Test NIFTY Gdańsk

Test NIFTY Gdańsk

Lokal­ny punkt pobrań testD­NA w Gdań­sku zapra­sza na pobra­nie mate­ria­łu do testu NIFTY. Na miej­scu pie­lę­gniar­ka  lub lekarz pobie­rze mate­riał (krew) oraz wspól­nie  z Pacjent­ką  uzu­peł­ni nie­zbęd­ne doku­men­ty. Miła i facho­wa obsłu­ga.

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych, a doku­ment w for­mie papie­ro­wej Pacjent­ka otrzy­ma dro­gą pocz­to­wą lub może go ode­brać oso­bi­ście w pla­ców­ce medycz­nej.

Jak umówić wizytę

Pobra­nia w punk­cie lub dojazd pie­lę­gniar­ki do domu moż­na umó­wić tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc pod numer:  (58) 739 66 96. Usta­la­my dogod­ny dla Pacjent­ki ter­min. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.

.jak-pracujemy

.

Pobra­nia do bada­nia NIFTY w Gdań­sku odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do śro­dy w godzi­nach od 8.00 do 16.00.

 jak-dojechac

.

Punkt pobrań mate­ria­łu testD­NA w Gdań­sku zlo­ka­li­zo­wa­ny jest pod adre­sem:

ul. Sub­i­sła­wa 24
80–354 Gdańsk

W pobli­żu:

Apte­ka pod Esku­la­pem, Boisko Orlik Esta­dio Żabian­ka, Cen­trum implan­to­lo­gii Gdańsk — chi­rurg szczę­ko­wy, implan­ty.

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

 • Kon­ku­ren­cyj­na ofer­ta ceno­wa — jedy­na taka na ryn­ku!
 • Przy­ja­zny i korzyst­ny sys­tem ratal­ny
 • Dys­po­nu­je­my ponad 200 pla­ców­ka­mi medycz­ny­mi na tere­nie całe­go kra­ju
 • Na pol­skim ryn­ku jeste­śmy już ponad 10 lat!
 • Pomoc na każ­dym eta­pie bada­nia — moż­na się z nami kon­tak­to­wać od ponie­dział­ku do nie­dzie­li w godzi­nach 8.00 — 21.00
 • Moż­li­wość dojaz­du pie­lę­gniar­ki do domu pacjent­ki
 • Facho­wa kon­sul­ta­cja i pomoc na każ­dym eta­pie zle­ce­nia testu
 • Naj­wyż­sza jakość usług potwier­dzo­na cer­ty­fi­ka­ta­mi

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu