Test NIFTY a ciąża bliźniacza

Test NIFTY a ciąża bliźniacza

test NIFTY a ciąża mnoga

Wbrew krą­żą­cym w inter­ne­cie opi­niom, cią­ża mno­ga nie jest prze­ciw­wska­za­niem do prze­pro­wa­dze­nia nie­in­wa­zyj­ne­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY. Kobie­ty spo­dzie­wa­ją­ce się wię­cej niż jed­ne­go dziec­ka rów­nież mogą wyko­nać to bada­nie, muszą być jed­nak w peł­ni świa­do­me, że wynik któ­ry otrzy­ma­ją, choć będzie tak samo pew­ny, nie dostar­czy im wszyst­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji.

Prze­sie­wo­wy test pre­na­tal­ny NIFTY wyko­nu­je się w celu okre­śle­nia ryzy­ka z jakim roz­wi­ja­ją­cy się w cie­le kobie­ty płód może być obcią­żo­ny wadą gene­tycz­ną. Do gru­py bada­nych zabu­rzeń zali­cza się zespół Downa, zespół Patau oraz zespół Edward­sa, tri­so­mia 9, 16 i 22, nie­pra­wi­dło­wo­ści licz­by i struk­tu­ry chro­mo­so­mów płcio­wych oraz zespo­ły mikro­de­le­cyj­ne, takie jak: zespół kocie­go krzy­ku (mikro­de­le­cja 5p), mono­so­mia 2q33.1 i 1p36.

Czego się nie dowiemy?

Nie­bez­pie­czeń­stwo wystą­pie­nia któ­re­go­kol­wiek z wymie­nio­nych wyżej zabu­rzeń zosta­nie w tej sytu­acji okre­ślo­ne dla całej cią­ży, nie zaś dla kon­kret­ne­go pło­du. Mat­ka, któ­ra otrzy­ma wynik wska­zu­ją­cy duże praw­do­po­do­bień­stwo roz­wo­ju cho­ro­by, nie będzie zatem wie­dzia­ła, któ­re z dzie­ci może być nią obcią­żo­ne. Nie pozna rów­nież ich płci.

Tak samo skuteczny…

Jak widać ogra­ni­czeń jest dość spo­ro. Nale­ży jed­nak jesz­cze raz pod­kre­ślić, że nie­za­leż­nie od tego czy bada­na cią­ża jest poje­dyn­cza czy też mno­ga, wynik testu będzie tak samo czu­ły. I w tym przy­pad­ku jego sku­tecz­ność wyno­si ponad 99%.

Comments are closed.