Telefoniczne konsultacje z lekarzem genetykiem

Telefoniczne konsultacje z lekarzem genetykiem

Zda­je­my sobie spra­wę, że dla wie­lu z Pań­stwa przy­jazd oso­bi­sty do porad­ni gene­tycz­nej może oka­zać się pro­blem (zbyt duża odle­głość, pro­ble­my zdro­wot­ne itd.), dla­te­go tez wpro­wa­dzi­li­śmy moż­li­wość tele­fo­nicz­nej kon­sul­ta­cji z naszym leka­rzem gene­ty­kiem. Wystar­czy do nas zadzwo­nić i usta­lić dogod­ny dla Pań­stwa ter­min.

Kto może skorzystać z telefonicznej porady z genetykiem?
 • Pacjent­ki, któ­re chcia­ły­by otrzy­mać opinie/objaśnienie wyni­ku uzy­ska­ne­go testu gene­tycz­ne­go
 • Pacjent­ki, któ­re chcia­ły­by skon­sul­to­wać wyni­ki badań pre­na­tal­nych, takich jak test SANCO lub też innych prze­sie­wo­wych badań pre­na­tal­nych
 • Pacjent­ki u któ­rych w rodzi­nie poja­wi­ły się cho­ro­by gene­tycz­ne i chcia­ły­by uzy­skać facho­wą infor­ma­cję doty­czą­cą ryzy­ka wystą­pie­nia danej cho­ro­by u dziec­ka lub u innych naj­bliż­szych krew­nych
 • Pacjent­ki, u któ­rych w rodzi­nie ist­nie­je ryzy­ko wystą­pie­nia nowo­two­rów.
Jak umówić się na telefoniczną konsultację z genetykiem?
Skon­tak­tuj się z nami
Zadzwoń do nas pod numer (32) 445 34 26 lub napisz na adres genetyk@testdna.pl   
Doko­naj opła­ty za pora­dę
W e-mailu potwier­dza­ją­cym ter­min otrzy­masz wszel­kie infor­ma­cje, w tym tak­że dane do doko­na­nia opła­ty.
Wyślij wyni­ki
Wyślij dro­gą e-mailo­wą lub tra­dy­cyj­ną pocz­tą wyni­ki badań oraz wskaż powód kon­sul­ta­cji
Docent gene­tyk oddzwo­ni
W wyzna­czo­nym ter­mi­nie ocze­kuj tele­fo­nu od docen­ta gene­ty­ka
Warunki skorzystania z telefonicznej porady z docentem genetykiem:
 1. Z kon­sul­ta­cji przez tele­fon może sko­rzy­stać jedy­nie oso­ba peł­no­let­nia, jeden z praw­nych opie­ku­nów dziec­ka przed 18 rokiem życia lub też usta­wo­wy przed­sta­wi­ciel danej oso­by
 2. Kon­sul­ta­cja tele­fo­nicz­na z docen­tem gene­ty­kiem może odbyć się w przy­pad­ku opra­co­wa­nia wyni­ku testu gene­tycz­ne­go lub też okre­śle­nia wystą­pie­nia ryzy­ka scho­rze­nia gene­tycz­ne­go u pacjen­tów, u któ­rych w rodzi­nie poja­wi­ła się dana jed­nost­ka cho­ro­bo­wa. Kon­sul­ta­cja może tak­że obej­mo­wać inter­pre­ta­cję wyni­ków testów pre­na­tal­nych takich jak np. test SANCO.
 3. Ter­min pora­dy z docen­tem usta­la­ny jest pod nume­rem tele­fo­nu: 793 300 341 lub adre­sem e-mail: genetyk@testdna.pl
 4. Pacjent zosta­nie popro­szo­ny o pozo­sta­wie­nie nume­ru tele­fo­nu pod któ­ry zadzwo­ni docent gene­tyk w usta­lo­nym wcze­śniej ter­mi­nie
 5. Jed­no­ra­zo­wa kon­sul­ta­cja tele­fo­nicz­na jest płat­na i wyno­si 150 zł. W ramach tej ceny mają Pań­stwo moż­li­wość roz­mo­wy z docen­tem gene­ty­kiem do 30 minut.
 6. Płat­ność powin­na zostać uisz­czo­na w dniu wyzna­cze­nia ter­mi­nu kon­sul­ta­cji lub kolej­ne­go dnia robo­cze­go. Opła­tę moż­na doko­nać prze­le­wem na numer kon­ta: 16 1140 2017 0000 4602 1308 1295
 7. Na 7 dni przed wyzna­czo­ną datą kon­sul­ta­cji pacjent ma obo­wią­zek wysłać na adres e-mail: genetyk@testdna.pl lub prze­słać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na adres: testD­NA, ul. Bocheń­skie­go 38a, 40–859 Kato­wi­ce nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje:
 • kopie ostat­nich wyni­ków badań
 • dokład­nie wska­zać powód kon­sul­ta­cji z docen­tem gene­ty­kiem

.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stro­ny www.poradagenetyka.pl