Test NIFTY Bielsko-Biała

Test NIFTY Bielsko-Biała

Wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne wyko­na­niem bada­nia pre­na­tal­ne­go NIFTY zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z usług lokal­ne­go punk­tu pobrań mate­ria­łu testD­NA w Biel­sku-Bia­łej. Prób­ki krwi prze­zna­czo­ne do ana­li­zy pobie­rze pie­lę­gniar­ka lub położ­na. Przed samym pobra­niem zosta­ną też dopeł­nio­ne wszel­kie for­mal­no­ści umoż­li­wia­ją­ce reali­za­cję zle­ce­nia.

Po upły­wie 11 dni robo­czych wyni­ki testu będą goto­we do odbio­ru w naszej pla­ców­ce lub wysła­ne na adres Pacjent­ki. Gwa­ran­tu­je­my, że bada­nie to jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne oraz sku­tecz­ne.

Jak umówić wizytę

Wizy­tę w punk­cie moż­na umó­wić dzwo­niąc pod numer:  (33) 488 00 84.  Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­en­dy i świę­ta) od 8:00 do 21:00. 

MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Pra­cu­je­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9:00 do 16:00.

 jak-dojechac

.

Auto­ry­zo­wa­na pla­ców­ka medycz­na labo­ra­to­rium testD­NA zlo­ka­li­zo­wa­na jest pod adre­sem:
ul. Pszen­na 11
43–300 Biel­sko-Bia­ła

W pobli­żu:

Biel­sko Bial­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji Vic­to­ria, Soplast

Dlaczego warto zlecić nam badanie NIFTY?

  • Posia­da­my kon­ku­ren­cyj­ną ofer­tę ceno­wą
  • Spe­cja­li­zu­je­my się w dia­gno­sty­ce DNA już od 10 lat
  • Mamy aż ponad 200 lokal­nych punk­tów pobrań w całej Pol­sce
  • Moż­na u nas sko­rzy­stać z wygod­ne­go sys­te­mu ratal­ne­go
  • Nasz pro­fe­sjo­na­lizm potwier­dza­ją licz­ne cer­ty­fi­ka­ty
  • Uru­cho­mi­li­śmy bez­płat­ną info­li­nię, pod któ­rą nasi kon­sul­tan­ci udzie­la­ją porad i wszel­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl
 
 
 

 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania

Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
  • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
  • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu