Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jeże­li chcą Pań­stwo dowie­dzieć się wię­cej na temat testu NIFTY lub nasu­wa­ją się Pań­stwu dodat­ko­we pyta­nia, zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami — nasza linia tele­fo­nicz­na jest czyn­na codzien­nie, tak­że w week­en­dy i świę­ta.

e-mail-1
 

Chcesz umówić się na telefoniczną konsultację z genetykiem?

Zadzwoń do nas pod numer (32) 445 34 26 lub napisz na adres genetyk@testdna.pl

Odwiedź nas osobiście

Nasz cen­tral­ny oddział znaj­du­je się w Kato­wi­cach na ul. Bocheń­skie­go 38a w Przy­chod­ni “Cen­ter­Med” (Kato­wi­ce Załę­że), na pierw­szym pię­trze — poko­je od 221 do 225.

Dojazd z cen­trum Kato­wic:

Przy­sta­nek obok Teatru: Tram­wa­je numer: 7 i 20
Przy­sta­nek na Ryn­ku: Tram­waj numer 13
Przy­sta­nek Dwo­rzec PKP: Tram­wa­je numer: 7, 20 i 13.

Przy­sta­nek: Załę­że Dwór

sprawdź tak­że listę pla­có­wek, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my»