Test NIFTY Szczecin

Test NIFTY Szczecin

Punkt pobrań testD­NA w Szcze­ci­nie zapra­sza ser­decz­nie wszyst­kie Pacjent­ki na pobra­nie mate­ria­łu do testu NIFTY. Nasza pla­ców­ka zlo­ka­li­zo­wa­na jest na uli­cy Powstań­ców Wiel­ko­pol­skich, a bada­nia prze­pro­wa­dza­my w godzi­nach od 9:00 do 16:00. Na miej­scu wykwa­li­fi­ko­wa­na pie­lę­gniar­ka, bądź położ­na pobie­rze prób­ki krwi prze­zna­czo­ne do ana­li­zy.

Zosta­ną rów­nież wypeł­nio­ne wszyst­kie potrzeb­ne do reali­za­cji zle­ce­nia doku­men­ty. Na wynik testu cze­ka się 11 dni robo­czych. Po tym cza­sie Pacjent­ka może otrzy­mać go pocz­tą lub zgło­sić się do pla­ców­ki. testD­NA umoż­li­wia pobra­nie krwi do testu NIFTY w domu przez doświad­czo­ny per­so­nel medycz­ny.

Jak umówić wizytę

Pobra­nia w punk­cie lub dojazd pie­lę­gniar­ki do domu moż­na umó­wić tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc pod numer:  (91) 852 22 36. Wyznacz­my dogod­ny dla Pacjent­ki ter­min. Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­en­dy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.

MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Bada­nia Nifty w Szcze­ci­nie reali­zu­je­my od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9:00 do 16:00.

 jak-dojechac

.

Punkt pobrań testD­NA w Szcze­ci­nie zlo­ka­li­zo­wa­ny jest pod nastę­pu­ją­cym adre­sem:

ul. Powstań­ców Wiel­ko­pol­skich 66/68
70–111 Szcze­cin

W pobli­żu:

Park Pomo­rzań­ski im. Gene­ra­ła Dowbór — Muśnic­kie­go, Bro­war Szcze­cin

Dlaczego test NIFTY w testDNA?

  • Bada­nia reali­zo­wa­ne są na naj­wyż­szym pozio­mie
  • Kon­ku­ren­cyj­na ofer­ta ceno­wa
  • Korzyst­ny sys­tem ratal­ny
  • Boga­te doświad­cze­nie
  • Roz­bu­do­wa­na sieć lokal­nych punk­tów pobrań — ponad 200 pla­có­wek na tere­nie całe­go kra­ju
  • Moż­li­wość kon­sul­ta­cji z naszy­mi spe­cja­li­sta­mi na każ­dym eta­pie zle­ce­nia testu

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
  • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
  • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu