Test NIFTY Katowice

Test NIFTY Katowice

Wszyst­kie Pacjent­ki zain­te­re­so­wa­ne wyko­na­niem testu NIFTY zapra­sza­my do naszej pla­ców­ki medycz­nej w Kato­wi­cach. Na miej­scu oso­ba z per­so­ne­lu medycz­ne­go (położ­na lub pie­lę­gniar­ka) pobie­rze mate­riał oraz zosta­ną wypeł­nio­ne wszyst­kie doku­men­ty potrzeb­ne do wyko­na­nia testu. Na wynik bada­nia ocze­ku­je się 11 dni robo­czych, a sam rezul­tat moż­na oso­bi­ście ode­brać w pla­ców­ce.

Infor­mu­je­my rów­nież, że moż­li­we jest pobra­nie krwi w domu Pacjent­ki przez wykwa­li­fi­ko­wa­ną pie­lę­gniar­kę. Wystar­czy się z nami skon­tak­to­wać i umó­wić taką wizy­tę.

Jak umówić wizytę

Wizy­ty w pla­ców­ce medycz­nej w Kato­wi­cach oraz dojazd pie­lę­gniar­ki do domu moż­na umó­wić tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc pod numer cen­tral­ne­go oddzia­łu w Kato­wi­cach:  (32) 763 66 66. Na pobra­nie ocze­ku­je się zazwy­czaj do 3 dni robo­czych. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.

.jak-pracujemy

.

Pobra­nia do testu NIFTY w Kato­wi­cach odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10.00 do 18.00.

 jak-dojechac

.

Auto­ry­zo­wa­ny punkt pobrań mate­ria­łu testD­NA w Kato­wi­cach zlo­ka­li­zo­wa­ny jest pod adre­sem:

ul. Bocheń­skie­go 38A
40–859 Kato­wi­ce

W pobli­żu:

Hotel & Restau­ra­cja „Mary­sin Dwór”, Cen­trum Han­dlo­we “ZAŁĘŻE”.

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

 • Kon­ku­ren­cyj­na ofer­ta ceno­wa
 • Moż­li­wość roz­ło­że­nia płat­no­ści na raty
 • Moż­li­wość umó­wie­nia wizy­ty w wybra­nej pla­ców­ce medycz­nej — posia­da­my ponad 200 punk­tów pobrań
 • Dłu­go­let­nie doświad­cze­nie — ponad 10 lat na ryn­ku!
 • Pro­fe­sjo­nal­na pomoc i kon­sul­ta­cja od ponie­dział­ku do nie­dzie­li (tak­że w świę­ta) w godzi­nach 8.00 do 21.00
 • Na życze­nie Klient­ki pobra­nie mate­ria­łu w domu
 • Kom­plet­na infor­ma­cja na temat prze­bie­gu testu
 • Licz­ne Cer­ty­fi­ka­ty potwier­dza­ją­ce naj­wyż­szą jakość

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu