Test NIFTY Kraków

Test NIFTY Kraków

Zapra­sza­my pacjent­ki z Kra­ko­wa i oko­licz­nych miej­sco­wo­ści na pobra­nie krwi do naszej pla­ców­ki medycz­nej znaj­du­ją­cej się w Kra­ko­wie przy ul. Mehof­fe­ra. W punk­cie położ­na lub pie­lę­gniar­ka pobie­rze krew przy pomo­cy spe­cjal­ne­go zesta­wu oraz zosta­ną uzu­peł­nio­ne wszyst­kie doku­men­ty zle­ce­nia testu.

Wynik bada­nia Pacjent­ka otrzy­mu­je po 11 dniach robo­czych, a doku­ment albo zosta­nie wysła­ny dro­gą pocz­to­wą albo moż­na go ode­brać oso­bi­ście w pla­ców­ce medycz­nej. Miła i pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga!

Jak umówić wizytę

Ter­min wizy­ty w pla­ców­ce moż­na umó­wić tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc pod numer:  (12) 444 68 60. Sta­ra­my się uma­wiać dogod­ny dla Pacjent­ki ter­min. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00. 

.jak-pracujemy

.

Pobra­nia do testu NIFTY w Kra­ko­wie odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8.00 do 18.00.

 jak-dojechac

.

Auto­ry­zo­wa­ny punkt pobrań mate­ria­łu testD­NA w Kra­ko­wie zlo­ka­li­zo­wa­ny jest pod adre­sem:

ul. Mehof­fe­ra 6
31–322 Kra­ków

W pobli­żu: 

Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce nr XIV im. M. Koper­ni­ka, Kościół Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

 • Kon­ku­ren­cyj­na cena bada­nia
 • Korzyst­ny sys­tem ratal­ny
 • Umó­wie­nie wizy­ty w wybra­nej pla­ców­ce medycz­nej — dys­po­nu­je­my ponad 200 punk­tów pobrań
 • Ponad 10 lat na ryn­ku!
 • Facho­wa pomoc i kon­sul­ta­cja od ponie­dział­ku do nie­dzie­li w godzi­nach 8.00 do 21.00
 • Dojazd pie­lę­gniar­ki na pobra­nie
 • Wia­ry­god­na infor­ma­cja na temat prze­bie­gu testu
 • Cer­ty­fi­ka­ty potwier­dza­ją­ce naj­wyż­szą jakość

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu