Kiedy test NIFTY trzeba będzie powtórzyć?

Kiedy test NIFTY trzeba będzie powtórzyć?

Kiedy test NIFTY trzeba powtórzyć?

Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nowej gene­ra­cji, któ­re potra­fi z bar­dzo dużym praw­do­po­do­bień­stwem oce­nić ryzy­ko roz­wo­ju aber­ra­cji chro­mo­so­mo­wych pło­du. Bez­pie­czeń­stwo, łatwość pobo­ru prób­ki oraz wyso­ka sku­tecz­ność testu spra­wia­ją, że cie­szy się on coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród przy­szłych matek. Czy mimo swo­jej nie­za­wod­no­ści zda­rza­ją się sytu­acje, kie­dy bada­nie to trze­ba wyko­nać ponow­nie?

Test NIFTY opiera się na analizie płodowego DNA

Stwo­rze­nie testu NIFTY było moż­li­we dzię­ki odkry­ciu, że we krwi każ­dej cię­żar­nej kobie­ty krą­ży wol­ne, poza­ko­mór­ko­we, pło­do­we DNA, któ­re to prze­ni­ka do niej poprzez ścia­ny łoży­ska. Wła­śnie dla­te­go do bada­nia wystar­czy kil­ka ml krwi pobra­nej z żyły odłok­cio­wej mat­ki. Zabieg ten ma cał­ko­wi­cie nie­in­wa­zyj­ny cha­rak­ter i wyglą­da nie­mal iden­tycz­nie jak stan­dar­do­wa mor­fo­lo­gia. Począt­ko­wo ilość cffD­NA – bo o nim tutaj mowa – jest bar­dzo nie­wiel­ka, rośnie jed­nak z każ­dym tygo­dniem cią­ży. Obec­ne we krwi mat­ki pło­do­we DNA jest nie­ste­ty dość krót­kie i nie­kom­plet­ne.

Wiek ciąży ma kluczowe znaczenie…

Aby ana­li­za labo­ra­to­ryj­na mogła zakoń­czyć się suk­ce­sem, a więc wyda­niem wia­ry­god­ne­go wyni­ku, ilość pło­do­we­go DNA musi być odpo­wied­nio wyso­ka. Spe­cja­li­ści twier­dzą, że bada­nie to naj­le­piej wyko­nać po 10 tygo­dniu cią­ży. Z tego też wzglę­du nie­zwy­kle waż­ne jest, aby przed zle­ce­niem testu w mia­rę dokład­nie usta­lić datę poczę­cia. Jeśli oka­że się, że w dostar­czo­nym do bada­nia mate­ria­le pło­do­we­go DNA jest za mało, wów­czas ana­li­za nie powie­dzie się, a pobór prób­ki trze­ba będzie powtó­rzyć za ok. 2 tygo­dnie. Czy zatem zda­rza­ją się przy­pad­ki, że bada­nie trze­ba wyko­nać ponow­nie? TAK. Nie będzie to jed­nak mia­ło związ­ku z pomył­ką czy zanie­dba­niem ze stro­ny pra­cow­ni­ków labo­ra­to­rium, a sta­nie się naj­praw­do­po­dob­niej rezul­ta­tem błęd­nej oce­ny wie­ku cią­ży. W razie zaist­nie­nia takiej sytu­acji pacjent­ka zosta­nie oczy­wi­ście natych­miast o tym poin­for­mo­wa­na oraz popro­szo­na o ponow­ne sta­wie­nie się na pobra­nie krwi.

Comments are closed.