Kto powinien wykonać badanie?

Test NIFTY — kto powinien wykonać?

Test NIFTY PRO to bada­nie pole­ca­ne każ­dej przy­szłej mamie. Jest w peł­ni bez­piecz­ny i nie­in­wa­zyj­ny.  Dzię­ki wie­dzy na temat tego, że dziec­ko nie jest obcią­żo­ne jed­ną z bada­nych wad gene­tycz­nych czę­sto pozwa­la odzy­skać spo­kój i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, a co za tym idzie cie­szyć się dal­szym prze­bie­giem cią­ży. 

Istnieje jednak grupa kobiet, której w szczególności polecany jest test NIFTY:

  • Kobie­tom po 35 roku życia — ze wzglę­du na więk­sze ryzy­ko uro­dze­nia dziec­ka z cho­ro­bą gene­tycz­ną. 
  • W przy­pad­ku, gdy prze­sie­wo­we bada­nia pre­na­tal­ne takie jak test Papp-a czy USG gene­tycz­ne wska­zu­ją na nie­pra­wi­dło­wo­ści, któ­re mogą suge­ro­wać cho­ro­bę gene­tycz­ną dziec­ka. 
  • Kobie­tom, któ­rym zale­ca­na jest amnio­punk­cja z uwa­gi na podej­rze­nie zespo­łu Downa, Edward­sa czy Patau (wynik wyklu­cza­ją­cy np. zespół Downa pozwa­la unik­nąć inwa­zyj­nej dia­gno­sty­ki). 
  • Kobie­tom, któ­re uro­dzi­ły już dziec­ko z cho­ro­bą gene­tycz­ną

Czy wiesz, że …

Pomi­mo, iż ryzy­ko wystą­pie­nia Zespo­łu Downa, Edward­sa czy Patau rośnie wraz z wie­kiem, to aż 80% dzie­ci obcią­żo­nych tymi wada­mi gene­tycz­ny­mi rodzą kobie­ty mło­de (przed 35 rokiem życia)? Dla­te­go też nawet kobie­tom, któ­re nie mają for­mal­nych wska­zań do wyko­na­nia badań pre­na­tal­nych reko­men­du­je się prze­pro­wa­dza­nie cho­ciaż­by USG pre­na­tal­ne­go lub innych nie­in­wa­zyj­nych testów pre­na­tal­nych. 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz  ubez­pie­cze­nie na wypa­dek wyda­nia wyni­ku fał­szy­wie nega­tyw­ne­go (doty­czy to głów­nych tri­so­mii). w tej sytu­acji pacjent­ka otrzy­mu­je odszko­do­wa­nie w wyso­ko­ści do 210 000 zł . W przy­pad­ku uzy­ska­nia wyni­ku stwier­dza­ją­ce­go wadę gene­tycz­ną pacjent­ka może rów­nież otrzy­mać zwrot środ­ków ponie­sio­nych na wyko­na­nie pry­wat­nie amnio­punk­cji (do kwo­ty 2 600 zł). Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…

Co bada test NIFTY?

Test NIFTY pozwa­la wykryć: 

  • 6 tri­so­mii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu
  • 4 cho­ro­by zwią­za­ne z nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi chro­mo­so­mów płci — zespół Tur­ne­ra, zespół Kli­ne­fel­te­ra, zespół XXX, zespół XYY,
  • 84 mikro­de­le­cje / mikro­du­pli­ka­cje — choć mikro­de­le­cje uzna­wa­ne są za rzad­kie wady gene­tycz­ne praw­do­po­do­bień­stwo ich wystą­pie­nia u dziec­ka w przy­pad­ku matek przed 40 rokiem życia jest nawet więk­sze niż ma to miej­sce przy Zespo­le Downa
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPP-A?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu PAPP-A jest to 90%. Co wię­cej test NIFTY ma bar­dzo sze­ro­ki zakres — dużo szer­szy niż ma to miej­sce w przy­pad­ku testu PAPP-A i znacz­nie rza­dziej mamy w tym przy­pad­ku do czy­nie­nia z wyni­kiem fał­szy­wie pozy­tyw­nym (w przy­pad­ku testu PAPP-A jest to dość czę­sta sytu­acja). Pod­su­mo­wu­jąc choć oba testy są prze­sie­wo­wy­mi testa­mi pre­na­tal­ny­mi to jed­nak ich czu­łość oraz zakres jest nie­po­rów­ny­wal­ny. 

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy. Nie­mniej jed­nak bar­dzo czę­sto wyni­ki badań prze­sie­wo­wych takich jak test PAPP-A czy USG gene­tycz­ne nie potwier­dza­ją się w teście NIFTY. Zatem wie­le przy­szłych mam może ode­tchnąć z ulgą. 

Ile cze­ka się na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się mak­sy­mal­nie do 10 dni robo­czych. Jeśli wynik jest dostęp­ny wcze­śniej zawsze go Pań­stwu wcze­śniej prze­ka­zu­je­my. 

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu