Test NIFTY Toruń

Test NIFTY Toruń

Labo­ra­to­rium testD­NA zapra­sza wszyst­kie Pacjent­ki z Toru­nia do lokal­ne­go punk­tu pobrań na nie­in­wa­zyj­ny test pre­na­tal­ny NIFTY. Bada­nie to jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne, a swo­im prze­bie­giem nie róż­ni się od stan­dar­do­wej mor­fo­lo­gii. Na miej­scu pie­lę­gniar­ka lub położ­na pobie­rze do Pań­stwa mate­riał do ana­li­zy. Oprócz tego zosta­ną tak­że wypeł­nio­ne wszyst­kie doku­men­ty potrzeb­ne do reali­za­cji testu.

Na wyni­ki cze­ka się 11 dni robo­czych. Pacjent­ka może je ode­brać w punk­cie lub otrzy­mać dro­gą pocz­to­wą.

Jak umówić wizytę

Jeśli chcą Pań­stwo umó­wić się na wizy­tę wystar­czy zadzwo­nić pod numer:  (56) 690 40 95. Usta­la­my dogod­ny dla Pacjent­ki ter­min. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­en­dy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.

MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Har­mo­no­gram pra­cy lokal­ne­go punk­tu testD­NA w Toru­niu: Ponie­dzia­łek – Pią­tek – od godzi­ny 9:00 do 16:00.

 jak-dojechac

.

Lokal­ny punkt pobrań w Toru­niu mie­ści się pod nastę­pu­ją­cym adre­sem:
ul. M. Skłodowskiej–Curie 73
87–100 Toruń

W pobli­żu:

Wil­mat — Hur­tow­nia moto­cy­klo­wa, Lecz­ni­ce Cito­med

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

 • Kon­ku­ren­cyj­na ofer­ta ceno­wa
 • Wygod­ny sys­tem ratal­ny
 • Doświad­czo­ny per­so­nel
 • Ponad 200 lokal­nych punk­tów pobrań w całej Pol­sce
 • Miła i przy­ja­zna atmos­fe­ra
 • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej info­li­nii czyn­nej przez cały tydzień
 • Licz­ne cer­ty­fi­ka­ty przy­zna­ne przez kra­jo­we i zagra­nicz­ne insty­tu­cje
 • Moż­li­wość pobra­nia pró­bek w domu

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu