Jak zlecić test NIFTY?

Jak zlecić test NIFTY

Jak zlecić test nifty?

Test NIFTY cie­szy się coraz więk­szym uzna­niem, zarów­no wśród pacjen­tek, jak i w śro­do­wi­sku medycz­nym. Ta inno­wa­cyj­na meto­da badaw­cza pozwa­la okre­ślić ryzy­ko wystą­pie­nia poważ­nych zabu­rzeń roz­wo­jo­wych pło­du, takich jak zespół Downa, zespół Patau czy zespół Edward­sa, z praw­do­po­do­bień­stwem się­ga­ją­cym ponad 99%. Jak zle­cić prze­sie­wo­wy test pre­na­tal­ny NIFTY?

Nic trud­ne­go! Aby zre­ali­zo­wać bada­nie wystar­czy kil­ka pro­stych czyn­no­ści i jest ono cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne. Bada­nie to powin­no się jed­nak wyko­ny­wać ok. 10. tygo­dnia cią­ży na skie­ro­wa­nie leka­rza.  Wymóg ten wyni­ka z fak­tu, że w jego trak­cie ana­li­zo­wa­ne jest pło­do­we DNA, któ­re­go stę­że­nie rośnie wraz z roz­wo­jem cią­ży i dopie­ro w 10. tygo­dniu osią­ga ilość pozwa­la­ją­cą na uzy­ska­nie wia­ry­god­ne­go wyni­ku.

Umów się na wizytę do placówki i pobierz próbki

Aby wyko­nać bada­nie NIFTY nale­ży zadzwo­nić i umó­wić się na pobra­nie prób­ki krwi (ok. 10 ml), a następ­nie przyjść ze skie­ro­wa­niem do wybra­nej pla­ców­ki w wyzna­czo­nym ter­mi­nie. Na miej­scu położ­na lub lekarz pobie­ra krew z żyły odłok­cio­wej, któ­ra pod­da­na zosta­nie szcze­gó­ło­wej ana­li­zie. Cały zabieg trwa zale­d­wie krót­ką chwi­lę i niczym nie róż­ni się od stan­dar­do­wej mor­fo­lo­gii. Pacjent­ka zosta­je rów­nież popro­szo­na o wypeł­nie­nie spe­cjal­ne­go for­mu­la­rza zle­ce­nia testu, na któ­rym będzie mogła m.in. wybrać pre­fe­ro­wa­ny przez sie­bie spo­sób otrzy­ma­nia wyni­ku: oso­bi­ście w pla­ców­ce, pocz­tą tra­dy­cyj­ną, e-mailo­wo. Zobacz gdzie wyko­nasz test NIFTY

Odbierz wynik

Czas ocze­ki­wa­nia na wynik prze­sie­wo­we­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY wyno­si 11 dni robo­czych. 

Jak uregulować płatność za badanie?

Cało­ścio­wy koszt testu NIFTY to 2397 zł. Cena ta obej­mu­je jed­nak boga­ty pakiet usług. Płat­ność za bada­nie da się ponad­to roz­ło­żyć na raty. Wszel­kie for­mal­no­ści zwią­za­ne z przy­zna­nym kre­dy­tem moż­na zała­twić tele­fo­nicz­nie lub mailo­wo. Cała pro­ce­du­ra trwa ok. 2–3 dni. Dowiedz się co obej­mu­je cena testu NIFTY

Opła­ta za bada­nie zosta­je podzie­lo­na na dwie czę­ści. Pierw­szą z nich (ok. 50 – 100 zł w zależ­no­ści od punk­tu pobrań) pacjent­ka regu­lu­je na miej­scu. Resz­tę pła­ci przed pobra­niem prób­ki, bez­po­śred­nio po pobra­niu lub wpła­ca na kon­to labo­ra­to­rium.

Comments are closed.