Publikacje dotyczące testu NIFTY

Publikacje dotyczące testu NIFTY

Test NIFTY jest sto­sun­ko­wo nowym bada­niem. Nie­mniej jed­nak cie­szy się on spo­rym zain­te­re­so­wa­niem zarów­no ze stro­ny pacjen­tów jak i leka­rzy. Na jego temat powsta­ło kil­ka mate­ria­łów infor­ma­cyj­nych oraz publi­ka­cji. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nimi. Jeśli będą Pań­stwo szu­kać bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji chęt­nie pomo­że­my.

Test NIFTY to inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie, dla­te­go też powsta­ło wie­le cie­ka­wych mate­ria­łów oraz publi­ka­cji. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z nimi.

Do pobrania w internecie:
Inne publikacje:
  1. Cli­ni­cal appli­ca­tion of mas­si­ve­ly paral­lel sequ­en­cing­ba­sed pre­na­tal noni­nva­si­ve fetal tri­so­my test for tri­so­mies 21 and 18 in 11 105 pre­gnan­cies with mixed risk fac­tors. (Pre­na­tal Dia­gno­sis, 2012 Nov 9)
  2. Noni­nva­si­ve pre­na­tal dia­gno­sis of com­mon fetal chro­mo­so­mal aneu­plo­idies by mater­nal pla­sma DNA sequ­en­cing (Jour­nal of Mater­nal Fetal and Neo­na­tal Medi­ci­ne, 2012)
  3. Pre­na­tal Detec­tion of Aneu­plo­idy and Imba­lan­ced Chro­mo­so­mal Arran­ge­ments by Mas­si­ve­ly Paral­lel Sequ­en­cing (PLoS ONE, 2012)
  4. Cli­ni­cal uti­li­ty of Non Inva­si­ve Fetal Tri­so­my (NIFTY) test – Ear­ly expe­rien­ce (The Jour­nal of Mater­nal- Fetal and Neo­na­tal Medi­ci­ne) Hon­gy­ao, et al. (2012)
  5. Noni­nva­si­ve pre­na­tal gene­tic testing for fetal aneu­plo­idy detects mater­nal tri­so­my X. (Pre­na­tal Dia­gno­sis).
Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY?

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…

Co bada test NIFTY?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • Trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
  • Aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci: mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra ), XXX, XYY
  • Zespo­łu mikro­de­le­cji: 5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile cze­ka się na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu