Regulamin

Regulamin serwisu badanienifty.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Admi­ni­stra­to­rem ser­wi­su badanienifty.pl (dalej Ser­wis) oraz admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych, jest testD­NA Servi­ces Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Kato­wi­cach przy ul. Sło­necz­nej 4, zare­je­stro­wa­na w reje­strze przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­nym przez Sąd Rejo­no­wy dla Kato­wi­ce-Wschód w Kato­wi­cach Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289 (dalej Admi­ni­stra­tor).

2. Użyt­kow­ni­kiem Ser­wi­su może być każ­da oso­ba fizycz­na (dalej Użyt­kow­nik).

3. Niniej­szy regu­la­min (dalej Regu­la­min) mię­dzy inny­mi okre­śla zasa­dy:

1) świad­cze­nia, przez Admi­ni­stra­to­ra, usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, oraz sta­no­wi Regu­la­min świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

2) doko­ny­wa­nia, przez Admi­ni­stra­to­ra, sprze­da­ży na odle­głość, w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

3) prze­twa­rza­nia przez Admi­ni­stra­to­ra, danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

4. Każ­dy Użyt­kow­nik przed roz­po­czę­ciem korzy­sta­nia z Ser­wi­su jest zobo­wią­za­ny zapo­znać się z tre­ścią Regu­la­mi­nu. Korzy­sta­jąc w jaki­kol­wiek spo­sób z Ser­wi­su Użyt­kow­nik oświad­cza i potwier­dza, że zapo­znał się z tre­ścią Regu­la­mi­nu, akcep­tu­je jego posta­no­wie­nia i zobo­wią­zu­je się do ich prze­strze­ga­nia.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Admi­ni­stra­tor umoż­li­wia Użyt­kow­ni­kom korzy­sta­nie z nastę­pu­ją­cych usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną:

1) zapo­zna­wa­nie się z mate­ria­ła­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez Admi­ni­stra­to­ra oraz oso­by trze­cie i udo­stęp­nio­ny­mi przez Admi­ni­stra­to­ra na łamach Ser­wi­su;
2) doko­na­nie za pośred­nic­twem Ser­wi­su zaku­pu zesta­wu do samo­dziel­ne­go pobra­nia wyma­zu z wewnętrz­nej stro­ny policz­ka na zasa­dach okre­ślo­nych w § 3 Regu­la­mi­nu;
3) zada­wa­nie pytań doty­czą­cych badań i testów DNA przy wyko­rzy­sta­niu for­mu­la­rzy udo­stęp­nio­nych na stro­nach Ser­wi­su oraz ano­ni­mo­we­go cza­tu.

2. Korzy­sta­nie przez Użyt­kow­ni­ka z usług, o któ­rych mowa w ustę­pie poprze­dza­ją­cym jest bez­płat­ne, z tym zastrze­że­niem, iż usłu­ga zaku­pu obej­mu­je wyłącz­nie moż­li­wość doko­na­nia zaku­pu, nie obej­mu­je dostęp­nych w nim towa­rów i usług.

§ 3. Sprze­daż na odle­głość

1. testD­NA Servi­ces Sp. z o.o. (Admi­ni­stra­tor) pro­wa­dzi sprze­daż zesta­wów do samo­dziel­ne­go pobra­nia wyma­zu z wewnętrz­nej stro­ny policz­ka, słu­żą­ce­go jako pod­sta­wa do prze­pro­wa­dza­nia badań DNA (dalej Zestaw). Cena Zesta­wu poda­na jest w walu­cie pol­skiej (PLN) w kwo­cie brut­to (przy uwzględ­nie­niu obo­wią­zu­ją­cej staw­ki VAT). Admi­ni­stra­tor jest upraw­nio­ny do zmia­ny ceny Zesta­wu, przy czym zmia­na nie doty­czy zamó­wień już zło­żo­nych oraz będą­cych w trak­cie skła­da­nia.
2. testD­NA Servi­ces Sp. z o.o. (Admi­ni­stra­tor) przyj­mu­je zamó­wie­nia na Zestaw (dalej Zamó­wie­nie) za pośred­nic­twem:

1) ser­wi­su badanienifty.pl (Ser­wis) w tym przy wyko­rzy­sta­niu:

a) for­mu­la­rza umoż­li­wia­ją­ce­go doko­na­nie zaku­pu on-line,
b) cza­tu z kon­sul­tan­tem;

2) maila wysła­ne­go na adres: biuro@testdna.pl;
3) komu­ni­ka­to­ra Gadu­Ga­du: 10401904;
4) tele­fo­nicz­nie pod nume­ra­mi: (32) 445 34 26, (32) 445 34 36;
5) fak­sem pod nume­rem: (32) 445 00 49;
6) pocz­tą na adres: testD­NA Servi­ces Sp. z o.o., ul. Bocheń­skie­go 38A, 40–859 Kato­wi­ce.

3. Warun­kiem przy­ję­cia Zamó­wie­nia przez Admi­ni­stra­to­ra jest:

1) poda­nie przez oso­bę skła­da­ją­cą Zamó­wie­nie (dalej Klient) wyma­ga­nych danych:

a) imie­nia i nazwi­ska,
b) adre­su pocz­to­we­go, na któ­ry ma być dostar­czo­ny Zestaw;
c) danych do kon­tak­tu: numer tele­fo­nu, adres ema­il;

2) wybra­nie przez Klien­ta, jed­ne­go z poniż­szych spo­so­bów dosta­wy:

a) Pocz­ta Pol­ska
b) Kurier
c) Pacz­ko­mat

3) wybra­nie przez Klien­ta jed­nej z poniż­szych form płat­no­ści:

a) płat­ność przy odbio­rze prze­sył­ki,
b) prze­lew na rachu­nek ban­ko­wy Admi­ni­stra­to­ra;
c) płat­ność on-line za pomo­cą sys­te­mu DotPay.pl
przy czym for­ma płat­no­ści „przy odbio­rze prze­sył­ki” nie doty­czy prze­sy­łek wysy­ła­nych poza tery­to­rium Pol­ski;

4) zaak­cep­to­wa­nie przez Klien­ta łącz­nej ceny reali­za­cji Zamó­wie­nia, w tym ceny Zesta­wu wraz z podat­kiem oraz kosz­tów dosta­wy;
5) dostęp­ność Zesta­wów;
oraz, w przy­pad­ku wybra­nia for­my płat­no­ści innej niż „przy odbio­rze prze­sył­ki”, otrzy­ma­nie przez Admi­ni­stra­to­ra wpła­ty.

4. Po otrzy­ma­niu Zamó­wie­nia, Admi­ni­stra­tor prze­śle na adres ema­il poda­ny przez Klien­ta:

1) w przy­pad­ku dostęp­no­ści Zesta­wu — potwier­dze­nie przy­ję­cia Zamó­wie­nia (wzór potwier­dze­nia sta­no­wi załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu), przy czym w przy­pad­ku wybra­nia for­my płat­no­ści innej niż „przy odbio­rze prze­sył­ki” potwier­dze­nie będzie warun­ko­we, uza­leż­nio­ne od otrzy­ma­nia przez Admi­ni­stra­to­ra wpła­ty;
2) w przy­pad­ku nie­do­stęp­no­ści Zesta­wu — infor­ma­cje o ter­mi­nie w któ­rym Zamó­wie­nie może zostać zre­ali­zo­wa­ne, warz z proś­bą o jego akcep­ta­cję, przy czym akcep­ta­cja nowe­go ter­mi­nu trak­to­wa­na jest jako zło­że­nie przez Klien­ta Zamó­wie­nia mailem ze wska­za­niem dłuż­sze­go ter­mi­nu dosta­wy.

5. W przy­pad­ku wybra­nia for­my płat­no­ści innej niż „przy odbio­rze prze­sył­ki”, gdy Admi­ni­stra­tor nie otrzy­ma wpła­ty w ter­mi­nie 30 dni robo­czych od dnia zło­że­nia Zamó­wie­nia, Zamó­wie­nie zosta­nie uzna­ne za wyco­fa­ne przez Klien­ta. Infor­ma­cje o uzna­niu Zamó­wie­nia za wyco­fa­ne Admi­ni­stra­tor prze­śle na adres ema­il poda­ny przez Klien­ta.

6. Admi­ni­stra­tor może odmó­wić wyko­na­nia zło­żo­ne­go i nie­opła­co­ne­go Zamó­wie­nia, jeże­li:

1) dane poda­ne przez Klien­ta są nie­kom­plet­ne;
2) poweź­mie uza­sad­nio­ne oba­wy, że:
a) dane poda­ne przez Klien­ta są nie­kom­plet­ne, błęd­ne lub nie­praw­dzi­we, lub
b) Zamó­wie­nie zosta­ło zło­żo­ne w wyni­ku nie­upraw­nio­nej inge­ren­cji w sys­te­my infor­ma­tycz­ne;
c) Zamó­wie­nie nie zosta­nie opła­co­ne pomi­mo zade­kla­ro­wa­nia przez Klien­ta, iż opła­ci je „przy odbio­rze prze­sył­ki”.
W takim przy­pad­ku Admi­ni­stra­tor podej­mie pró­bę skon­tak­to­wa­nia się z Klien­tem celem wyja­śnie­nia wąt­pli­wo­ści.

7. Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Klient może:

1) wyco­fać Zamó­wie­nie — w każ­dym cza­sie, wysy­ła­jąc infor­ma­cję na adres: biuro@testdna.pl
2) doko­nać mody­fi­ka­cji Zamó­wie­nia — wyłącz­nie za zgo­dą Admi­ni­stra­to­ra.

8. Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za błę­dy Klien­ta popeł­nio­ne przy skła­da­niu Zamó­wie­nia, a w szcze­gól­no­ści za błę­dy w adre­sie dosta­wy i / lub danych kon­tak­to­wych.

9. Czas reali­za­cji Zamó­wie­nia zale­ży od wybra­nej for­my dosta­wy i wyno­si nie wię­cej niż:

1) 5 dni robo­czych przy wybo­rze usług Pocz­ty Pol­skiej, o któ­rych mowa w §3. 4pkt 2 lit. a
2) 2 dni robo­cze przy wybo­rze usług kurie­ra, o któ­rych mowa w §3. 4pkt 2 lit. b
3) 5 dni robo­czych przy wybo­rze usług Pacz­ko­ma­tu, o któ­rych mowa w §3. 4pkt 2 lit. c

10. Do każ­de­go Zesta­wu dołą­cza­ne są:

1) doku­ment sprze­da­ży (para­gon lub fak­tu­ra);
2) potwier­dze­nie zawar­cia umo­wy sprze­da­ży na odle­głość (wzór potwier­dze­nia sta­no­wi załącz­nik nr 2 do Regu­la­mi­nu);
3) oświad­cze­nie Klien­ta o odstą­pie­niu od umo­wy (wzór odstą­pie­nia sta­no­wi załącz­nik nr 3 do Regu­la­mi­nu).

11. Jeże­li po otrzy­ma­niu Zesta­wu Klient stwier­dzi, iż został on uszko­dzo­ny i / lub zde­kom­ple­to­wa­ny, powi­nien o tym nie­zwłocz­nie powia­do­mić Admi­ni­stra­to­ra wysy­ła­jąc ema­il na adres: biuro@testdna.pl oraz odsy­ła­jąc Zestaw na adres: testD­NA Servi­ces Sp. z o.o., ul. Bocheń­skie­go 38A, 40–859 Kato­wi­ce. Wadli­wy Zestaw zosta­nie nie­zwłocz­nie wymie­nio­ny na nowy.

12. Klient ma pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia Zesta­wu bez poda­wa­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia kosz­tów, za wyjąt­kiem kosz­tów, o któ­rych mowa w § 3.15 Regu­la­mi­nu, pod warun­kiem, iż nie zosta­ły otwo­rzo­ne her­me­tycz­nie zapa­ko­wa­ne prób­ni­ki słu­żą­ce do pobra­nia wyma­zu.

13. W przy­pad­ku gdy her­me­tycz­nie zapa­ko­wa­ne prób­ni­ki słu­żą­ce do pobra­nia wyma­zu zosta­ły po dostar­cze­niu otwar­te, zgod­nie z art. 38 pkt. 5) usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta, Klien­to­wi nie przy­słu­gu­je pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy.

14. Pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy Klient reali­zu­je wysy­ła­jąc wypeł­nio­ne i pod­pi­sa­ne oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy (załą­czo­ne do Zesta­wu), na adres testD­NA Servi­ces Sp. z o.o., ul. Bocheń­skie­go 38A, 40–859 Kato­wi­ce lub po zeska­no­wa­niu mailem na adres: biuro@testdna.pl. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu 14 dni wystar­czy wysła­nie listu / maila przed jego upły­wem.

15. Odstę­pu­jąc od umo­wy Klient zobo­wią­za­ny jest ode­słać Zestaw na swój koszt listem pole­co­nym na adres testD­NA Servi­ces Sp. z o.o., ul. Bocheń­skie­go 38A, 40–859 Kato­wi­ce. Zestaw może być ode­sła­ny łącz­nie z oświad­cze­niem o odstą­pie­niu od umo­wy.

16. Po otrzy­ma­niu oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy Admi­ni­stra­tor:

1) nie­zwłocz­nie wyśle Klien­to­wi potwier­dze­nie jego otrzy­ma­nia;
2) nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia jego otrzy­ma­nia oraz otrzy­ma­nia Zesta­wu, lub potwier­dze­nia ode­sła­nia Zesta­wu, zwró­ci Klien­to­wi wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia Zesta­wu Klien­to­wi.

17. Zwrot środ­ków nastą­pi przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Klient, chy­ba że Klient na oświad­cze­niu poda numer rachun­ku ban­ko­we­go na któ­ry zwrot powi­nien być doko­na­ny.

§ 4. Dane osobowe

1. Korzy­sta­nie z infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych na łamach Ser­wi­su nie wyma­ga poda­wa­nia danych oso­bo­wych. Poda­nie danych oso­bo­wych jest nie­zbęd­ne wyłącz­nie w przy­pad­ku:

1) doko­ny­wa­nia przez Użyt­kow­ni­ka zaku­pu Zesta­wu;
2) zada­wa­nia przez Użyt­kow­ni­ka pytań.

2. W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w punk­cie § 4.1.1) Regu­la­mi­nu, Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest podać dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji zło­żo­ne­go przez nie­go zamó­wie­nia, tj.:

1) imię i nazwi­sko;
2) adres pocz­to­wy na któ­ry ma być dostar­czo­ny Zestaw;
3) dane do kon­tak­tu: tele­fon kon­tak­to­wy, adres ema­il.
Powyż­sze dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra, na pod­sta­wie art. 23 ustęp 1. punkt 3) usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych, w celu reali­za­cji zło­żo­ne­go zamó­wie­nia, a następ­nie usu­nię­te, za wyjąt­kiem danych wyma­ga­nych do udo­ku­men­to­wa­nia wyko­na­nia usłu­gi, prze­twa­rza­nych na pod­sta­wie art. 23 ustęp 1. punkt 2) usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych.

3. W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w § 4.1.2) Regu­la­mi­nu Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest podać adres ema­il, na któ­ry zosta­nie wysła­na odpo­wiedź na jego pyta­nie, jak rów­nież może podać imię i nazwi­sko. Powyż­sze dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra, wyłącz­nie w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nie, na pod­sta­wie art. 23 ustęp 1. punkt 3) usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych, a następ­nie zosta­ną usu­nię­te.

4. Każ­dy Użyt­kow­nik ma pra­wo wglą­du do swo­ich danych oso­bo­wych, a tak­że pra­wo ich popra­wia­nia i żąda­nia ich usu­nię­cia. W tym celu nale­ży się zwró­cić do Admi­ni­stra­to­ra na adres testD­NA Servi­ces Sp. z o.o., ul. Bocheń­skie­go 38A, 40–859 Kato­wi­ce lub wysłać wia­do­mość ema­il na adres: biuro@testdna.pl.

5. Admi­ni­stra­tor nie prze­ka­zu­je, nie sprze­da­je i nie uży­cza danych oso­bo­wych poda­nych przez Użyt­kow­ni­ków innym oso­bom lub insty­tu­cjom, chy­ba że dzie­je się to za wyraź­ną zgo­dą lub na życze­nie Użyt­kow­ni­ka, któ­re­go dane doty­czą, lub też na żąda­nie upraw­nio­nych orga­nów pań­stwa na potrze­by pro­wa­dzo­nych przez nie postę­po­wań.

§ 5. Własność intelektualna

1. Ser­wis oraz mate­ria­ły w nim zamiesz­czo­ne, w tym utwo­ry, zna­ki towa­ro­we, bazy danych, ich wybór i zesta­wie­nie w Ser­wi­sie, pod­le­ga­ją ochro­nie prze­wi­dzia­nej w obo­wią­zu­ją­cych w tym zakre­sie prze­pi­sach pra­wa, w szcze­gól­no­ści w:

1) usta­wie z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.);
2) usta­wie z dnia 30 czerw­ca 2000 r. Pra­wo wła­sno­ści prze­my­sło­wej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z późn. zm.);
3) usta­wie z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211. z późn. zm.).

2. Poprzez korzy­sta­nie z Ser­wi­su oraz mate­ria­łów w nim zamiesz­czo­nych Użyt­kow­ni­cy nie naby­wa­ją do nich żad­nych praw ani też nie uzy­sku­ją do nich licen­cji.

3. Bez uprzed­niej zgo­dy Admi­ni­stra­to­ra Użyt­kow­ni­cy mogą korzy­stać z Ser­wi­su oraz mate­ria­łów w nim zamiesz­czo­nych wyłącz­nie w ramach dozwo­lo­ne­go użyt­ku prze­wi­dzia­ne­go w usta­wie o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych. Nie­do­pusz­czal­ne jest w szcze­gól­no­ści zwie­lo­krot­nia­nie, mody­fi­ko­wa­nie, publicz­ne odtwa­rza­nie i / lub udo­stęp­nia­nie Ser­wi­su, jego czę­ści, mate­ria­łów w nim zamiesz­czo­nych i / lub ich czę­ści, za wyjąt­kiem przy­pad­ków wska­za­nych w obo­wią­zu­ją­cych w tym zakre­sie prze­pi­sach pra­wa;

§ 6. Cookies

1. W celu zbie­ra­nia infor­ma­cji o Użyt­kow­ni­kach, Admi­ni­stra­tor sto­su­je mecha­nizm „cookies”, tj. pli­ków tek­sto­wych, któ­re ser­wer zapi­su­je na dys­ku urzą­dze­nia koń­co­we­go Użyt­kow­ni­ka. Powyż­sze pli­ki umoż­li­wia­ją roz­po­zna­nie Użyt­kow­ni­ka przy ponow­nym połą­cze­niu ze stro­na­mi Ser­wi­su, nie słu­żą one jed­nak do iden­ty­fi­ka­cji kon­kret­nych Użyt­kow­ni­ków, w szcze­gól­no­ści na ich pod­sta­wie Admi­ni­stra­tor nie usta­la toż­sa­mo­ści Użyt­kow­ni­ków.

2. Admi­ni­stra­tor uży­wa pli­ków cookies do zapa­mię­ta­nia infor­ma­cji o Użyt­kow­ni­kach, w celu:

1) uła­twie­nia Użyt­kow­ni­ko­wi poru­sza­nia się po Ser­wi­sie;
2) two­rze­nia sta­ty­styk;
3) wery­fi­ka­cji i roz­wo­ju ofer­ty świad­czo­nych usług.

3. Pli­ki cookies są usta­wia­ne przy „wej­ściu” i „wyj­ściu” Użyt­kow­ni­ka z Por­ta­lu. W żaden spo­sób nie nisz­czą sys­te­mu w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka ani nie wpły­wa­ją na jego spo­sób dzia­ła­nia, w szcze­gól­no­ści nie powo­du­ją zmian kon­fi­gu­ra­cyj­nych w urzą­dze­niach koń­co­wych Użyt­kow­ni­ków ani w opro­gra­mo­wa­niu zain­sta­lo­wa­nym na tych urzą­dze­niach.

4. Każ­dy Użyt­kow­nik może nie wyra­zić zgo­dy na umiesz­cza­nie pli­ków cookies na jego urzą­dze­niu koń­co­wym. Więk­szość prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych jest począt­ko­wo usta­wio­nych na auto­ma­tycz­ne przyj­mo­wa­nie pli­ków cookies. Każ­dy Użyt­kow­nik może jed­nak zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki tak, aby:

1) pli­ki cookies były blo­ko­wa­ne w cało­ści lub czę­ści, lub
2) każ­do­ra­zo­wo w momen­cie kie­dy cia­stecz­ka są wysy­ła­ne na urzą­dze­nie poja­wiał się komu­ni­kat.

5. Infor­ma­cje na temat zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookie oraz zmia­ny usta­wień prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych moż­na uzy­skać, korzy­sta­jąc z poniż­szych lin­ków:

1) Inter­net Explo­rer

a) infor­ma­cja w języ­ku pol­skim: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
b) infor­ma­cja w języ­ku angiel­skim: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

2) Mozlil­la

a) infor­ma­cja w języ­ku pol­skim: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85 czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
b) infor­ma­cja w języ­ku angiel­skim: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

3) Google Chro­me:

a) infor­ma­cja w języ­ku pol­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b) infor­ma­cja w języ­ku angiel­skim: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

§ 7. Zakres odpowiedzialności Administratora

1. Wyłącz­nym źró­dłem zobo­wią­zań Admi­ni­stra­to­ra jest Regu­la­min oraz bez­względ­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa.

2. Admi­ni­stra­tor doło­ży sta­rań, aby korzy­sta­nie z Ser­wi­su było moż­li­we dla Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych ze wszyst­kich popu­lar­nych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych, sys­te­mów ope­ra­cyj­nych, typów kom­pu­te­rów oraz typów połą­czeń inter­ne­to­wych. Admi­ni­stra­tor nie gwa­ran­tu­je jed­nak i nie odpo­wia­da za to, że każ­da kom­bi­na­cja czyn­ni­ków wymie­nio­nych w zda­niu poprze­dza­ją­cym umoż­li­wi korzy­sta­nie z Usług.

3. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo doko­ny­wa­nia przerw tech­nicz­nych w zakre­sie udo­stęp­nia­nia Ser­wi­su.

4. Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za:

1) spo­sób, w jaki Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z Ser­wi­su, ani za jakie­kol­wiek wyni­kłe z tego skut­ki;

2) infor­ma­cje pobra­ne z Ser­wi­su, ani za skut­ki ich wyko­rzy­sta­nia przez Użyt­kow­ni­ków oraz za ich przy­dat­ność dla Użyt­kow­ni­ków;

3) nie­za­leż­ne i nie­za­wi­nio­ne błę­dy w dzia­ła­niu Ser­wi­su;

4) szko­dy spo­wo­do­wa­ne przy­czy­na­mi nie­za­leż­ny­mi i nie­za­wi­nio­ny­mi przez Admi­ni­stra­to­ra, w szcze­gól­no­ści spo­wo­do­wa­ne siłą wyż­szą;

5) za szko­dy ponie­sio­ne przez Użyt­kow­ni­ka spo­wo­do­wa­ne zagro­że­nia­mi wystę­pu­ją­cy­mi w sie­ci Inter­net, w szcze­gól­no­ści wła­ma­nia­mi do sys­te­mu Użyt­kow­ni­ka, prze­ję­cia­mi haseł przez oso­by trze­cie, zain­fe­ko­wa­niem sys­te­mu Użyt­kow­ni­ka wiru­sa­mi.

§ 8. Reklamacje

1. Każ­de­mu Użyt­kow­ni­ko­wi Ser­wi­su przy­słu­gu­je pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji w spra­wach zwią­za­nych z jego funk­cjo­no­wa­niem.

2. Rekla­ma­cje doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su powin­ny być zgła­sza­ne pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: biuro@testdna.pl lub tra­dy­cyj­ną na adres: testD­NA Servi­ces Sp. z o.o., ul. Bocheń­skie­go 38A, 40–859 Kato­wi­ce.

3. Admi­ni­stra­tor roz­pa­trzy rekla­ma­cję w ter­mi­nie 14 dni od dnia jej otrzy­ma­nia.

4. Odpo­wiedź na rekla­ma­cję zosta­nie prze­sła­na do Użyt­kow­ni­ka na adres poda­ny przez Użyt­kow­ni­ka w rekla­ma­cji.

5. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do wydłu­że­nia ter­mi­nu poda­ne­go § 8.3 Regu­la­mi­nu, jed­nak o nie wię­cej niż 14 dni, w przy­pad­ku, gdy roz­po­zna­nie rekla­ma­cji wyma­ga nie­ty­po­wych, szcze­gól­nych dzia­łań i usta­leń lub napo­tka prze­szko­dy nie­za­leż­ne i nie­za­wi­nio­ne od Admi­ni­stra­to­ra (awa­rie sprzę­tu, sie­ci inter­ne­to­wej itp). Admi­ni­stra­tor ponad­to zastrze­ga, że roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji może wyma­gać uzy­ska­nia od Użyt­kow­ni­ka dodat­ko­wych wyja­śnień — czas udzie­la­nia wyja­śnień przez Użyt­kow­ni­ka każ­do­ra­zo­wo prze­dłu­ża okres roz­po­zna­nia rekla­ma­cji.

§ 9. Postanowienia pozostałe

1. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia, bez koniecz­no­ści uprzed­nie­go powia­do­mie­nia Użyt­kow­ni­ków, zmian opro­gra­mo­wa­nia, sza­ty gra­ficz­nej i funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su.

2. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w Regu­la­mi­nie. Zmia­ny w Regu­la­mi­nie wcho­dzą w życie z chwi­lą ich opu­bli­ko­wa­nia na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej.
3. Korzy­sta­nie przez Użyt­kow­ni­ka z Ser­wi­su po wpro­wa­dze­niu zmian Regu­la­mi­nu ozna­cza ich akcep­ta­cję. W przy­pad­ku nie zaak­cep­to­wa­nia zmian w Regu­la­mi­nie Użyt­kow­nik powi­nien powstrzy­mać się od korzy­sta­nia z Ser­wi­su.
4. Regu­la­min w jed­nym doku­men­cie w for­ma­cie PDF jest zawsze dostęp­ny w aktu­al­nej wer­sji do pobra­nia pod adre­sem http://www.testdna.pl/wp-content/uploads/2016/01/Regulamin-sprzedaży.pdf