Poradnik

Poradnik 

 

Kto powi­nien roz­wa­żyć wyko­na­nie testu NIFTY?

Bada­niu pre­na­tal­ne­mu NIFTY może się pod­dać w zasa­dzie każ­da kobie­ta, któ­rej zale­ży na spo­koj­nym i bez­stre­so­wym prze­bie­gu cią­ży. Test nie nie­sie ze sobą naj­mniej­sze­go nie­bez­pie­czeń­stwa dla zdro­wia i życia mat­ki oraz roz­wi­ja­ją­ce­go się dziec­ka. Bada­nie to zale­ca się w kil­ku przy­pad­kach. Któ­re kobie­ty powin­ny zde­cy­do­wać się na zle­ce­nie testu NIFTY?

 

Czy­taj wię­cej…

Kie­dy test NIFTY trze­ba będzie powtó­rzyć?

Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nowej gene­ra­cji, któ­re potra­fi z bar­dzo dużym praw­do­po­do­bień­stwem oce­nić ryzy­ko roz­wo­ju aber­ra­cji chro­mo­so­mo­wych pło­du. Bez­pie­czeń­stwo, łatwość pobo­ru prób­ki oraz wyso­ka sku­tecz­ność testu spra­wia­ją, że cie­szy się on coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród przy­szłych matek. Czy mimo swo­jej nie­za­wod­no­ści zda­rza­ją się sytu­acje, kie­dy bada­nie to trze­ba wyko­nać ponow­nie?

 

Czy­taj wię­cej…

Jak zle­cić test NIFTY?

Test NIFTY cie­szy się coraz więk­szym uzna­niem, zarów­no wśród pacjen­tek, jak i w śro­do­wi­sku medycz­nym. Ta inno­wa­cyj­na meto­da badaw­cza pozwa­la okre­ślić ryzy­ko wystą­pie­nia poważ­nych zabu­rzeń roz­wo­jo­wych pło­du, takich jak zespół Downa, zespół Patau czy zespół Edward­sa, z praw­do­po­do­bień­stwem się­ga­ją­cym ponad 99%. Jak zle­cić prze­sie­wo­wy test pre­na­tal­ny NIFTY?

Czy­taj wię­cej…

Gdzie mogę wyko­nać test NIFTY?

Nie­in­wa­zyj­ny test pre­na­tal­ny NIFTY został stwo­rzo­ny do oce­ny ryzy­ka wystą­pie­nia naj­częst­szych zespo­łów wad roz­wo­jo­wych u dzie­ci, takich jak choć­by zespół Downa. Bada­nie to jest bez­piecz­ne, dokład­ne i może być wyko­ny­wa­ne we wcze­snej cią­ży (już po 10 tygo­dniu). Jedy­ną rzecz, jaką musi zro­bić pacjent­ka, aby pod­dać się tej nowo­cze­snej meto­dzie ana­li­zy DNA jest odda­nie kil­ku ml krwi, z któ­rych izo­lo­wa­ne będą komór­ki pło­du.

Czy­taj wię­cej…

Test NIFTY a cią­ża bliź­nia­cza

Wbrew krą­żą­cym w inter­ne­cie opi­niom, cią­ża mno­ga nie jest prze­ciw­ska­za­niem do prze­pro­wa­dze­nia nie­in­wa­zyj­ne­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY. Kobie­ty spo­dzie­wa­ją­ce się wię­cej niż jed­ne­go dziec­ka rów­nież mogą wyko­nać to  bada­nie, muszą być jed­nak w peł­ni świa­do­me, że wynik któ­ry otrzy­ma­ją, choć będzie tak samo pew­ny, nie dostar­czy im wszyst­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji.

Czy­taj wię­cej…

Czy do testu NIFTY potrzeb­ne jest skie­ro­wa­nie?

Chy­ba wszy­scy jeste­śmy już przy­zwy­cza­je­ni, że do więk­szo­ści spe­cja­li­stycz­nych badań medycz­nych potrze­bu­je­my skie­ro­wa­nia od leka­rza. Czy sytu­acja wyglą­da podob­nie w przy­pad­ku bez­piecz­ne­go, prze­sie­wo­we­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY? A może uda nam się wyko­nać bada­nie nawet wte­dy, gdy nie mamy do nie­go wyraź­nych wska­zań medycz­nych?

Czy­taj wię­cej…

Czym są zespo­ły mikro­de­le­cyj­ne?

Dele­cje są rodza­jem muta­cji geno­wej nastę­pu­ją­cej zwy­kle w spo­sób spon­ta­nicz­ny, któ­re pole­ga­ją na czę­ścio­wej utra­cie frag­men­tu chro­mo­so­mu. Przy­czy­nia­ją się one do powsta­nia wie­lu poważ­nych zabu­rzeń roz­wo­jo­wych u dzie­ci. O stop­niu nasi­le­nia obja­wów cho­ro­bo­wych decy­du­je umiej­sco­wie­nie i roz­miar obsza­ru, w któ­rym doszło do utra­ty czę­ści chro­mo­so­mu. Obec­ność nie­wiel­kich zmian w skła­dzie nukle­oty­dów DNA nazy­wa się mikro­de­le­cja­mi, a zabu­rze­nia wywo­ła­ne tym zja­wi­skiem zespo­ła­mi mikro­de­le­cyj­ny­mi.

Czy­taj wię­cej…

 
Test NIFTY a test PAPP-A — czym się róż­nią?

Na pol­skim ryn­ku medycz­nym poja­wia się coraz wię­cej prze­sie­wo­wych badań pre­na­tal­nych. Choć w dal­szym cią­gu nie sto­su­je się ich do posta­wie­nia osta­tecz­nej dia­gno­zy, to przez nie­któ­rych uwa­ża­ne są za bez­piecz­niej­szą alter­na­ty­wę dla badań inwa­zyj­nych. Do naj­po­pu­lar­niej­szych zali­cza się test PAPP-A, a ostat­nio tak­że test NIFTY. Czym róż­nią się od sie­bie obie te meto­dy?

Czy­taj wię­cej…

Czy bada­nie NIFTY może się nie udać?

Sku­tecz­ność prze­sie­wo­we­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY jest bar­dzo wyso­ka i wyno­si ponad 99%. Wła­śnie dla­te­go sta­no­wi obec­nie naj­pew­niej­sze nie­in­wa­zyj­ne bada­nie pre­na­tal­ne na ryn­ku. Czy ist­nie­je zatem ryzy­ko, że nie przy­nie­sie ono żad­ne­go rezul­ta­tu? Jak nale­ży postę­po­wać w przy­pad­ku ewen­tu­al­ne­go nie­po­wo­dze­nia?

Czy­taj wię­cej…

Ile zapła­ci­my za test NIFTY?

Pod poję­ciem prze­sie­wo­we­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY kry­je się nowa­tor­ska meto­da badaw­cza, pozwa­la­ją­ca na okre­śle­nie – z zadzi­wia­ją­co dużą dokład­no­ścią — ryzy­ka roz­wo­ju trzech naj­po­pu­lar­niej­szych zespo­łów zabu­rzeń wśród dzie­ci, a mia­no­wi­cie Zespo­łu Downa, Zespo­łu Patau, oraz Zespo­łu Edward­sa. To jed­nak nie wszyst­ko. Bada­nie daje moż­li­wość usta­le­nia płci dziec­ka oraz stwier­dze­nia praw­do­po­do­bień­stwa roz­wo­ju wad w obrę­bie chro­mo­so­mów płcio­wych. Jaki jest koszt tego bada­nia?

Czy­taj wię­cej…

Czy prze­sie­wo­we bada­nia pre­na­tal­ne mogą zastą­pić bada­nia dia­gno­stycz­ne?

Ostat­nio coraz czę­ściej mówi się o prze­sie­wo­wych bada­niach pre­na­tal­nych. Meto­dy te mają jed­ną głów­ną zale­tę – są cał­ko­wi­cie bez­in­wa­zyj­ne. W prak­ty­ce ozna­cza to, że nie sta­no­wią zagro­że­nia dla zdro­wia i życia mat­ki oraz roz­wi­ja­ją­ce­go się pło­du. Poja­wia się zatem pyta­nie. Czy prze­sie­wo­we bada­nia pre­na­tal­ne mogą zastą­pić bada­nia dia­gno­stycz­ne?

Czy­taj wię­cej…

Kto nie może wyko­nać testu NIFTY?

Test NIFTY jest obec­nie jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych narzę­dzi słu­żą­cych do okre­śla­nia ryzy­ka wad gene­tycz­nych u roz­wi­ja­ją­cych się pło­dów, a w tym Zespo­łu Downa, Patau oraz Edward­sa. Za meto­dą prze­ma­wia wie­le argumentów.Najważniejszym jest cał­ko­wi­te bez­pie­czeń­stwo, ozna­cza­ją­ce brak ewen­tu­al­nych powi­kłań. Kolej­nym będzie na pew­no zadzi­wia­ją­ca czu­łość testu, któ­ra daje moż­li­wość wska­za­nia zabu­rzeń chro­mo­so­mal­nych z praw­do­po­do­bień­stwem powy­żej 99%.

Czy­taj wię­cej…

Prze­sie­wo­we bada­nia pre­na­tal­ne a ryzy­ko uzy­ska­nia fał­szy­we­go wyni­ku

Wyko­na­nie prze­sie­wo­we­go bada­nia pre­na­tal­ne­go powin­no być pierw­szym kro­kiem, jaki podej­mu­je­my w celu okre­śle­nia ryzy­ka wad roz­wo­jo­wych pło­du. Przede wszyst­kim ze wzglę­du na nie­zwy­kle wyso­kie bez­pie­czeń­stwo, a w tym brak ewen­tu­al­nych powi­kłań. Nie­za­leż­nie od rodza­ju bada­nia każ­de z nich obar­czo­ne jest jed­nak moż­li­wo­ścią uzy­ska­nia wyni­ku fał­szy­wie nega­tyw­ne­go lub fał­szy­wie pozy­tyw­ne­go. Co to ozna­cza w prak­ty­ce?

Czy­taj wię­cej…

Czym jest cffD­NA?

Każ­dy kto choć tro­chę zna się na gene­ty­ce wie, że DNA znaj­du­je się we wszyst­kich komór­kach ludz­kie­go cia­ła. Swój mate­riał gene­tycz­ny będzie posia­dał tak­że roz­wi­ja­ją­cy się w cie­le kobie­ty płód. I choć nie­wie­le cię­żar­nych zda­je sobie z tego spra­wę, to jego nie­wiel­ka ilość krą­ży w ich wła­snym oso­czu. Jak DNA pło­du prze­do­sta­je się do krwio­obie­gu mat­ki? Posta­ra­my się to wyja­śnić.

Czy­taj wię­cej…

 
Zespół Downa, Patau, Edward­sa, czy­li naj­pow­szech­niej­sze wady roz­wo­jo­we pło­du

Każ­dy przy­szły rodzic pra­gnie, aby jego dziec­ko uro­dzi­ło się zdro­we – to chy­ba oczy­wi­ste! Cza­sem docho­dzi jed­nak do wystą­pie­nia pew­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści, któ­re mogą przy­czy­nić się do powsta­nia poważ­nych wad roz­wo­jo­wych. Do naj­pow­szech­niej­szych zali­cza się wszel­kie­go rodza­ju tri­so­mie, a więc muta­cje chro­mo­so­mo­we pole­ga­ją­ce na obec­no­ści dodat­ko­we­go — trze­cie­go — chro­mo­so­mu. Jakie­kol­wiek odchy­le­nia w ich licz­bie wią­żą się z ryzy­kiem cho­rób gene­tycz­nych, takich jak zespół Downa, zespół Patau oraz zespół Edward­sa.

Czy­taj wię­cej…

NIFTY a Har­mo­ny – czy ist­nie­je róż­ni­ca?

Nifty i Har­mo­ny to dwa inno­wa­cyj­ne prze­sie­wo­we bada­nia pre­na­tal­ne, któ­re wyko­ny­wa­ne są w celu okre­śle­nia praw­do­po­do­bień­stwa roz­wo­ju naj­częst­szych wad gene­tycz­nych u dzie­ci, takich jak zespół Downa, Patau oraz zespół Edward­sa. Pierw­sze bada­nie opra­co­wa­no w Insty­tu­cie BGI w Shen­zen. Twór­ca­mi dru­gie­go są z kolei naukow­cy z labo­ra­to­rium Ario­sa Dia­gno­stics w San Jose w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

Czy­taj wię­cej…

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu