Test NIFTY Olsztyn

Test NIFTY Olsztyn

Labo­ra­to­rium testD­NA zapra­sza ser­decz­nie Pacjent­ki z Olsz­ty­na i oko­lic do lokal­ne­go punk­tu pobrań na bez­in­wa­zyj­ne bada­nie pre­na­tal­ne NIFTY. Mie­ści­my się na uli­cy Żoł­nier­skiej i jeste­śmy dostęp­ni od ponie­dział­ku do śro­dy w godzi­nach od 9:00 do 16:00.

Mate­riał prze­zna­czo­ny do ana­li­zy pobie­rze na miej­scu per­so­nel medycz­ny. Przed samym bada­niem zosta­ną tak­że wypeł­nio­ne wszel­kie nie­zbęd­ne doku­men­ty. Czas ocze­ki­wa­nia na wyni­ki testu wyno­si 11 dni robo­czych i moż­na je ode­brać np. bez­po­śred­nio w pla­ców­ce.  Każ­dej Pacjent­ce chcą­cej sko­rzy­stać z naszych usług zapew­nia­my pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę.

Jak umówić wizytę

W celu umó­wie­nia wizy­ty nale­ży zadzwo­nić pod numer:  (89) 627 16 68. Naszym Pacjent­kom daje­my rów­nież moż­li­wość umó­wie­nia wizy­ty domo­wej! Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00. 

.jak-pracujemy

.

Testy NIFTY w Olszy­nie reali­zu­je­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9:00 do 16:00.

 jak-dojechac

.

Punkt pobrań testD­NA w Olsz­ty­nie zlo­ka­li­zo­wa­ny jest pod adre­sem:

ul. Żoł­nier­ska 18
10- 561 Olsz­tyn

W pobli­żu: War­miń­sko-Mazur­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ, Nie­pu­blicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Medycz­ne Cen­tra Dia­gno­stycz­ne Voxel, Woje­wódz­ka Sto­ma­to­lo­gicz­na Przy­chod­nia Spe­cja­li­stycz­na Sp. z o.o. NZOZ

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

  • Usłu­gi naj­wyż­szej jako­ści
  • Kon­ku­ren­cyj­na ofer­ta ceno­wa
  • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sys­te­mu ratal­ne­go
  • Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie (na ryn­ku dzia­ła­my od 2003 roku!)
  • Roz­bu­do­wa­na sieć lokal­nych punk­tów pobrań — ponad 200 pla­có­wek w całej Pol­sce
  • Moż­li­wość zasię­gnię­cia infor­ma­cji u kon­sul­tan­ta

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
  • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
  • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu