Ile zapłacimy za test NIFTY?

Ile zapłacimy za test NIFTY?

cena testu nifty

Pod poję­ciem prze­sie­wo­we­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY kry­je się nowa­tor­ska meto­da badaw­cza, pozwa­la­ją­ca na okre­śle­nie – z zadzi­wia­ją­co dużą dokład­no­ścią — ryzy­ka roz­wo­ju  naj­po­pu­lar­niej­szych zespo­łów zabu­rzeń wśród dzie­ci, a mia­no­wi­cie  m. in. zespo­łu Downa, zespo­łu Patau, oraz zespo­łu Edward­sa. To jed­nak nie wszyst­ko. Bada­nie daje moż­li­wość usta­le­nia płci dziec­ka oraz stwier­dze­nia praw­do­po­do­bień­stwa roz­wo­ju wad w obrę­bie chro­mo­so­mów płcio­wych. Jaki jest koszt tego bada­nia?

Bada­nie pre­na­tal­ne NIFTY jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne zarów­no dla mat­ki, jak i pło­du. Odzna­cza się przy tym bar­dzo wyso­ką sku­tecz­no­ścią, wyno­szą­cą ponad 99%. Prze­pro­wa­dze­nie testu NIFTY wyma­ga ogrom­nej wie­dzy oraz spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu. To wszyst­ko ma wpływ na jego nie naj­niż­szą cenę. Koszt jaki musi ponieść pacjent­ka, aby móc wyko­nać bada­nie to: 2397 zł.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, że cena ta obej­mu­je wie­le udo­god­nień, któ­re w toku ana­li­zy mogą oka­zać się nie­zwy­kle przy­dat­ne, a w tym:

  • Moż­li­wość pobra­nia pró­bek w naj­bliż­szym punk­cie pobrań
  • Moż­li­wość ponow­ne­go pobra­nia wyma­zów, w razie gdy­by te pozy­ska­ne za pierw­szym razem unie­moż­li­wia­ły prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy
  • Na wypa­dek wyni­ku wska­zu­ją­ce­go duże ryzy­ko cho­ro­by, pacjent­ka może się wte­dy ubie­gać o pokry­cie czę­ści kosz­tów zwią­za­nych z dal­szą dia­gno­sty­ką (do 1200 zł)
  • Szyb­ki czas reali­za­cji – wynik goto­wy po 11 dniach robo­czych
  • Moż­li­wość wybo­ru spo­so­bu dostar­cze­nia wyni­ku – pocz­tą tra­dy­cyj­ną, bez­po­śred­nio w pla­ców­ce

W razie potrzeby można rozłożyć na raty…

Pacjent­ka, któ­ra z jakie­goś powo­du nie będzie w sta­nie zapła­cić za bada­nie „z góry” może sko­rzy­stać ze spe­cjal­ne­go sys­te­mu ratal­ne­go. Dzię­ki temu opła­ty zwią­za­ne z reali­za­cją zle­ce­nia prze­sta­ną być tak dużym obcią­że­niem. Każ­dej oso­bie zde­cy­do­wa­nej na taką wła­śnie opcję w cią­gu kil­ku dni udzie­la­ny jest spe­cjal­ny kre­dyt, któ­re­go spła­ty nale­ży doko­nać w dwóch osob­nych ratach.

Comments are closed.