O teście NIFTY

Czym jest test NIFTY?

Test NIFTY to zupeł­nie nowy wymiar dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej. Pozwa­la odzy­skać spo­kój i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa wie­lu przy­szłym mamom. Jest czę­sto wybie­ra­ny w sytu­acji, gdy inne bada­nia prze­sie­wo­we wyko­ny­wa­ne w cią­ży dadzą nie­pra­wi­dło­wy lub nie­ja­sny wynik. Test NIFTY jako bada­nie o bar­dzo dużej czu­ło­ści nie­jed­no­krot­nie wyklu­cza podej­rze­wa­ne cho­ro­by. To rów­nież ide­al­ne bada­nie dla wszyst­kich kobiet, któ­re świa­do­mie pla­nu­ją macie­rzyń­stwo.

Test NIFTY to w peł­ni bez­piecz­ny i nie­in­wa­zyj­ny test, któ­ry pozwa­la z bar­dzo dużą pew­no­ścią wyklu­czyć naj­częst­sze cho­ro­by gene­tycz­ne u dziec­ka (m.in zespół Downa, Edward­sa, Patau) jak i rów­nież rzad­sze mikro­de­le­cje i mikro­du­pli­ka­cje.

Test NIFTY PRO wykrywa: 

  • 6 tri­so­mii: 21 — zespół Downa., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu
  • 4 cho­ro­by zwią­za­ne z nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi chro­mo­so­mów płci — zespół Tur­ne­ra, zespół Kli­ne­fel­te­ra, zespół XXX, zespół XYY,
  • 84 mikro­de­le­cje / mikro­du­pli­ka­cje — choć mikro­de­le­cje uzna­wa­ne są za rzad­kie wady gene­tycz­ne praw­do­po­do­bień­stwo ich wystą­pie­nia u dziec­ka w przy­pad­ku matek przed 40 rokiem życia jest nawet więk­sze niż ma to miej­sce przy Zespo­le Downa

Pewność wyniku — walidacja

Test NIFTY® został zwa­li­do­wa­ny i zatwier­dzo­ny w naj­więk­szym bada­niu na świ­cie. Wzię­ło w nim udział aż 146 958 cię­żar­nych. Dzię­ki tak dużej pró­bie pacjent­ki decy­du­ją­ce się na ten test mają pew­ność, że uzy­ska­ny wynik jest wia­ry­god­ne. Żaden inny nie­in­wa­zyj­ny test pre­na­tal­ny (czy­li taki wyko­ny­wa­ny z krwi przy­szłej mamy) nie został zatwier­dzo­ny na aż tak dużej gru­pie pacjen­tek.

Co to jest walidacja?

Wali­da­cja to pro­ces cią­głe­go moni­to­ro­wa­nia bada­nia, pro­ce­du­ry lub meto­dy w celu zagwa­ran­to­wa­nia, że są one zgod­ne z ocze­ki­wa­nia­mi czy­li w tym wypad­ku to nic inne­go jak pro­ces moni­to­ro­wa­nia wszyst­kich eta­pów bada­nia po to, aby zagwa­ran­to­wać pacjent­ce pew­ność wyni­ku. Pierw­szym eta­pem wali­da­cji jest nato­miast wery­fi­ka­cja. Celem tego pro­ce­su jest potwier­dze­nie sku­tecz­no­ści dane­go bada­nia przed jego wpro­wa­dze­niem w labo­ra­to­rium. Wery­fi­ka­cja odpo­wia­da więc na pyta­nie “czy dane bada­nie dobrze dzia­ła w naszym labo­ra­to­rium”. Dzię­ki tak dużej pró­bie pacjen­tek, na któ­rej prze­pro­wa­dzo­no wali­da­cję i wery­fi­ka­cję testu NIFTY przy­szłe mamy decy­du­jąc się na to bada­nie mogą być spo­koj­ne o rze­tel­ność uzy­ska­ne­go wyni­ku.
War­to pod­kre­ślić, że do tej pory na świe­cie wyko­na­no aż 3 000 000 testów NIFTY. Więk­szość pacjen­tek już daw­no uro­dzi­ła swo­je dzie­ci, a więc wyda­ny wynik mógł się potwier­dzić w życiu.


 Badanie NIFTY możesz wykonać w pakiecie i sprawdzić jaki kwas foliowy jest najlepszy dla Ciebie i Twojego dziecka.

Kliknij i dowiedz się więcej »


Na życze­nie Pacjent­ki okre­śla­na jest tak­że płeć dziec­ka.

Zalety testu NIFTY:

zalety_testu_NIFTY

 

Czy test NIFTY naprawdę jest taki skuteczny?

Labo­ra­to­rium  wyko­nu­ją­ce bez­in­wa­zyj­ny test pre­na­tal­ny NIFTY opu­bli­ko­wa­ła 3 duże stu­dia wali­da­cyj­ne. Pierw­sze wyko­na­ne zosta­ło na gru­pie kobiet z gru­py tzw. wyso­kie­go ryzy­ka (w wie­ku powy­żej 35 lat, z histo­rią cho­rób gene­tycz­nych w rodzi­nie) . Bada­nie obej­mo­wa­ło popu­la­cję 3464 cię­żar­nych. Naj­now­sze stu­dium wali­da­cyj­ne obej­mu­je z kolei bar­dzo dużą popu­la­cję kobiet – aż 11 000. W opar­ciu o uzy­ska­ne dane opu­bli­ko­wa­na zosta­ła infor­ma­cja na temat sku­tecz­no­ści testu NIFTY na pozio­mie 99%.

Jak wykonać test NIFTY?

Do testu NIFTY pobie­ra­na jest krew z żyły odłok­cio­wej mat­ki (podob­nie jak do zwy­kłych badań dia­gno­stycz­nych tj. mor­fo­lo­gia). Do bada­nia nie trze­ba się w żaden spo­sób przy­go­to­wy­wać. Nie trze­ba być rów­nież na czczo. 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Ile kosz­tu­je bada­nie? 

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…

Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile cze­ka się na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu