Test NIFTY Bełchatów

Test NIFTY Bełchatów

Labo­ra­to­rium testD­NA zapra­sza Pacjent­ki z Beł­cha­to­wa do auto­ry­zo­wa­nej pla­ców­ki medycz­nej w celu pobra­nia mate­ria­łu do testu NIFTY. Bada­nie to nie sta­no­wi żad­ne­go zagro­że­nia zarów­no dla mat­ki, jak i dziec­ka. Na miej­scu zaj­mie się Pań­stwem pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel medycz­ny – zosta­ną pobra­ne prób­ki oraz wypeł­nio­ne wszyst­kie nie­zbęd­ne doku­men­ty.

Czas ocze­ki­wa­nia na wynik wyno­si 11 dni robo­czych. Pacjent­ka może udać się po nie­go do pla­ców­ki lub otrzy­mać pocz­tą na wska­za­ny adres.

Jak umówić wizytę

Wizy­tę w punk­cie moż­na umó­wić dzwo­niąc pod numer:  (44) 744 13 55. Zapra­sza­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go od ponie­dział­ku do nie­dzie­li: 8:00–21:00.

MTHFR_zespół downa

jak-pracujemy

 

 

Pra­cu­je­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9:00 do 16:00

jak-dojechac

 

 

Pla­ców­ka medycz­na labo­ra­to­rium testD­NA w Beł­cha­to­wie zlo­ka­li­zo­wa­na jest pod nastę­pu­ją­cym adre­sem:

ul. Edwar­dów 2A
97–400 Beł­cha­tów

W pobli­żu

Com­pu­ter Servi­ce Cen­ter, Apte­ka Sza­rot­ka, kor­ty teni­so­we, lodo­wi­sko miej­skie.

Dlaczego test NIFTY w testDNA?
 • Świad­czy­my usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie
 • Kon­ku­ren­cyj­na ofer­ta ceno­wa
 • Posia­da­my roz­bu­do­wa­ną sieć lokal­nych punk­tów pobrań – ponad 200 pla­có­wek
 • Wyko­na­li­śmy już tysią­ce tego rodza­ju badań
 • Daje­my moż­li­wość zamó­wie­nia pie­lę­gniar­ki, któ­ra pobie­rze mate­riał do bada­nia w domu
 • Naszą wia­ry­god­ność potwier­dza­ją licz­ne cer­ty­fi­ka­ty i wyróż­nie­nia
 • Na potrze­by swo­ich Pacjen­tów uru­cho­mi­li­śmy bez­płat­ną info­li­nię, pod któ­rą moż­na uzy­skać infor­ma­cje na temat ofe­ro­wa­nych badań
 • Wszel­kie płat­no­ści zwią­za­ne z reali­za­cją bada­nia moż­na roz­ło­żyć na raty

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu