Przeciwwskazania do testu NIFTY

Przeciwwskazania do testu NIFTY

Test NIFTY jest bada­niem cał­ko­wi­cie bez­piecz­nym i nie sta­no­wi jakie­go­kol­wiek zagro­że­nia zarów­no dla zdro­wia mat­ki jak i dziec­ka. Mogą go zatem z powo­dze­niem wyko­nać rów­nież kobie­ty z zagro­żo­ną cią­żą (np. łoży­skiem przo­du­ją­cym itp.) i te u któ­rych z róż­nych przy­czyn amnio­punk­cja nie jest wska­za­na. Ist­nie­ją jed­nak sytu­acje, w któ­rych pacjent­ka powin­na zre­zy­gno­wać z testu NIFTY. Jest to zwią­za­ne z ryzy­kiem uzy­ska­nia nie­wia­ry­god­ne­go rezul­ta­tu.

Głów­nym prze­ciw­wska­za­niem do wyko­na­nia testu NIFTY jest zbyt mały wiek cią­ży. Bada­nie moż­na wyko­nać już od 10 tygo­dnia cią­ży. Jego prze­pro­wa­dze­nie we wcze­śniej­szym ter­mi­nie może być przy­czy­ną koniecz­no­ści ponow­ne­go pobra­nia prób­ki z uwa­gi na zbyt małą ilość DNA pło­du w oso­czu mat­ki. Reko­men­do­wa­ne jest z kolei wyko­na­nie testu NIFTY u pacjen­tek po 10 tygo­dniu cią­ży. Jest to opty­mal­ny ter­min, w przy­pad­ku któ­re­go ryzy­ko koniecz­no­ści ponow­ne­go pobra­nia prób­ki jest mini­mal­ne.

Przeciwwskazania do testu NIFTY:

  • Prze­pro­wa­dzo­na trans­fu­zja krwi w cią­gu ostat­nich 6 mie­się­cy przed zaj­ściem pacjent­ki w cią­żę
  • Prze­pro­wa­dze­nie u pacjent­ki prze­szcze­pu narzą­dów
  • Nosi­ciel­stwo chro­mo­so­mal­nej aneu­plo­idii, chi­me­rii chro­mo­so­mo­wej, mikro­de­le­cji i mikro­du­pli­ka­cji chro­mo­so­mo­wych
  • Tera­pia komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi

NIFTY a ciąża mnoga …

Na wie­lu stro­nach www poja­wia się infor­ma­cja, że jed­nym z prze­ciw­wska­zań do wyko­na­nia testu NIFTY jest cią­ża mno­ga. Tym­cza­sem war­to wie­dzieć, że w chwi­li obec­nej bada­nie to z powo­dze­niem moż­na wyko­nać rów­nież u kobiet spo­dzie­wa­ją­cych się wię­cej niż jed­ne­go dziec­ka. W tym przy­pad­ku jed­nak ryzy­ko obcią­że­nia wada­mi chro­mo­so­mo­wy­mi będą­cy­mi przy­czy­ną m.in. zespo­łu Downa, Edward­sa czy Patau doty­czy całej cią­ży (nie moż­na okre­ślić, któ­ry płód jest cho­ry) oraz nie ma moż­li­wo­ści ozna­cze­nia płci. Pacjen­ta nie­ste­ty nie zosta­je rów­nież obję­ta dobro­wol­nym ubez­pie­cze­niem. War­to jed­nak pod­kre­ślić, że bada­nie NIFTY w odnie­sie­niu do ciąż mno­gich prze­szło rygo­ry­stycz­ne testy wali­da­cyj­ne i jego sku­tecz­ność wyno­si w tym przy­pad­ku rów­nież ponad 99%. 

Możesz spraw­dzić naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia

Ile kosz­tu­je test NIFTY?

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…

Co bada test NIFTY?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • Trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau
  • Aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci: mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra ), XXX, XYY
  • Zespo­łu mikro­de­le­cji: 5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile cze­ka się na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu