Czy do testu NIFTY potrzebne jest skierowanie?

Czy do testu NIFTY potrzebne jest skierowanie?

Czy do testu nifty potrzebne jest skierowanie

Do więk­szo­ści spe­cja­li­stycz­nych badań medycz­nych potrze­bu­je­my skie­ro­wa­nia od leka­rza. Doty­czy to rów­nież bez­piecz­ne­go, prze­sie­wo­we­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY. Lekarz medy­cy­ny, jako oso­ba posia­da­ją­ca odpo­wied­nią wie­dzę i doświad­cze­nie będzie wie­dział, czy nale­ży skie­ro­wać pacjent­kę na takie bada­nie.

Skuteczny, bezpieczny, nieinwazyjny

Bez­in­wa­zyj­ne bada­nie pre­na­tal­ne NIFTY nie pod­le­ga refun­da­cji Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia. Może­my go wyko­nać jedy­nie pry­wat­nie, co ozna­cza, że będzie­my musie­li pokryć kosz­ty usłu­gi, któ­re wyno­szą w tym przy­pad­ku 2397 zł. W razie potrze­by moż­na oczy­wi­ście sko­rzy­stać z sys­te­mu ratal­ne­go. Test NIFTY to bada­nie nowej gene­ra­cji opra­co­wa­ne przez Insty­tut BGI w Shen­zhen, wyko­ny­wa­ne jed­nak od pew­ne­go cza­su rów­nież w pol­skim labo­ra­to­rium. Pozwa­la na oce­nę ryzy­ka roz­wo­ju wie­lu poważ­nych zabu­rzeń. Oce­na ta okre­śla nie­bez­pie­czeń­stwo cho­ro­by z bar­dzo wyso­kim praw­do­po­do­bień­stwem, prze­kra­cza­ją­cym 99%. Bada­nie jest w 100% bez­piecz­ne, a opie­ra się na ana­li­zie obec­ne­go we krwi cię­żar­nej kobie­ty cffD­NA, czy­li wol­ne­go poza­ko­mór­ko­we­go DNA pło­du.

Badanie wykonasz na skierowanie lekarza

Ist­nie­ją bowiem pew­ne czyn­ni­ki, któ­re sta­no­wią jed­no­cze­śnie zale­ce­nie do reali­za­cji bada­nia. Wśród nich moż­na by wymie­nić cho­ciaż­by wiek mat­ki (cią­ża po 35. roku życia), czy zwięk­szo­ne ryzy­ko wad o pod­ło­żu gene­tycz­nym u pło­du. Aby pod­dać się bada­niu NIFTY kobie­ta powin­na więc naj­pierw udać się do swo­je­go leka­rza, któ­ry w spo­sób jak naj­bar­dziej facho­wy  poroz­ma­wia z nią o bada­niu, wytłu­ma­czy na czym ono pole­ga i oce­ni, czy ist­nie­je potrze­ba do jego wyko­na­nia.

Ze wzglę­du na to, że bada­nie NIFTY jest bada­niem cał­ko­wi­cie bez­piecz­nym i kom­for­to­wym, war­to aby każ­da pacjent­ka, któ­ra oba­wia się o stan zdro­wia swo­je­go dziec­ka zapy­ta­ła o nie swo­je­go gine­ko­lo­ga.

Comments are closed.