Test Prenatalny SANCO

Test Prenatalny SANCO

Test Prenatalny SANCO

Test Pre­na­tal­ny SANCO – jedy­ny nie­in­wa­zyj­ny, gene­tycz­ny test pre­na­tal­ny z cer­ty­fi­ka­tem CE IVD wyko­ny­wa­ny w Pol­sce

Od wrze­śnia 2018 roku test NIFTY, reali­zo­wa­ny przez labo­ra­to­rium Geno­med S.A. we współ­pra­cy z labo­ra­to­rium BGI, zosta­je zastą­pio­ny Testem Pre­na­tal­nym SANCO. To bada­nie prze­pro­wa­dza­ne w Pol­sce w labo­ra­to­rium Geno­med S.A. w War­sza­wie i posia­da­ją­ce cer­ty­fi­kat CE-IVD na cały pro­ces tech­no­lo­gicz­ny, co ozna­cza, że może być wyko­rzy­sta­ne do celów dia­gno­stycz­nych – obec­nie Test Pre­na­tal­ny SANCO to jedy­ne takie bada­nie w naszym kra­ju.

Dlaczego warto wybrać Test Prenatalny SANCO?

 • Prze­pro­wa­dza­ny w pol­skim labo­ra­to­rium, na miej­scu.
 • Wynik bada­nia dostęp­ny już po 8 dniach robo­czych (wer­sja pod­sta­wo­wa) lub po 14 dniach robo­czych (wer­sja roz­sze­rzo­na) od momen­tu dostar­cze­nia pró­bek do labo­ra­to­rium.
 • Cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny i nie­in­wa­zyj­ny (prób­ką do bada­nia jest krew przy­szłej mamy, pobra­na jak do mor­fo­lo­gii).
 • Bar­dzo dokład­ny – swo­istość i czu­łość wyno­si ponad 99%.
 • Może być prze­pro­wa­dzo­ny już od 10. tygo­dnia cią­ży.
 • Posia­da cer­ty­fi­ka­ty CE IVD i EMQN gwa­ran­tu­ją­ce naj­wyż­szą jakość i sku­tecz­ność.
 • Pacjent­ka wraz z leka­rzem może wybrać zakres bada­nia.
 • Daje moż­li­wość ozna­cze­nia RH pło­du.

Jakie nieprawidłowości pozwala wykryć Test Prenatalny SANCO?

Pacjent­ka i jej lekarz pro­wa­dzą­cy mogą zde­cy­do­wać o zakre­sie bada­nia, wybie­ra­jąc jeden z dwóch dostęp­nych.

Test Pre­na­tal­ny SANCO pod­sta­wo­wy

obej­mu­je: naj­częst­sze tri­so­mie (chro­mo­so­mu 21 – zespół Downa, chro­mo­so­mu 13 – zespół Patau i chro­mo­so­mu 18 – zespół Edward­sa), zabu­rze­nia licz­by chro­mo­so­mów płci (zespół Tur­ne­ra, zespół Kli­ne­fel­te­ra, XXY, XXX), okre­śle­nie płci dziec­ka.

Cena testu w zakre­sie pod­sta­wo­wym: 2397 zł

Test Pre­na­tal­ny SANCO Plus

obej­mu­je: aneu­plo­idie wszyst­kich chro­mo­so­mów, rzad­kie zespo­ły dele­cyj­ne (zespół DiGeorge’a, zespół Cri-Du-Chat – kocie­go krzy­ku, 1p36, Zespół Wol­fa Hir­sch­hor­na, Zespół Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na), okre­śle­nie płci dziec­ka.

Cena testu w zakre­sie Plus: 2897 zł

RH pło­du – w ramach Testu Pre­na­tal­ne­go SANCO moż­na tak­że ozna­czyć RH pło­do­we. To pozwa­la okre­ślić ryzy­ko poja­wie­nia się mat­czy­no-pło­do­we­go kon­flik­tu sero­lo­gicz­ne­go.

Na czym polega Test Prenatalny SANCO?

Bada­nie – podob­nie jak test NIFTY – pole­ga na pobra­niu od cię­żar­nej prób­ki krwi (10 ml), a póź­niej wyizo­lo­wa­niu z niej DNA jej dziec­ka (wol­ne­go pło­do­we­go DNA). Prze­pro­wa­dze­nie testu jest moż­li­we dzię­ki temu, że w cza­sie cią­ży DNA pło­do­we prze­ni­ka do krwio­bie­gu mat­ki, a więc po jego wyizo­lo­wa­niu moż­na prze­ba­dać je pod kątem wybra­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści w chro­mo­so­mach.

Spraw­dzo­na i naj­do­kład­niej­sza tech­no­lo­gia Sekwen­cjo­no­wa­nia Nowej Gene­ra­cji wyko­rzy­sta­na w Teście Pre­na­tal­nym SANCO pozwa­la otrzy­mać rezul­tat nawet w sytu­acji, gdy pło­do­we­go DNA jest nie­wie­le.

Czy powinnam rozważyć wykonanie Testu Prenatalnego SANCO?

Reali­za­cję bada­nia pole­ca się przede wszyst­kim, jeśli:

 • chcesz w spo­sób kom­plek­so­wy zadbać o swo­je dziec­ko i pozbyć się nie­po­ko­ju doty­czą­ce­go jego sta­nu zdro­wia;
 • wyni­ki innych badań prze­pro­wa­dzo­nych pod­czas cią­ży (m.in. USG czy badań krwi) wska­zu­ją, że u dziec­ka może wystę­po­wać nie­pra­wi­dło­wość;
 • w Two­jej poprzed­niej cią­ży stwier­dzo­no nie­pra­wi­dło­wo­ści wro­dzo­ne, uro­dzi­łaś już dziec­ko z cho­ro­bą gene­tycz­ną;
 • Ty, Twój part­ner lub Wasi bli­scy krew­ni macie nie­pra­wi­dło­wo­ści chro­mo­so­mo­we lub wady wro­dzo­ne;
 • zde­cy­do­wa­łaś się na macie­rzyń­stwo po 35. roku życia;
 • korzy­sta­łaś z pro­ce­du­ry zapłod­nie­nia in vitro;
 • wystę­pu­ją u Cie­bie prze­ciw­wska­za­nia do reali­za­cji takich badań pre­na­tal­nych jak amnio­punk­cja czy biop­sja kosmów­ki.

Źró­dła infor­ma­cji: mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne Geno­med S.A.

Kontakt

Opiekun medyczny badania

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: biuro@testdna.pl