Test NIFTY Warszawa

Test NIFTY Warszawa

Zapra­sza­my do nasze­go lokal­ne­go oddzia­łu na pobra­nie prób­ki do testu NIFTY w War­sza­wie. Na miej­scu położ­na lub pie­lę­gniar­ka pobie­rze krew, a tak­że zosta­ną uzu­peł­nio­ne doku­men­ty potrzeb­ne do reali­za­cji testu. W pla­ców­ce moż­na rów­nież oso­bi­ście ode­brać rezul­tat bada­nia. Czas ocze­ki­wa­nia na wynik wyno­si 11 dni robo­czych. Zapew­nia­my szyb­kie ter­mi­ny oraz miłą i facho­wą obsłu­gę.

Jak do nas trafić?

Adres
Test NIFTY War­sza­wa
ul. Kru­cza 6/14
00–537 War­sza­wa
Nume­ry tele­fo­nów
 • Tel sta­cjo­nar­ny: (22) 100 32 65
 • Tel kom: 600 005 779
 • Ogól­no­pol­ski bez­płat­ny numer (dla połą­czeń sta­cjo­nar­nych i komór­ko­wych) 800 007 771

MTHFR_zespół downa

Godzi­ny otwar­cia:
Ponie­dzia­łek — pią­tek: 9:00–16:00. Pro­si­my o wcze­śniej­sze umó­wie­nie wizy­ty. Tele­fo­nicz­ne uma­wia­nie wizyt od ponie­dział­ku do nie­dzie­li od godzi­ny 8.00 do 21.00.
.Punkt pobrań obsłu­gu­je mia­sta:War­sza­wa, Prusz­ków, Żyrar­dów, Gro­dzisk Mazo­wiec­ki, Otwock, Pia­secz­no, Mińsk Mazo­wiec­ki, Płońsk

Czym jest test NIFTY?

Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem prze­sie­wo­wym, któ­re okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau
 • Aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci: mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra ), XXX, XYY
 •  Zespo­łu mikro­de­le­cji : 5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1.

Wyko­na­nie bada­nia jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne dla mat­ki i dziec­ka. Zobacz przy­kła­do­wy wynik testu NIFTY

przeczytaj_poradnik_na_temat_testu_NIFTY Dlaczego warto wykonać test NIFTY?

 • Jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny dla dziec­ka
 • Prób­kę moż­na pobrać na tere­nie całej Pol­ski
 • Jest łatwy w wyko­na­niu (przy­po­mi­na mor­fo­lo­gię)
 • Moż­na go prze­pro­wa­dzić od 10. tyg. cią­ży
 • Jego wynik jest zna­ny już po 11 dniach robo­czych
 • Zapew­nia­my szyb­kie ter­mi­ny badań

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

 

Dowiedz się więcej: