O teście NIFTY

Czym jest test NIFTY?

Test NIFTY (Noni­nva­si­ve Fetal Tri­so­my test) jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym o bar­dzo dużej czu­ło­ści. Słu­ży do okre­śle­nia ryzy­ka:

  • Tri­so­mii wystę­pu­ją­cej u roz­wi­ja­ją­ce­go się pło­du (zespół Downa, Patau oraz Edward­sa)
  • Aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci: mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra ), XXX, XYY
  • Zespo­łu mikro­de­le­cy­ji: 5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1.

 Badanie NIFTY możesz wykonać w pakiecie i sprawdzić jaki kwas foliowy jest najlepszy dla Ciebie i Twojego dziecka.

Kliknij i dowiedz się więcej »


Na życze­nie Pacjent­ki okre­śla­na jest tak­że płeć dziec­ka.

Zalety testu NIFTY:

zalety_testu_NIFTY

 

Czy test NIFTY naprawdę jest taki skuteczny?

Labo­ra­to­rium  wyko­nu­ją­ce bez­in­wa­zyj­ny test pre­na­tal­ny NIFTY opu­bli­ko­wa­ła 3 duże stu­dia wali­da­cyj­ne. Pierw­sze wyko­na­ne zosta­ło na gru­pie kobiet z gru­py tzw. wyso­kie­go ryzy­ka (w wie­ku powy­żej 35 lat, z histo­rią cho­rób gene­tycz­nych w rodzi­nie) . Bada­nie obej­mo­wa­ło popu­la­cję 3464 cię­żar­nych. Naj­now­sze stu­dium wali­da­cyj­ne obej­mu­je z kolei bar­dzo dużą popu­la­cję kobiet – aż 11 000. W opar­ciu o uzy­ska­ne dane opu­bli­ko­wa­na zosta­ła infor­ma­cja na temat sku­tecz­no­ści testu NIFTY na pozio­mie 99%.

Jak wykonać test NIFTY?

Do testu NIFTY pobie­ra­na jest krew z żyły odłok­cio­wej mat­ki (podob­nie jak do zwy­kłych badań dia­gno­stycz­nych tj. mor­fo­lo­gia). Do bada­nia nie trze­ba się w żaden spo­sób przy­go­to­wy­wać. Nie trze­ba być rów­nież na czczo. 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Ile kosz­tu­je bada­nie? 

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…

Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile cze­ka się na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu