Badanie pakietowe (NIFTY+MTHFR)

Rozszerz badanie NIFTY o gen MTHFR i sprawdź,
czy jak co 2 Polka nie powinnaś przyjmować
zwykłego kwasu foliowego

Przy­swa­ja­nie kwa­su folio­we­go ma bar­dzo duży wpływ na to jak będzie roz­wi­jać się Two­je dziec­ko. Muta­cja genu MTHFR, któ­ra powo­du­je nie­pra­wi­dło­we wchła­nia­nie kwa­su folio­we­go powo­du­je , że zwięk­sza się ryzy­ko uro­dze­nia z dziec­kiem wada­mi cewy ner­wo­wej.

Waż­ne!
wyroznienie


Pra­wi­dło­we wchła­nia­nie kwa­su folio­we­go zabu­rza muta­cja genu MTHFR.
Pol­skie Towa­rzy­stwo Gine­ko­lo­gicz­ne sza­cu­je, że może mieć ją nawet co 2 Polka.
.….….……

Przy­szłe mamy ze zmia­ną w tym genie mimo przyj­mo­wa­nia aptecz­nych suple­men­tów nadal mogą mieć nie­do­bo­ry kwa­su folio­we­go. W ich przy­pad­ku zale­ca się sto­so­wa­nie zme­ty­lo­wa­nej for­my, któ­ra uzu­peł­ni jego bra­ki, a tym samym zmniej­szy ryzy­ko wystą­pie­nia wad u dziec­ka.

 

War­to wie­dzieć, że zmia­na w tym genie (MTHFR) powo­du­je wzrost pozio­mu homo­cy­ste­iny. Jej nad­miar może powo­do­wać powi­kła­nia położ­ni­cze m.in. poro­nie­nie, stan prze­drzu­caw­ko­wy, zakrze­pi­cę.

Dlaczego warto, abyś wykonała badanie genu MTHFR?

01_

 Po pierw­sze, będziesz wie­dzia­ła czy pobie­rać inną (zme­ty­lo­wa­ną) for­mę kwa­su folio­we­go, dzię­ki cze­mu możesz zmniej­szyć ryzy­ko wystą­pie­nia wad u swo­je­go dziec­ka.
 (Zme­ty­lo­wa­na for­ma kwa­su folio­we­go jest kil­ku­krot­nie droż­sza od stan­dar­do­wej. Bar­dzo czę­sto już 2–3 mie­sięcz­na suple­men­ta­cja prze­wyż­sza koszt bada­nia) .

02_

Po dru­gie, będziesz wie­dzieć, czy zwy­kły kwas folio­wy jest wła­ści­wie wchła­nia­ny przez Twój orga­nizm i czy przyj­mo­wa­nie jego zwy­kłej for­my jest dla Cie­bie bez­piecz­ne.

03_

Po trze­cie, będziesz mogła pod okiem leka­rza zapo­biec nad­mier­nej ilo­ści homo­cy­ste­iny. Tym samym zmniej­szysz ryzy­ko powi­kłań położ­ni­czych.

Bada­nie NIFTY wraz z ana­li­zą genu MTHFR możesz wyko­nać już za 2674 zł.
Wynik bada­nia NIFTY otrzy­masz w  9 dni robo­czych, zaś muta­cji genu MTHFR w 10–14 dni robo­czych

 

Jeśli chcesz zamówić badanie pakietowe (NIFTY + MTHFR)
lub uzyskać więcej informacji skontaktuj się z opiekunem badania Katarzyną Drab.

Zadzwoń pod nr tel. 570–047-770 lub napisz na czacie

 

Kliknij i dowiedz się więcej o badaniu genu MTHFR