Test NIFTY Poznań

Test NIFTY Poznań

Punkt pobrań testD­NA zapra­sza Pacjent­ki z Pozna­nia i oko­lic na pobra­nie krwi do testu NIFTY. Wykwa­li­fi­ko­wa­na pie­lę­gniar­ka pobie­rze mate­riał a tak­że zosta­ną wypeł­nio­ne na miej­scu doku­men­ty potrzeb­ne do reali­za­cji bada­nia. Na rezul­tat ocze­ku­je się 11 dni robo­czych, a wynik w for­mie doku­men­tu moż­na ode­brać oso­bi­ście w punk­cie lub zosta­nie prze­sła­ny pocz­tą na wska­za­ny adres.

Pacjent­ki zain­te­re­so­wa­ne prze­pro­wa­dze­niem bada­nia NIFTY w Pozna­niu infor­mu­je­my, że testD­NA umoż­li­wia pobra­nie krwi do testu w domu przez upo­waż­nio­ną pie­lę­gniar­kę. Jeśli są Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni opcją dojaz­du pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi.

Jak umówić termin wizyty

Wizy­ty w punk­cie w Pozna­niu lub dojazd położ­nej do domu moż­na umó­wić tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc pod numer:  (61) 278 50 80. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.

.jak-pracujemy

.

Pobra­nia krwi do testu NIFTY w Pozna­niu odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8.00 do 16.00.

 jak-dojechac

.

Auto­ry­zo­wa­ny punkt pobrań mate­ria­łu testD­NA w Pozna­niu zlo­ka­li­zo­wa­ny jest pod adre­sem:

ul. Pilo­tów 22
60- 409 Poznań

W pobli­żu:

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 22 Zespo­łu Szkół nr 2 im. AT Dzia­łyń­skich, Kościół św. Cyry­la i Meto­de­go

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

 • Kon­ku­ren­cyj­ne ceny
 • Korzyst­ny sys­tem ratal­ny dla naszych Pacjen­tek
 • Dys­po­nu­je­my ponad 200  punk­ta­mi pobrań na tere­nie całej Pol­ski
 • Boga­te doświad­cze­nie — funk­cjo­nu­je­my na pol­skim ryn­ku ponad 10 lat!
 • Nie­za­wod­na pomoc i kon­sul­ta­cja od ponie­dział­ku do nie­dzie­li w godzi­nach 8.00 do 21.00
 • Moż­li­wość dojaz­du pie­lę­gniar­ki do domu pacjent­ki
 • Pomoc na każ­dym eta­pie zle­ce­nia testu
 • Cer­ty­fi­ka­ty potwier­dza­ją­ce naj­wyż­szą jakość wyko­ny­wa­nych testów

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu