Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Admi­ni­stra­tor  testD­NA Servi­ces Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Kato­wi­cach przy ul. Sło­necz­nej 4, zare­je­stro­wa­na w reje­strze przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nym przez Sąd Rejo­no­wy dla Kato­wi­ce-Wschód w Kato­wi­cach Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289.

1.2. Dane oso­bo­we – wszyst­kie infor­ma­cje o oso­bie fizycz­nej ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia poprzez jeden bądź kil­ka szcze­gól­nych czyn­ni­ków okre­śla­ją­cych fizycz­ną, fizjo­lo­gicz­ną, gene­tycz­ną, psy­chicz­ną, eko­no­micz­ną, kul­tu­ro­wą lub spo­łecz­ną toż­sa­mość, w tym IP urzą­dze­nia, dane o loka­li­za­cji, iden­ty­fi­ka­tor inter­ne­to­wy oraz infor­ma­cje gro­ma­dzo­ne za pośred­nic­twem pli­ków cookie oraz innej podob­nej tech­no­lo­gii.

1.3. Poli­ty­ka – niniej­sza Poli­ty­ka pry­wat­no­ści.

1.4. RODO – Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

1.5. Ser­wis – ser­wis inter­ne­to­wy pro­wa­dzo­ny przez Admi­ni­stra­to­ra pod adre­sem https://badanienifty.pl.

1.6. Użyt­kow­nik – każ­da oso­ba fizycz­na odwie­dza­ją­ca Ser­wis lub korzy­sta­ją­ca z jed­nej albo kil­ku usług czy funk­cjo­nal­no­ści opi­sa­nych w Poli­ty­ce.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związ­ku z korzy­sta­niem przez Użyt­kow­ni­ka z Ser­wi­su Admi­ni­stra­tor zbie­ra dane w zakre­sie nie­zbęd­nym do świad­cze­nia poszcze­gól­nych ofe­ro­wa­nych usług, a tak­że infor­ma­cje o aktyw­no­ści Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie. Poni­żej zosta­ły opi­sa­ne szcze­gó­ło­we zasa­dy oraz cele prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych gro­ma­dzo­nych pod­czas korzy­sta­nia z Ser­wi­su przez Użyt­kow­ni­ka.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU BADANIENIFTY.PL

3.1. Dane oso­bo­we wszyst­kich osób korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su (w tym adres IP lub inne iden­ty­fi­ka­to­ry oraz infor­ma­cje gro­ma­dzo­ne za pośred­nic­twem pli­ków cookies lub innych podob­nych tech­no­lo­gii), a nie­bę­dą­cych zare­je­stro­wa­ny­mi Użyt­kow­ni­ka­mi (tj. oso­by nie­po­sia­da­ją­ce pro­fi­lu w Ser­wi­sie) prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra:

3.1.1. w celu świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną w zakre­sie udo­stęp­nia­na Użyt­kow­ni­kom tre­ści gro­ma­dzo­nych w Ser­wi­sie, udo­stęp­nia­nia for­mu­la­rzy kon­tak­to­wych – wów­czas pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do wyko­na­nia umo­wy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsłu­gi zaku­pów doko­ny­wa­nych bez reje­stra­cji w Ser­wi­sie — wów­czas pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do wyko­na­nia umo­wy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3. w celu obsłu­gi rekla­ma­cji — wów­czas pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do wyko­na­nia umo­wy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.4. w celach ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych – wów­czas pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu ana­liz aktyw­no­ści Użyt­kow­ni­ków, a tak­że ich pre­fe­ren­cji w celu popra­wy sto­so­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści i świad­czo­nych usług;

3.1.5. w celu ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia i docho­dze­nia rosz­czeń lub obro­ny przed nimi – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit f RODO) pole­ga­ją­cy na ochro­nie jego praw;

3.1.6. w celach mar­ke­tin­go­wych Admi­ni­stra­to­ra oraz innych pod­mio­tów, w szcze­gól­no­ści zwią­za­nych z pre­zen­to­wa­niem rekla­my beha­wio­ral­nej – zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych zosta­ły opi­sa­ne w sek­cji „MARKETING”.

Aktyw­ność Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie, w tym jego dane oso­bo­we, są reje­stro­wa­ne w logach sys­te­mo­wych (spe­cjal­nym pro­gra­mie kom­pu­te­ro­wym słu­żą­cym do prze­cho­wy­wa­nia chro­no­lo­gicz­ne­go zapi­su zawie­ra­ją­ce­go infor­ma­cję o zda­rze­niach i dzia­ła­niach doty­czą­cych sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go słu­żą­ce­go do świad­cze­nia usług przez Admi­ni­stra­to­ra). Zebra­ne w logach infor­ma­cje prze­twa­rza­ne w związ­ku ze świad­cze­niem usług. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza je rów­nież w celach tech­nicz­nych w szcze­gól­no­ści, dane mogą być tym­cza­so­wo prze­cho­wy­wa­ne i prze­twa­rza­ne w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, np. w związ­ku z wyko­ny­wa­niem kopii bez­pie­czeń­stwa, testa­mi zmian w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych, wykry­wa­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści lub ochro­ną przed nad­uży­cia­mi i ata­ka­mi.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.5. Zło­że­nie zamó­wie­nia (zaku­pu towa­ru lub usłu­gi) przez Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su wią­że się z prze­twa­rza­niem jego danych oso­bo­wych. Poda­nie danych ozna­czo­nych jako obo­wiąz­ko­we jest wyma­ga­ne w celu przy­ję­cia i obsłu­gi zamó­wie­nia, a ich nie­poda­nie skut­ku­je bra­kiem jego reali­za­cji. Poda­nie pozo­sta­łych danych jest fakul­ta­tyw­ne.

3.6. Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne:

3.6.1. w celu reali­za­cji zło­żo­ne­go zamó­wie­nia – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do wyko­na­nia umo­wy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakre­sie danych poda­nych fakul­ta­tyw­nie pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.6.2. w celu reali­za­cji obo­wiąz­ków usta­wo­wych cią­żą­cych na Admi­ni­stra­to­rze, wyni­ka­ją­cych w szcze­gól­no­ści z prze­pi­sów podat­ko­wych i prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest obo­wią­zek praw­ny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.6.3. w celach ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu ana­liz aktyw­no­ści Użyt­kow­ni­ków w Ser­wi­sie, a tak­że ich pre­fe­ren­cji zaku­po­wych w celu dosko­na­le­nia sto­so­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści;

3.6.4. w celu ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia i docho­dze­nia rosz­czeń lub obro­ny przed nimi – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­ją­cy na ochro­nie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.7. Admi­ni­stra­tor zapew­nia moż­li­wość skon­tak­to­wa­nia się z nim przy wyko­rzy­sta­niu elek­tro­nicz­nych for­mu­la­rzy kon­tak­to­wych. Sko­rzy­sta­nie z for­mu­la­rza wyma­ga poda­nia danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do skon­tak­to­wa­nia się z Użyt­kow­ni­kiem i udzie­le­nia odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie. Użyt­kow­nik może podać tak­że inne dane w celu uła­twie­nia kon­tak­tu lub obsłu­gi zapy­ta­nia. Poda­nie danych ozna­czo­nych jako obo­wiąz­ko­we jest wyma­ga­ne w celu przy­ję­cia i obsłu­gi zapy­ta­nia, a ich nie­poda­nie skut­ku­je bra­kiem moż­li­wo­ści obsłu­gi. Poda­nie pozo­sta­łych danych jest dobro­wol­ne.

3.8. Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne:

3.8.1. w celu iden­ty­fi­ka­cji nadaw­cy oraz obsłu­gi jego zapy­ta­nia prze­sła­ne­go przez udo­stęp­nio­ny for­mu­larz – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest nie­zbęd­ność prze­twa­rza­nia do wyko­na­nia umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.8.2. w celach ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu sta­ty­styk zapy­tań zgła­sza­nych przez Użyt­kow­ni­ków za pośred­nic­twem Ser­wi­su w celu dosko­na­le­nia jego funk­cjo­nal­no­ści.

3.8.3. W celach oddzwo­nie­nia w przy­pad­ku pozo­sta­wie­nia nume­ru tele­fo­nu w for­mu­la­rzu za pośred­nic­twem apli­ka­cji Ledre­ac­tor

3.8.4. W celu wysła­nia porad­ni­ków i innych zamó­wio­nych mate­ria­łów w przy­pad­ku for­mu­la­rza z Getre­spon­se.

 1. MARKETING

4.1. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków w celu reali­zo­wa­nia dzia­łań mar­ke­tin­go­wych, któ­re mogą pole­gać na:

4.1.1. kie­ro­wa­niu e-mailo­wych powia­do­mień o inte­re­su­ją­cych ofer­tach lub tre­ściach, któ­re w nie­któ­rych przy­pad­kach zawie­ra­ją infor­ma­cje han­dlo­we;

4.1.2. pro­wa­dze­nie inne­go rodza­ju dzia­łań zwią­za­nych z mar­ke­tin­giem bez­po­śred­nim towa­rów i usług (prze­sy­ła­nie infor­ma­cji han­dlo­wych dro­gą elek­tro­nicz­ną oraz dzia­ła­nia tele­mar­ke­tin­go­we).

4.2. W celu reali­zo­wa­nia dzia­łań mar­ke­tin­go­wych Admi­ni­stra­tor w nie­któ­rych przy­pad­kach wyko­rzy­stu­je pro­fi­lo­wa­nie. Ozna­cza to, że dzię­ki auto­ma­tycz­ne­mu prze­twa­rza­niu danych Admi­ni­stra­tor doko­nu­je oce­ny wybra­nych czyn­ni­ków doty­czą­cych osób fizycz­nych w celu ana­li­zy ich zacho­wa­nia lub stwo­rze­nia pro­gno­zy na przy­szłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków dla celów mar­ke­tin­go­wych w związ­ku z kie­ro­wa­niem do Użyt­kow­ni­ków rekla­my kon­tek­sto­wej (tj. rekla­my, któ­ra nie jest dopa­so­wa­na do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka). Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych odby­wa się wów­czas w związ­ku z reali­za­cją uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.5. Zgo­da ta może być w każ­dym momen­cie wyco­fa­na.

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.6. Jeże­li Użyt­kow­nik wyra­ził zgo­dę na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych za pośred­nic­twem e-mail, SMS oraz innych środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ka będą prze­twa­rza­ne dla celu wysła­nia takich infor­ma­cji. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych jest uza­sad­nio­ny inte­res testD­NA Servi­ces Sp. z o.o.  pole­ga­ją­cy na wysył­ce infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych w gra­ni­cach udzie­lo­nej przez Użyt­kow­ni­ka zgo­dy (mar­ke­ting bez­po­śred­ni). Użyt­kow­nik ma pra­wo sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych na potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w tym pro­fi­lo­wa­nia. Dane będą prze­cho­wy­wa­ne w tym celu przez okres ist­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su testD­NA Servi­ces Sp. z o.o., chy­ba że Użyt­kow­nik sprze­ci­wi się otrzy­my­wa­niu infor­ma­cji mar­ke­tin­go­wych.

 1. PORTALE SPOŁCZENOŚĆIOWE

5.1. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych pro­fi­le Admi­ni­stra­to­ra pro­wa­dzo­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych (Face­bo­ok, YouTu­be, Twit­ter, Google +, Sli­de­sha­re). Dane te są prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w związ­ku z pro­wa­dze­niem pro­fi­lu, w tym w celu infor­mo­wa­nia Użyt­kow­ni­ków o aktyw­no­ści Admi­ni­stra­to­ra oraz pro­mo­wa­niu róż­ne­go rodza­ju wyda­rzeń, usług oraz pro­duk­tów, a tak­że w celu komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­ka­mi za pośred­nic­twem funk­cjo­nal­no­ści dostęp­nych w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra w tym celu jest jego uza­sad­nio­ny inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­ją­cy na pro­mo­wa­niu wła­snej mar­ki oraz budo­wa­niu i utrzy­ma­niu spo­łecz­no­ści zwią­za­nej z mar­ką.

 1. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pli­ki cookies to małe pli­ki tek­sto­we insta­lo­wa­ne na urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka prze­glą­da­ją­ce­go Ser­wis. Cookies zbie­ra­ją infor­ma­cje uła­twia­ją­ce korzy­sta­nie ze stro­ny inter­ne­to­wej – np. poprzez zapa­mię­ty­wa­nie odwie­dzin Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie i doko­ny­wa­nych przez nie­go czyn­no­ści.

COOKIESSERWISOWE

6.2. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je tzw. cookie ser­wi­so­we przede wszyst­kim w celu dostar­cza­nia Użyt­kow­ni­ko­wi usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną oraz popra­wy jako­ści tych usług. W związ­ku z tym Admi­ni­stra­tor oraz inne pod­mio­ty świad­czą­ce na jego rzecz usłu­gi ana­li­tycz­ne i sta­ty­stycz­ne korzy­sta­ją z pli­ków cookies, prze­cho­wu­jąc infor­ma­cje lub uzy­sku­jąc dostęp do infor­ma­cji już prze­cho­wy­wa­nych w tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka (kom­pu­ter, tele­fon, tablet itp.). Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne w tym celu obej­mu­ją:

6.2.1. pli­ki cookies z dany­mi wpro­wa­dza­ny­mi przez Użyt­kow­ni­ka (iden­ty­fi­ka­tor sesji) na czas trwa­nia sesji (ang. user input cookies);

6.2.2. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia na czas trwa­nia sesji (ang. authen­ti­ca­tion cookies);

6.2.3. pli­ki cookies słu­żą­ce do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wa­ne do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia (ang. user cen­tric secu­ri­ty cookies);

6.2.4. sesyj­ne pli­ki cookies odtwa­rza­czy mul­ti­me­dial­nych (np. pli­ki cookies odtwa­rza­cza flash), na czas trwa­nia sesji (ang. mul­ti­me­dia play­er ses­sion cookies);

6.2.5. trwa­łe pli­ki cookies słu­żą­ce do per­so­na­li­za­cji inter­fej­su Użyt­kow­ni­ka na czas trwa­nia sesji lub nie­co dłu­żej (ang. user inter­fa­ce custo­mi­za­tion cookies),

6.2.6. pli­ki cookies słu­żą­ce do zapa­mię­ty­wa­nia zawar­to­ści koszy­ka na czas trwa­nia sesji (ang. shop­ping cart cookies);

6.2.7. pli­ki cookies słu­żą­ce do moni­to­ro­wa­nia ruchu na stro­nie inter­ne­to­wej, tj. ana­li­ty­ki danych, w tym cookies Google Ana­ly­tics (są to pli­ki wyko­rzy­sty­wa­ne przez spół­kę Google w celu ana­li­zy spo­so­bu korzy­sta­nia z Ser­wi­su przez Użyt­kow­ni­ka, do two­rze­nia sta­ty­styk i rapor­tów doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su). Google nie wyko­rzy­stu­je zebra­nych danych do iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­ni­ka ani nie łączy tych infor­ma­cji w celu umoż­li­wie­nia iden­ty­fi­ka­cji. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o zakre­sie i zasa­dach zbie­ra­nia danych w związ­ku z tą usłu­gą moż­na zna­leźć pod lin­kiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIESMARKETINGOWE

6.3. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je rów­nież pli­ki cookies do celów mar­ke­tin­go­wych. W tym celu Admi­ni­stra­tor prze­cho­wu­je infor­ma­cje lub uzy­sku­je dostęp do infor­ma­cji już prze­cho­wy­wa­nych w tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka (kom­pu­ter, tele­fon, tablet itp.). Wyko­rzy­sta­nie pli­ków cookies oraz zebra­nych za ich pośred­nic­twem danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych wyma­ga uzy­ska­nia zgo­dy Użyt­kow­ni­ka. Zgo­da ta może być wyra­żo­na poprzez odpo­wied­nią kon­fi­gu­ra­cję prze­glą­dar­ki, a tak­że może zostać w każ­dym momen­cie wyco­fa­na, w szcze­gól­no­ści poprzez wyczysz­cze­nie histo­rii cookies oraz wyłą­cze­nie obsłu­gi cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki.

6.4. Infor­ma­cje na temat zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookie oraz zmia­ny usta­wień prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych moż­na uzy­skać, korzy­sta­jąc z poniż­szych lin­ków:

1) Inter­net Explo­rer

 1. a) infor­ma­cja w języ­ku pol­skim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 2. b) infor­ma­cja w języ­ku angiel­skim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

2) Mozlil­la

 1. a) infor­ma­cja w języ­ku pol­skim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85 czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 2. b) infor­ma­cja w języ­ku angiel­skim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

3) Google Chro­me:

 1. a) infor­ma­cja w języ­ku pol­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. b) infor­ma­cja w języ­ku angiel­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres prze­twa­rza­nia danych przez Admi­ni­stra­to­ra zale­ży od rodza­ju świad­czo­nej usłu­gi i celu prze­twa­rza­nia. Co do zasa­dy dane prze­twa­rza­ne są przez czas świad­cze­nia usłu­gi lub reali­zo­wa­nia zamó­wie­nia, do cza­su wyco­fa­nia wyra­żo­nej zgo­dy lub zgło­sze­nia sku­tecz­ne­go sprze­ci­wu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych w przy­pad­kach, gdy pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych jest uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra.

7.2. Okres prze­twa­rza­nia danych może być prze­dłu­żo­ny w przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do usta­le­nia i docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obro­ny przed nimi, a po tym cza­sie jedy­nie w przy­pad­ku i w zakre­sie, w jakim będą wyma­gać tego prze­pi­sy pra­wa. Po upły­wie okre­su prze­twa­rza­nia dane są nie­od­wra­cal­nie usu­wa­ne lub ano­ni­mi­zo­wa­ne.

 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Oso­bom, któ­rych dane doty­czą, przy­słu­gu­ją nastę­pu­ją­ce pra­wa:

8.1.1. Pra­wo do infor­ma­cji o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych – na tej pod­sta­wie oso­bie zgła­sza­ją­cej takie żąda­nie Admi­ni­stra­tor prze­ka­zu­je infor­ma­cję o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych, w tym przede wszyst­kim o celach i pod­sta­wach praw­nych prze­twa­rza­nia, zakre­sie posia­da­nych danych, pod­mio­tach, któ­rym dane oso­bo­we są ujaw­nia­ne i pla­no­wa­nym ter­mi­nie ich usu­nię­cia;

8.1.2. Pra­wo uzy­ska­nia kopii danych – na tej pod­sta­wie Admi­ni­stra­tor prze­ka­zu­je kopię prze­twa­rza­nych danych, doty­czą­cych oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie;

8.1.3. Pra­wo do spro­sto­wa­nia – na tej pod­sta­wie Admi­ni­stra­tor usu­wa ewen­tu­al­ne nie­zgod­no­ści lub błę­dy doty­czą­ce prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych, oraz uzu­peł­nia je lub aktu­ali­zu­je, jeśli są nie­kom­plet­ne lub ule­gły zmia­nie;

8.1.4. Pra­wo do usu­nię­cia danych – na tej pod­sta­wie moż­na żądać usu­nię­cia danych, któ­rych prze­twa­rza­nie nie jest już nie­zbęd­ne do reali­zo­wa­nia żad­ne­go z celów, dla któ­rych zosta­ły zebra­ne;

8.1.5. Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia – na tej pod­sta­wie Admi­ni­stra­tor zaprze­sta­je doko­ny­wa­nia ope­ra­cji na danych oso­bo­wych, z wyjąt­kiem ope­ra­cji, na któ­re wyra­zi­ła zgo­dę oso­ba, któ­rej dane doty­czą oraz ich prze­cho­wy­wa­nia, zgod­nie z przy­ję­ty­mi zasa­da­mi reten­cji, lub dopó­ki nie usta­ną przy­czy­ny ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych (np. zosta­nie wyda­na decy­zji orga­nu nad­zor­cze­go, zezwa­la­ją­ca na dal­sze prze­twa­rza­nie danych);

8.1.6. Pra­wo do prze­no­sze­nia danych – na tej pod­sta­wie, w zakre­sie w jakim dane są prze­twa­rza­ne w związ­ku z zawar­tą umo­wą lub wyra­żo­ną zgo­dą, Admi­ni­stra­tor wyda­je dane dostar­czo­ne przez oso­bę, któ­rej one doty­czą, w for­ma­cie pozwa­la­ją­cym na ich odczyt przez kom­pu­ter. Moż­li­we jest tak­że zażą­da­nie prze­sła­nia tych danych inne­mu pod­mio­to­wi – jed­nak pod warun­kiem, że ist­nie­ją w tym zakre­sie tech­nicz­ne moż­li­wo­ści zarów­no po stro­nie Admi­ni­stra­to­ra jak i tego inne­go pod­mio­tu;

8.1.7. Pra­wo sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych w celach mar­ke­tin­go­wych – oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może w każ­dym cza­sie sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych w celach mar­ke­tin­go­wych, bez koniecz­no­ści uza­sad­nie­nia takie­go sprze­ci­wu;

8.1.8. Pra­wo sprze­ci­wu wobec innych celów prze­twa­rza­nia danych – oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może w każ­dym cza­sie sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych na pod­sta­wie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Admi­ni­stra­to­ra (np. dla celów ana­li­tycz­nych lub sta­ty­stycz­nych lub ze wzglę­dów zwią­za­nych z ochro­ną mie­nia). Sprze­ciw w tym zakre­sie powi­nien zawie­rać uza­sad­nie­nie oraz pod­le­ga oce­nie Admi­ni­stra­to­ra;

8.1.9. Pra­wo wyco­fa­nia zgo­dy – jeśli dane prze­twa­rza­ne są na pod­sta­wie zgo­dy oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo ją wyco­fać w dowol­nym momen­cie, co jed­nak nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia doko­na­ne­go przed wyco­fa­niem tej zgo­dy;

8.1.10 Pra­wo do skar­gi – w przy­pad­ku uzna­nia, że prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RODO lub inne prze­pi­sy doty­czą­ce ochro­ny danych oso­bo­wych, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, może zło­żyć skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

8.2. Wnio­sek doty­czą­cy reali­za­cji praw pod­mio­tów danych, moż­na zło­żyć:

8.2.1. w for­mie pisem­nej na adres: testD­NA Servi­ces Sp. z o.o., ul. Bocheń­skie­go 38 A, 40–859 Kato­wi­ce

8.2.2. dro­gą e-mailo­wą na adres: iodo@testdna.pl

8.3. Wnio­sek powi­nien w mia­rę moż­li­wo­ści pre­cy­zyj­nie wska­zy­wać, cze­go doty­czy żąda­nie, tj. w szcze­gól­no­ści:

8.3.1. z jakie­go upraw­nie­nia chce sko­rzy­stać oso­ba skła­da­ją­ca wnio­sek (np. pra­wo do otrzy­ma­nia kopii danych, pra­wo do usu­nię­cia danych, itd.);

8.3.2. jakie­go pro­ce­su prze­twa­rza­nia doty­czy żąda­nie (np. korzy­sta­nie z okre­ślo­nej usłu­gi, aktyw­ność w okre­ślo­nym ser­wi­sie inter­ne­to­wym, otrzy­my­wa­nie e-maili zawie­ra­ją­cych infor­ma­cje han­dlo­we na okre­ślo­ny adres ema­il, itp.);

8.3.3. jakich celów prze­twa­rza­nia doty­czy żąda­nie (np. cele mar­ke­tin­go­we, cele ana­li­tycz­ne, itp.).

8.4. Jeże­li Admi­ni­stra­tor nie będzie w sta­nie usta­lić tre­ści żąda­nia lub ziden­ty­fi­ko­wać oso­by skła­da­ją­cej wnio­sek w opar­ciu o doko­na­ne zgło­sze­nie, zwró­ci się do wnio­sko­daw­cy o dodat­ko­we infor­ma­cje.

8.5. Odpo­wiedź na zgło­sze­nia zosta­nie udzie­lo­na w cią­gu mie­sią­ca od jego otrzy­ma­nia. W razie koniecz­no­ści prze­dłu­że­nia tego ter­mi­nu, Admi­ni­stra­tor poin­for­mu­je wnio­sko­daw­cę o przy­czy­nach takie­go prze­dłu­że­nia.

8.6. Odpo­wiedź będzie udzie­la­na na adres e-mail z któ­re­go prze­sła­no wnio­sek, a w przy­pad­ku wnio­sków skie­ro­wa­nych listow­nie, listem zwy­kłym na adres wska­za­ny przez wnio­sko­daw­cę, o ile z tre­ści listu nie będzie wyni­ka­ła chęć otrzy­ma­nia infor­ma­cji zwrot­nej na adres e-mail (w takim przy­pad­ku nale­ży podać adres e-mail).

 1. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związ­ku z reali­za­cją usług dane oso­bo­we będą ujaw­nia­ne zewnętrz­nym pod­mio­tom, w tym w szcze­gól­no­ści dostaw­com odpo­wie­dzial­nym za obsłu­gę sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, pod­mio­tom takim jak ban­ki i ope­ra­to­rzy płat­no­ści, pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi księ­go­we, praw­ne, audy­to­we, kon­sul­tin­go­we, kurie­rzy (w związ­ku z reali­za­cją zamó­wie­nia), fir­my mar­ke­tin­go­we (w zakre­sie usług mar­ke­tin­go­wych) oraz pod­mio­tom powią­za­nym z Admi­ni­stra­to­rem (np. punk­ty pobrań).

9.2. W przy­pad­ku uzy­ska­nia zgo­dy Użyt­kow­ni­ka jego dane mogą zostać tak­że udo­stęp­nio­ne innym pod­mio­tom do ich wła­snych celów, w tym celów mar­ke­tin­go­wych.

9.3. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo ujaw­nie­nia wybra­nych infor­ma­cji doty­czą­cych Użyt­kow­ni­ka wła­ści­wym orga­nom bądź oso­bom trze­cim, któ­re zgło­szą żąda­nie udzie­le­nia takich infor­ma­cji, opie­ra­jąc się na odpo­wied­niej pod­sta­wie praw­nej oraz zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

10.1. Poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poza Euro­pej­skim Obsza­rem Gospo­dar­czym (EOG) róż­ni się od tego zapew­nia­ne­go przez pra­wo euro­pej­skie. Z tego powo­du Admi­ni­stra­tor prze­ka­zu­je dane oso­bo­we poza EOG tyl­ko wte­dy, gdy jest to koniecz­ne, i z zapew­nie­niem odpo­wied­nie­go stop­nia ochro­ny, przede wszyst­kim poprzez:

10.1.1. współ­pra­cę z pod­mio­ta­mi prze­twa­rza­ją­cy­mi dane oso­bo­we w pań­stwach, w odnie­sie­niu do któ­rych zosta­ła wyda­na sto­sow­na decy­zja Komi­sji Euro­pej­skiej;

10.1.2. sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych wyda­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską;

10.1.3. sto­so­wa­nie wią­żą­cych reguł kor­po­ra­cyj­nych, zatwier­dzo­nych przez wła­ści­wy organ nad­zor­czy;

10.1.4. w razie prze­ka­zy­wa­nia danych do USA – współ­pra­cę z pod­mio­ta­mi uczest­ni­czą­cy­mi w pro­gra­mie Tar­cza Pry­wat­no­ści (Pri­va­cy Shield), zatwier­dzo­nym decy­zją Komi­sji Euro­pej­skiej.

10.2. Admi­ni­stra­tor zawsze infor­mu­je o zamia­rze prze­ka­za­nia danych oso­bo­wych poza EOG na eta­pie ich zbie­ra­nia.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Admi­ni­stra­tor na bie­żą­co pro­wa­dzi ana­li­zę ryzy­ka w celu zapew­nie­nia, że dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są przez nie­go w spo­sób bez­piecz­ny – zapew­nia­ją­cy przede wszyst­kim, że dostęp do danych mają jedy­nie oso­by upo­waż­nio­ne i jedy­nie w zakre­sie, w jakim jest to nie­zbęd­ne ze wzglę­du na wyko­ny­wa­ne przez nie zada­nia. Admi­ni­stra­tor dba o to, by wszyst­kie ope­ra­cje na danych oso­bo­wych były reje­stro­wa­ne i doko­ny­wa­ne jedy­nie przez upraw­nio­nych pra­cow­ni­ków i współ­pra­cow­ni­ków.

11.2. Admi­ni­stra­tor podej­mu­je wszel­kie nie­zbęd­ne dzia­ła­nia, by tak­że jego pod­wy­ko­naw­cy i inne pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce dawa­ły gwa­ran­cję sto­so­wa­nia odpo­wied­nich środ­ków bez­pie­czeń­stwa w każ­dym przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­ją dane oso­bo­we na zle­ce­nie Admi­ni­stra­to­ra.

 1. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kon­takt z Admi­ni­stra­to­rem jest moż­li­wy poprzez adres e-mail obsluga@testdna.pl lub adres kore­spon­den­cyj­ny testD­NA Servi­ces Sp. z o.o. ul. Bocheń­skie­go 38 A, 40–859 Kato­wi­ce.

12.2. Admi­ni­stra­tor wyzna­czył Inspek­to­ra Ochro­ny Danych, z któ­rym moż­na skon­tak­to­wać się poprzez e-mail: iodo@testdna.pl w każ­dej spra­wie doty­czą­cej prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych.

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Poli­ty­ka jest na bie­żą­co wery­fi­ko­wa­na i w razie potrze­by aktu­ali­zo­wa­na.