Polityka cookies

Polityka cookies

Ser­wis www.badaniennifty.pl wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies w celu dosto­so­wa­nia ser­wi­su do potrzeb użyt­kow­ni­ków oraz w celach sta­ty­stycz­nych.

Cookies (“cia­stecz­ka”) to nie­du­że pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne przez odwie­dza­ny ser­wis inter­ne­to­wy i zapi­sy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym (to zna­czy kom­pu­te­rze, table­cie czy smart­fo­nie), z któ­re­go korzy­sta­my pod­czas prze­glą­da­nia stron www.

Cookies” skła­da­ją się z sze­re­gu liter i cyfr, w któ­rych znaj­du­ją się infor­ma­cje nie­zbęd­ne do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia ser­wi­su czy stro­ny www. Korzy­sta­ją z nich wszyst­kie funk­cjo­nu­ją­ce w sie­ci stro­ny w tym m.in. por­ta­le infor­ma­cyj­ne, skle­py inter­ne­to­we, stro­ny urzę­dów pań­stwo­wych, insty­tu­cji publicz­nych, fun­da­cji, orga­ni­za­cji itp.

Ser­wis www.badaniennifty.pl sto­su­je “cookies” wydaj­no­ścio­we i sta­ty­stycz­ne, któ­re słu­żą do zbie­ra­nia infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stro­ny.

Każ­dy użyt­kow­nik może w swo­jej prze­glą­dar­ce zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce “cookies”. Brak wpro­wa­dze­nia zmian w usta­wie­niach ozna­cza, że inter­nau­ta akcep­tu­je sto­so­wa­ne cookies.

Jak zarządzać plikami “cookies”?

Poziom ochro­ny przed “Cookies” moż­na łatwo usta­wić w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej się korzy­sta — moż­na je tak­że cał­kiem zablo­ko­wać. Zwięk­sza to bez­pie­czeń­stwo i ochro­nę danych, ale jed­no­cze­śnie może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie z nie­któ­rych funk­cji, jak np. logo­wa­nie na kon­to pocz­to­we.

Ustawienia poziomu ochrony przed Cookies w przeglądarce:

1. Inter­net Explo­rer 6.0 i 7.0

Menu prze­glą­dar­ki (pra­wy gór­ny róg) > Wybierz “Narzę­dzia” > Przejdź do: “Opcje Inter­ne­to­we” > “Pry­wat­ność”. Ustaw suwa­kiem poziom, a następ­nie zatwierdź przy­ci­skiem OK.

2. Google Chro­me

Menu prze­glą­dar­ki (pra­wy gór­ny róg) > Wybierz “Usta­wie­nia” > Przejdź do: “Pokaż usta­wie­nia zaawan­so­wa­ne”. Następ­nie w “Pry­wat­ność” nale­ży klik­nąć w “Usta­wie­nia tre­ści” w sek­cji “pli­ki cookie” moż­na zmie­nić kil­ka usta­wień pli­ków cookies: usu­wa­nie, domyśl­ne blo­ko­wa­nie, domyśl­ne zezwa­la­nie, domyśl­ne zacho­wy­wa­nie pli­ków cookie i danych stron do zamknię­cia prze­glą­dar­ki oraz okre­śla­nie wyjąt­ków dla pli­ków cookie z kon­kret­nych witryn lub domen.

3. Mozil­la Fire­fox

Menu prze­glą­dar­ki > Wybierz “Narzę­dzia” > Przejdź do: “Opcje” > “Pry­wat­ność”. Przejdź do pola Pro­gram Fire­fox i wybierz “będzie uży­wał usta­wień użyt­kow­ni­ka”, a następ­nie zaznacz lub odznacz “Akcep­tuj cia­stecz­ka”.

4. Ope­ra

Menu prze­glą­dar­ki > Wybierz “Narzę­dzie” > Przejdź do: “Opcje” > “Zaawan­so­wa­ne”.
O cookies decy­du­je zazna­cze­nie bądź odzna­cze­nie pozy­cji Cia­stecz­ka.

5. Safa­ri

Menu prze­glą­dar­ki (roz­wi­ja­ne) > Wybierz “Pre­fe­ren­cje” > Iko­na “Bez­pie­czeń­stwo”. W tym przy­pad­ku wybie­ra się odpo­wied­ni poziom bez­pie­czeń­stwa w „Akcep­tuj pli­ki cookie”.