Test NIFTY Zielona Góra

Test NIFTY Zielona Góra

Pacjent­ki z Zie­lo­nej Góry zapra­sza­my ser­decz­nie na pobra­nie pró­bek do bez­in­wa­zyj­ne­go bada­nia pre­na­tal­ne­go NIFTY. Nasz lokal­ny punkt medycz­ny znaj­du­je się przy uli­cy Wyszyń­skie­go, a testy reali­zo­wa­ne są od ponie­dział­ku do śro­dy. Mate­riał zosta­nie pobra­ny przez wyszko­lo­nych do tego spe­cja­li­stów. Miła atmos­fe­ra i kom­plek­so­wa obsłu­ga.

Czas ocze­ki­wa­nia na rezul­tat bada­nia to 11 dni robo­czych, a wynik moż­na ode­brać w pla­ców­ce, bądź otrzy­mać listow­nie.

Jak umówić wizytę

W celu umó­wie­nia się na wizy­tę wystar­czy skon­tak­to­wać się z nami tele­fo­nicz­nie: (68) 414 50 54. Ter­min wizy­ty sta­ra­my się dosto­so­wy­wać do naszych Pacjen­tek. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­en­dy i świę­ta) od 8:00 do 21:00. 

MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Test NIFTY reali­zu­je­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8:00 do 16:00.

 jak-dojechac

.

Adres lokal­ne­go punk­tu pobrań mate­ria­łu testD­NA w Zie­lo­nej Górze:

ul. Wyszyń­skie­go 99
65–001 Zie­lo­na Góra

W pobli­żu:

Rynek Zie­lo­na Góra, Wodo­cią­gi Zie­lo­na Góra, Home Servi­ce Mariusz Jago­dziń­ski, Smi­le Zone — Zabaw­ki.

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

 • Pro­fe­sjo­nal­na i miła obsłu­ga
 • Kon­ku­ren­cyj­na cena
 • Moż­li­wość roz­ło­że­nia płat­no­ści na raty
 • Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie – ponad 10 lat na ryn­ku
 • Łatwość dostę­pu (ponad 200 punk­tów pobrań zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie całe­go kra­ju)
 • Moż­li­wość zamó­wie­nia wizy­ty domo­wej
 • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z porad naszych eks­per­tów na każ­dym eta­pie reali­za­cji zle­ce­nia
 • Pro­fe­sjo­na­lizm potwier­dzo­ny licz­ny­mi cer­ty­fi­ka­ta­mi

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

 • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
 • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
 • zespo­łu mikro­de­le­cji 5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu