Co to jest test NIFTY i na czym polega?

Dlaczego warto wykonać test NIFTY?

  • Jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny dla dziec­ka
  • Prób­kę moż­na pobrać na tere­nie całej Pol­ski
  • Jest łatwy w wyko­na­niu (przy­po­mi­na mor­fo­lo­gię)
  • Moż­na go prze­pro­wa­dzić już po 10 tyg. cią­ży
  • Jego wynik jest zna­ny już po 11 dniach robo­czych
  • Zapew­nia­my szyb­kie ter­mi­ny badań
.
                                   .

Na świecie wykonano ponad 600 000 testów

Test NIFTY jest inno­wa­cyj­nym bada­niem prze­sie­wo­wym, dzię­ki któ­re­mu moż­na w spo­sób cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny okre­ślić ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • Trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. zespo­łu Downa, zespo­łu Edward­sa zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16 i 22
  • Aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci: mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra ), XXX, XYY
  •  Zespo­łu mikro­de­le­cji : 5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2)

Bada­nie nie nie­sie ze sobą ryzy­ka poro­nie­nia czy kom­pli­ka­cji w prze­bie­gu cią­ży. Sku­tecz­ność testu wyno­si ponad 99%. Zobacz przy­kła­do­wy wynik bada­nia…

 
.

 Oficjalny certyfikowany partner

 

bgi logo-genomed

 

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl