bez­po­śred­nio od dziec­ka (płyn owo­dnio­wy) poprzez nakłu­cie powłok brzusz­nych i pod­da­niu go szcze­gó­ło­wej ana­li­zie cyto­ge­ne­tycz­nej. 

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się mak­sy­mal­nie do 10 dni robo­czych. 

Co jeśli bada­nie się nie powie­dzie ?

W sytu­acji kie­dy oka­że się, że w pobra­nej prób­ce krwi będzie za mało DNA dziec­ka (np. wiek cią­ży został źle okre­ślo­ny) Pacjent­ka zosta­nie popro­szo­na o ponow­ne pobra­nie mate­ria­łu bez dodat­ko­wych kosz­tów.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu