Test NIFTY Radom

Test NIFTY Radom

Labo­ra­to­rium testD­NA zapra­sza Pacjent­ki z Rado­mia i oko­lic do lokal­ne­go punk­tu pobrań miesz­czą­ce­go się na ul. 1905 roku na bez­in­wa­zyj­ne bada­nie pre­na­tal­ne NIFTY. Na miej­scu zaj­mie się Pań­stwem pro­fe­sjo­nal­ny per­so­nel medycz­ny – zosta­ną pobra­ne prób­ki oraz wypeł­nio­ne wszyst­kie potrzeb­ne doku­men­ty.

Czas ocze­ki­wa­nia na wynik to 11 dni robo­czych. Pacjent­ka może udać się po nie­go do pla­ców­ki lub otrzy­mać pocz­tą.

Jak umówić wizytę

Jeśli chcie­li­by Pań­stwo umó­wić się na wizy­tę, pro­si­my dzwo­nić pod numer:  (48) 386 13 08. Usta­la­my dogod­ny dla Pacjent­ki ter­min. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­en­dy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.

MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Har­mo­no­gram pra­cy lokal­ne­go punk­tu pobrań mate­ria­łu w Rado­miu: Ponie­dzia­łek – Pią­tek: godzi­ny od 9:00 do 16:00.

 jak-dojechac

.

Adres lokal­ne­go punk­tu pobrań testD­NA w Rado­miu to:
ul. 1905 roku 20
26–600 Radom

W pobli­żu:

Orlen, Lidl, Bhp Cen­trum, Śro­do­wi­sko­wy Dom Samo­po­mo­cy w Rado­miu.

Dlaczego warto zlecić badanie w testDNA?

 • Świad­czy­my usłu­gi naj­wyż­szej jako­ści
 • Posia­da­my kon­ku­ren­cyj­ną ofer­tę ceno­wą
 • Dys­po­nu­je­my ponad 200 lokal­ny­mi punk­ta­mi pobrań mate­ria­łu
 • Nasi pra­cow­ni­cy posia­da­ją dłu­go­let­nie doświad­cze­nie
 • Daje­my moż­li­wość zamó­wie­nia wizy­ty domo­wej
 • Naszą wia­ry­god­ność potwier­dza­ją licz­ne cer­ty­fi­ka­ty
 • Na potrze­by Pacjen­tów uru­cho­mi­li­śmy bez­płat­ną info­li­nię, pod któ­rą moż­na uzy­skać infor­ma­cje na temat ofe­ro­wa­nych badań
 • Wszel­kie płat­no­ści zwią­za­ne z reali­za­cją zle­ce­nia moż­na roz­ło­żyć na wygod­ne raty

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16 i 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu