Test NIFTY Bydgoszcz

Test NIFTY Bydgoszcz

Wszyst­kie Pacjent­ki z Byd­gosz­czy, któ­re są zain­te­re­so­wa­ne wyko­na­niem bez­in­wa­zyj­ne­go bada­nia pre­na­tal­ne­go NIFTY zapra­sza­my do lokal­ne­go punk­tu pobrań przy ul Kar­ło­wi­cza. Zapew­nia­my, że bada­nie to jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne i pole­ga na pobra­niu od Pacjent­ki prób­ki krwi. Na wyni­ki cze­ka się 11 dni robo­czych i moż­na je ode­brać bez­po­śred­nio w pla­ców­ce.

Jak umówić wizytę

Aby umó­wić się na wizy­tę nale­ży zadzwo­nić pod numer:  (52) 569 11 16. Pacjent­ka może tak­że sko­rzy­stać z usłu­gi pobra­nia mate­ria­łu przez pie­lę­gniar­kę w domu! Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00. 

 

.jak-pracujemy

.

Jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:00–17:00.

 jak-dojechac

.

Nasz lokal­ny punkt pobrań w Byd­gosz­czy znaj­du­je się pod adre­sem:

ul. Kar­ło­wi­cza 3
85–092 Byd­goszcz

W pobli­żu

Muzeum Oświa­ty Peda­go­gicz­nej Biblio­te­ki Woje­wódz­kiej, Zespół Szkół nr 10.

Dlaczego warto wykonać test NIFTY właśnie u nas?

  • Gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści usług
  • Atrak­cyj­ne ceny
  • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sys­te­mu ratal­ne­go
  • Doświad­czo­ny per­so­nel medycz­ny
  • Łatwy dostęp (ponad 200 lokal­nych punk­tów pobrań)
  • Moż­li­wość pobra­nia mate­ria­łu do testu w domu
  • Moż­li­wość kon­sul­ta­cji z naszy­mi spe­cja­li­sta­mi

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
  • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
  • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu