Kto nie może wykonać testu NIFTY

Kto nie może wykonać testu NIFTY

przeciwskazania do nifty

Test NIFTY jest obec­nie jed­nym z naj­sku­tecz­niej­szych narzę­dzi słu­żą­cych do okre­śla­nia ryzy­ka wad gene­tycz­nych u roz­wi­ja­ją­cych się pło­dów, a w tym zespo­łu Downa, Patau oraz Edward­sa. Za meto­dą prze­ma­wia wie­le argu­men­tów.Naj­waż­niej­szym jest cał­ko­wi­te bez­pie­czeń­stwo, ozna­cza­ją­ce brak ewen­tu­al­nych powi­kłań. Kolej­nym będzie na pew­no zadzi­wia­ją­ca czu­łość testu, któ­ra daje moż­li­wość wska­za­nia zabu­rzeń chro­mo­so­mal­nych z praw­do­po­do­bień­stwem powy­żej 99%.

Oka­zu­je się jed­nak, że nie wszyst­kie kobie­ty mogą sobie nie­ste­ty pozwo­lić na sko­rzy­sta­nie z tej nie­zwy­kłej zdo­by­czy medy­cy­ny. Wszel­kie prze­ciw­ska­za­nia do reali­za­cji testu są zwią­za­ne nie tyle z jakim­kol­wiek zagro­że­niem dla zdro­wia i życia, lecz z ryzy­kiem uzy­ska­nia nie­wia­ry­god­ne­go wyni­ku.

Które kobiety muszą zrezygnować z testu NIFTY?

Głów­na prze­szko­dą do reali­za­cji bada­nia jest zbyt wcze­sny wiek cią­ży. Test NIFTY opie­ra się m.in. na ana­li­zie wol­ne­go DNA dziec­ka, krą­żą­ce­go we krwi mat­ki. Dopie­ro w oko­li­cach 10. tygo­dnia cią­ży jego ilość jest wystar­cza­ją­ca, aby bada­nie mogło przy­nieść wia­ry­god­ne rezul­ta­ty i nie wią­za­ło się z koniecz­no­ścią ponow­ne­go pobra­nia pró­bek.

Testu NIFTY nie będą mogły wyko­nać rów­nież kobie­ty któ­re na prze­strze­ni 6 mie­się­cy przed zaj­ściem w cią­żę prze­szły trans­fu­zję krwi lub prze­szczep narzą­dów, cię­żar­ne któ­re pod­da­ły się tera­pii komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi, bądź kobie­ty będą­ce nosi­ciel­ka­mi mikro­du­pli­ka­cji, mikro­de­le­cji oraz innych zabu­rzeń w struk­tu­rze i licz­bie chro­mo­so­mów.

Jesz­cze do nie­daw­na z bada­nia NIFTY musia­ły zre­zy­gno­wać tak­że panie spo­dzie­wa­ją­ce się wię­cej niż jed­ne­go dziec­ka (cią­ża mno­ga). Choć sto­so­wa­ne obec­ne meto­dy cał­kiem nie­źle radzą sobie i w takich przy­pad­kach, wią­że się to mimo wszyst­ko z pew­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi. Test będzie oczy­wi­ście w sta­nie osza­co­wać ryzy­ko wady roz­wo­jo­wej, ale infor­ma­cja ta będzie doty­czy­ła całej cią­ży, a nie kon­kret­ne­go pło­du. Pacjent­ka nie zosta­nie rów­nież obję­ta dobro­wol­nym ubez­pie­cze­niem, a płeć dzie­ci nie zosta­nie usta­lo­na. Czu­łość meto­dy, nie­za­leż­nie od tego czy cią­ża jest poje­dyn­cza czy mno­ga odzna­cza się jed­nak tak samo wyso­kim wskaź­ni­kiem sku­tecz­no­ści.

Wię­cej infor­ma­cji na temat testu nifty

 

 

Comments are closed.