Test NIFTY Lublin

Test NIFTY Lublin

 

Auto­ry­zo­wa­ny punkt pobrań mate­ria­łu testD­NA w Lubli­nie zapra­sza gorą­co wszyst­kie Pacjent­ki na nie­in­wa­zyj­ne bada­nie pre­na­tal­ne NIFTY. Usłu­gi świad­czy­my od ponie­dział­ku do śro­dy w godzi­nach 9:00 – 17:00. Na miej­scu zosta­nie pobra­na od Pań­stwa krew prze­zna­czo­na do ana­li­zy.

Przed bada­niem zosta­ną rów­nież uzu­peł­nio­ne wszyst­kie doku­men­ty słu­żą­ce do reali­za­cji zle­ce­nia. Czas ocze­ki­wa­nia na wynik to 11 dni robo­czych i moż­na go ode­brać uda­jąc się bez­po­śred­nio do pla­ców­ki. Gwa­ran­tu­je­my miłą i pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę per­so­ne­lu.

Jak umówić wizytę

W celu umó­wie­nia wizy­ty nale­ży zadzwo­nić pod numer:  (81) 451 10 20. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00. 

MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Bada­nia NIFTY w Lubli­nie odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9:00 do 16:00.

 jak-dojechac

.

Punkt pobrań testD­NA w Lubli­nie zlo­ka­li­zo­wa­ny jest pod nastę­pu­ją­cym adre­sem:
ul. Przy­jaź­ni 13
20–314 Lublin
W pobli­żu

Lubel­ska Fabry­ka Wag, Makro, PKO Bank Pol­ski.

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

  • Gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści usług
  • Kon­ku­ren­cyj­ne ceny badań
  • Moż­li­wość roz­ło­że­nia płat­no­ści na raty
  • Doświad­czo­ny per­so­nel medycz­ny
  • Roz­bu­do­wa­na sieć lokal­nych punk­tów pobrań — ponad 200 pla­có­wek w całej Pol­sce
  • Moż­li­wość zasię­gnię­cia infor­ma­cji u kon­sul­tan­ta na każ­dym eta­pie reali­za­cji usłu­gi
  • Pro­fe­sjo­na­lizm potwier­dzo­ny cer­ty­fi­ka­ta­mi

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
  • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
  • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu