O nas

O laboratorium testDNA.

testD­NA ist­nie­je na pol­skim ryn­ku od 2003 roku. Spe­cja­li­zu­je się w wyko­ny­wa­niu testów na ojco­stwo oraz badań gene­tycz­nych z zakre­su dia­gno­sty­ki medycz­nej. Współ­pra­cu­je­my z ponad 20 sąda­mi z całej Pol­ski a tak­że wie­lo­ma pla­ców­ka­mi medycz­ny­mi, leka­rza­mi i spe­cja­li­sta­mi.

Pod­da­je­my się zewnętrz­nym kon­tro­lom, któ­re potwier­dza­ją sto­so­wa­nie się do wyso­kich stan­dar­dów oraz norm wyzna­czo­nych przez mię­dzy­na­ro­do­we insty­tu­cje. Współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma spe­cja­li­sta­mi w tym m.in eks­per­ta­mi z labo­ra­to­riów kry­mi­na­li­stycz­nych czy zagra­nicz­ny­mi ośrod­ka­mi spe­cja­li­zu­ją­cy­mi się w ana­li­zie DNA.

Szeroka sieć punktów pobrań

Dzię­ki współ­pra­cy nawią­za­nej z ponad 200 pla­ców­ka­mi medycz­ny­mi na tere­nie kra­ju nasze bada­nia dostęp­ne są dla pacjen­tów z całej Pol­ski. Testy moż­na wyko­nać m.in. w takich mia­stach jak Kato­wi­ce, Poznań, Kra­ków, War­sza­wa, Wro­cław ale tak­że w wie­lu mniej­szych miej­sco­wo­ściach. Nasi kon­sul­tan­ci są dostęp­ni na ano­ni­mo­wym cza­cie oraz pod nume­rem info­li­nii przez 7 dni w tygo­dniu od ponie­dział­ku do piąt­ku od 7.00 do 23.00 a tak­że w week­en­dy i świę­ta w godzi­nach od 8.00 do 21.00.

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu