Partnerzy serwisu

Partnerzy serwisu

Przed­sta­wia­my Pań­stwu listę Part­ne­rów z któ­ry­mi uda­ło nam się nawią­zać współ­pra­ce. Cały czas sta­ra­my posze­rzać tę listę, dla­te­go też jeże­li byli­by Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni współ­pra­cą z naszym labo­ra­to­rium pro­si­my o kon­takt:

  • Pod nume­rem tele­fo­nu: (32) 763 66 66
  • Pod adre­sem e-mail: info@badanienifty.pl
  • Na ano­ni­mo­wym cza­cie

logo_malyindex

Mały INDEX to warsz­ta­ty i zaję­cia dla Dzie­ci oraz dla Rodzi­ców i przy­szłych Rodzi­ców.

Pro­wa­dzi­my KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI (m.in. psy­cho­lo­giem, peda­go­giem, logo­pe­dą, położ­ną)

Zapra­sza­my na nasza stro­nę: www.malyindex.pl

 


logo_planetazabawy


 

Lifeandmore_male

www.Lifeandmore.pl to por­tal ludzi suk­ce­su o pro­fi­lu life sty­lo­wym. Codzien­nie nowin­ki ze świa­ta biz­ne­su, roz­mo­wy z arty­sta­mi, zapro­sze­nia na nie­zwy­kłe wyda­rze­nia kul­tu­ral­ne. Pol­scy pro­jek­tan­ci mody i ich kolek­cje. Egzo­tycz­ne podró­że do naj­pięk­niej­szych miejsc na Zie­mi, pię­cio­gwiazd­ko­we hote­le i luk­su­so­we spa. Dla miło­śni­ków szyb­kich i pięk­nych samo­cho­dów mamy moto­ry­za­cję z gór­nej pół­ki, a dla fanów archi­tek­tu­ry i desi­gnu opi­sy i zdję­cia naj­bar­dziej zaska­ku­ją­cych pro­jek­tów na świe­cie. Nie bra­ku­je dobre­go jedze­nia i alko­ho­lu roz­grze­wa­ją­ce­go zmy­sły. Luk­sus i kla­sa w jed­nym miej­scu — po pro­stu Life and More.


logoTwojamedycyna_male

www.twojamedycyna.pl to por­tal pro­wa­dzo­ny przez stu­den­tów medy­cy­ny i ratow­nic­twa medycz­ne­go. Wie­le cie­ka­wych tre­ści przy­dat­nych w trak­cie nauki do egza­mi­nów. Nie bra­ku­je rów­nież inte­re­su­ją­cych porad zdro­wot­nych i infor­ma­cji o odkry­ciach nauko­wych w dzie­dzi­nie medy­cy­ny. Two­ja Medy­cy­na to por­tal medycz­ny o zdro­wiu dla każ­de­go.

logo_twojadieta

Kar­misz pier­sią? Nie wiesz co jeść by schud­nąć i nie zaszko­dzić swo­je­mu maleń­stwu? Skon­tak­tuj się z die­te­ty­kiem on-line on uło­ży dla Cie­bie pro­fe­sjo­nal­ną indy­wi­du­al­ną zdro­wą die­tę. Szyb­ko i tanio. Nie zasta­na­wiaj się zacznij zdro­we odchu­dza­nie od dziś. Bez efek­tu jo-jo! Dobrze dobra­na i zbi­lan­so­wa­na die­ta dla Cie­bie i Two­je­go maleń­stwa.BEAUTY MAMA”- TO WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA RODZENIA!

logo_beutymama_male

-szko­ła jest akre­dy­to­wa­na przy szpi­ta­lu św Zofii w War­sza­wie
-dla miesz­ka­nek War­sza­wy kurs bez­płat­ny
-dru­ga loka­li­za­cja szko­ły w Prusz­ko­wie
-zaję­cia w popo­łu­dnio­we lub w week­en­do­we
-indy­wi­du­al­ne przy­go­to­wa­nie do poro­du
-wizy­ta położ­nej po poro­dzie
-kon­sul­ta­cje lak­ta­cyj­ne i wypo­ży­czal­nia lak­ta­to­rów
-warsz­ta­ty dla rodzi­ców
-masaż w okre­sie macie­rzyń­stwa