Co to jest test NIFTY i na czym polega?

Dlaczego warto wykonać test NIFTY PRO?

  • Jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny dla dziec­ka
  • Naj­szer­szy  w Pol­sce nie­in­wa­zyj­ny test pre­na­tal­ny
  • Jest łatwy w wyko­na­niu (przy­po­mi­na mor­fo­lo­gię)
  • Moż­na go prze­pro­wa­dzić już od 10 tyg. cią­ży
  • Pew­ny i szyb­ki wynik — mak­sy­mal­nie do 10 dni 
  • Ter­min bada­nia z dnia na dzień 
.
                                   .

Ponad 3 000 000 wykonanych testów na świecie! 

Test NIFTY PRO to pierw­szy nie­in­wa­zyj­ny test pre­na­tal­ny dostęp­ny dla pacjen­tek w Pol­sce. Od począt­ku jego ist­nie­nia aż do dnia dzi­siej­sze­go na świe­cie wyko­na­no ponad 3 000 000 testów NIFTY, co potwier­dza jego sku­tecz­ność oraz pew­ność. Od 2018 roku w Pol­sce dostęp­ny jest już roz­sze­rzo­ny test NIFTYNIFTY PRO, któ­ry obec­nie jest naj­szer­szym nie­in­wa­zyj­nym testem pre­na­tal­nym. To rów­nież jedy­ny test z ubez­pie­cze­niem na wypa­dek wyda­nia fał­szy­wie nega­tyw­ne­go wyni­ku (odszko­do­wa­nie  w takiej sytu­acji wyno­si do 210 000 zł).

Test NIFTY PRO pozwala wykryć: 

  • 84  mikro­de­le­cje / mikro­du­pli­ka­cje — choć mikro­de­le­cje uzna­wa­ne są za rzad­kie wady gene­tycz­ne praw­do­po­do­bień­stwo ich wystą­pie­nia u dziec­ka w przy­pad­ku matek przed 40 rokiem życia jest nawet więk­sze niż ma to miej­sce przy Zespo­le Downa
  • 6 tri­so­mii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu
  • 4 cho­ro­by zwią­za­ne z nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi chro­mo­so­mów płci — zespół Tur­ne­ra, zespół Kli­ne­fel­te­ra, zespół XXX, zespół XYY,

Test NIFTY jest w peł­ni BEZPIECZNY dla dziec­ka. Sku­tecz­ność testu wyno­si ponad 99%

 Oficjalny certyfikowany partner

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl