Test NIFTY Opole

Test NIFTY Opole

Jeśli zde­cy­do­wa­li się już Pań­stwo na wyko­na­nie bez­in­wa­zyj­ne­go testu pre­na­tal­ne­go NIFTY, ale dalej mają wąt­pli­wo­ści co do wybo­ru pla­ców­ki, zachę­ca­my gorą­co do sko­rzy­sta­nia z usług lokal­ne­go punk­tu pobrań testD­NA w Opo­lu. Bada­nie to jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne i nie sta­no­wi dla mat­ki oraz dziec­ka żad­ne­go zagro­że­nia.

Na miej­scu wykwa­li­fi­ko­wa­na pie­lę­gniar­ka lub położ­na pobie­rze prze­zna­czo­ną do ana­li­zy prób­kę krwi. Na wyni­ki cze­ka się 11 dni robo­czych i moż­na je ode­brać w naszej pla­ców­ce lub otrzy­mać pocz­tą.

Jak umówić wizytę

Aby umó­wić się na wizy­tę wystar­czy skon­tak­to­wać się z nami tele­fo­nicz­nie:  (77) 547 43 14. Usta­la­my dogod­ny dla Pacjent­ki ter­min. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­endy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.


MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9:00–16:00.

 jak-dojechac

.

Lokal­ny punkt pobrań w Opo­lu znaj­du­je się pod adre­sem:
ul. Kato­wic­ka 55
45–061 Opo­le

W pobli­żu:

Para­fia rzym­sko­ka­to­lic­ka św. Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, Wydział Eko­no­micz­ny, Uni­wer­sy­tet Opol­ski, Kry­ta Pły­wal­nia Akwa­rium

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

 • Zawsze pew­ny i jed­no­znacz­ny wynik
 • Kon­ku­ren­cyj­na ofer­ta ceno­wa
 • Moż­li­wość roz­ło­że­nia płat­no­ści na wygod­ne raty
 • Doświad­czo­ny per­so­nel medycz­ny — tysią­ce zre­ali­zo­wa­nych badań
 • Łatwość dostę­pu (ponad 200 lokal­nych punk­tów pobrań)
 • Moż­li­wość wyko­na­nia testu w domu
 • Miła i pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga
 • Moż­li­wość kon­sul­ta­cji z naszy­mi spe­cja­li­sta­mi

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu