Kto powinien wykonać badanie?

Kto powinien wykonać badanie?

Ze wzglę­du na to, że test NIFTY jest bada­niem cał­ko­wi­cie bez­in­wa­zyj­nym i nie powo­du­je żad­ne­go ryzy­ka dla zdro­wia ani mat­ki ani nie­na­ro­dzo­ne­go jesz­cze dziec­ka w zasa­dzie może mu się pod­dać każ­da kobie­ta, któ­ra chcia­ła­by mieć pew­ność, że uro­dzi dziec­ko nie obar­czo­ne ryzy­kiem wystą­pie­nia jed­nej z trzech naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych wad chro­mo­so­mo­wych.

Nega­tyw­ny wynik testu NIFTY z pew­no­ścią przy­no­si spo­kój i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Poma­ga zatem w bez­stre­so­wym przej­ściu przez cią­żę i pozwa­la cie­szyć się z przy­szłe­go macie­rzyń­stwa.

.

kto_powinien

 

Test NIFTY polecany jest w przypadku:

 • Kobiet, któ­re chcia­ły­by w bez­in­wa­zyj­ny i bez­piecz­ny spo­sób wyklu­czyć Zespół Downa, Edward­sa czy Patau
 • Cię­żar­ne po 35 roku życia
 • Cię­żar­ne, u któ­rych wyni­ki badań prze­pro­wa­dza­nych w pierw­szym i dru­gim try­me­strze cią­ży wska­zu­ją na wyso­kie ryzy­ko wystą­pie­nia wad chro­mo­so­mo­wych pło­du
 • Cię­żar­ne, któ­re pod­da­ły się zabie­go­wi in-vitro
 • Cię­żar­ne, któ­re chcia­ły­by unik­nąć amnio­punk­cji
 • Cię­żar­ne, u któ­rych inwa­zyj­na dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na wią­że się z dużym ryzy­kiem kom­pli­ka­cji lub
  utra­ty cią­ży

przeczytaj_poradnik_na_temat_testu_NIFTY

Czy wiesz, że …

Pomi­mo, iż ryzy­ko wystą­pie­nia Zespo­łu Downa, Edward­sa czy Patau rośnie wraz z wie­kiem, to aż 80% dzie­ci obcią­żo­nych tymi wada­mi gene­tycz­ny­mi rodzą kobie­ty mło­de (przed 35 rokiem życia)? Dla­te­go też nawet kobie­tom, któ­re nie mają for­mal­nych wska­zań do wyko­na­nia badań pre­na­tal­nych reko­men­du­je się prze­pro­wa­dza­nie cho­ciaż­by USG pre­na­tal­ne­go lub innych nie­in­wa­zyj­nych testów pre­na­tal­nych.

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…

Co bada test NIFTY?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • Trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. zespo­łu Downa, zespo­łu Edward­sa oraz zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16 i 22
 • Aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci: mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra ), XXX, XYY,
 • Zespo­łu mikro­de­le­cji: 5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2). 
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile cze­ka się na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu