Test NIFTY Wrocław

Test NIFTY Wrocław

Zapra­sza­my do nasze­go lokal­ne­go punk­tu pobrań we Wro­cła­wiu na pobra­nie krwi do testu NIFTY. W pla­ców­ce oso­ba z per­so­ne­lu medycz­ne­go (lekarz lub pie­lę­gniar­ka) pobie­rze mate­riał oraz uzu­peł­ni doku­men­ty zle­ce­nia bada­nia. Pro­fe­sjo­nal­na i miła obsłu­ga.

Wynik Pacjent­ka uzy­sku­je w cią­gu 11 dni robo­czych od momen­tu dostar­cze­nia pró­bek do labo­ra­to­rium. Doku­ment moż­na ode­brać oso­bi­ście w pla­ców­ce lub na życze­nie pacjent­ki może­my go prze­słać dro­gą pocz­to­wą na dowol­nie wska­za­ny adres.

Jak umówić wizytę

Wizy­ty w punk­cie we Wro­cła­wiu moż­na wyzna­czyć tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc pod numer:  (71) 723 00 56. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­en­dy i świę­ta) od 8:00 do 21:00. 

.jak-pracujemy

.

Pobra­nia do testu NIFTY we Wro­cła­wiu odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8.00 do 16.00.

 jak-dojechac

.

Punkt pobrań mate­ria­łu testD­NA we Wro­cła­wiu zlo­ka­li­zo­wa­ny jest pod adre­sem:

ul. Trwa­ła 7
53–335 Wro­cław

W pobli­żu:

Spor­to­wa Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 72, Fit­ness WORLD WOMAN, Przy­chod­nia Wete­ry­na­ryj­na PROVET s.c.

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

 • Kon­ku­ren­cyj­na cena
 • Przy­ja­zny sys­tem ratal­ny
 • Ponad 200 punk­tów pobrań na tere­nie całe­go kra­ju w któ­rych uma­wia­my wizy­ty
 • Ponad 10 lat na ryn­ku!
 • Pomoc na każ­dym eta­pie bada­nia od ponie­dział­ku do nie­dzie­li w godzi­nach 8.00 do 21.00
 • Moż­li­wość dojaz­du pie­lę­gniar­ki do domu pacjent­ki
 • Facho­wa kon­sul­ta­cja z naszy­mi pra­cow­ni­ka­mi
 • Naj­wyż­sza jakość usług potwier­dzo­na cer­ty­fi­ka­ta­mi

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu