Test NIFTY Białystok

Test NIFTY Białystok

Wszyst­kie Pacjent­ki z Bia­łe­go­sto­ku i oko­lic, któ­re chcia­ły­by wyko­nać test NIFTY zapra­sza­my ser­decz­nie do lokal­ne­go punk­tu pobrań przy uli­cy 1000-lecia Pań­stwa Pol­skie­go. Mate­riał do bada­nia (prób­ka krwi) zosta­nie pobra­na przez doświad­czo­ny per­so­nel medycz­ny.

Czas ocze­ki­wa­nia na wynik ana­li­zy wyno­si 11 dni robo­czych i moż­na go ode­brać w pla­ców­ce. Wszyst­kim zgła­sza­ją­cym się do nas Pacjent­kom gwa­ran­tu­je­my miłą atmos­fe­rę i pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę.

Jak umówić wizytę

Na wizy­tę moż­na umó­wić się dzwo­niąc pod numer: (85) 674 99 06. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość umó­wie­nia wizy­ty pie­lę­gniar­ki w domu. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.

MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Testy NIFTY w Bia­łym­sto­ku wyko­nu­je­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 7:30 do 17:30.

 jak-dojechac

.

Nasza lokal­na pla­ców­ka medycz­na w Bia­łym­sto­ku mie­ści się pod adre­sem:
ul. 1000-lecia Pań­stwa Pol­skie­go 10/21
15–869 Bia­ły­stok

W pobli­żu

Bie­dron­ka, LO nr XVI im. bł. ks. Micha­ła Sopoć­ki, Urząd Kon­tro­li Skar­bo­wej, Orlen.

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

  • Usłu­gi naj­wyż­szej jako­ści
  • Kon­ku­ren­cyj­ne ceny
  • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dogod­ne­go sys­te­mu ratal­ne­go
  • Dłu­go­let­nie doświad­cze­nie
  • Ogól­no­pol­ski zasięg (ponad 200 lokal­nych punk­tów pobrań)
  • Moż­li­wość zamó­wie­nia wizy­ty domo­wej
  • Moż­li­wość kon­sul­ta­cji z naszy­mi eks­per­ta­mi

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
  • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
  • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu