NIFTY a Harmony – czy istnieje różnica?

Test NIFTY a badanie Harmony

NIFTY i Har­mo­ny to dwa naj­bar­dziej dokład­ne, prze­sie­wo­we bada­nia pre­na­tal­ne, któ­re wyko­ny­wa­ne są w celu okre­śle­nia ryzy­ka roz­wo­ju naj­częst­szych wad gene­tycz­nych u dzie­ci. Wyso­ka sku­tecz­ność i 100% bez­pie­czeń­stwo jest tym, co wyróż­nia je spo­śród innych dostęp­nych na ryn­ku testów prze­sie­wo­wych. Oba moż­na  zre­ali­zo­wać już od 10 tygo­dnia cią­ży.

.

NIFTY i Harmony — podobieństwa i różnice

Choć oba bada­nia, zarów­no pod wzglę­dem prze­zna­cze­nia, jak i sku­tecz­no­ści są do sie­bie bar­dzo podob­ne, moż­na jed­nak wska­zać pew­ne róż­ni­ce mię­dzy nimi. Przede wszyst­kim róż­nią się sto­so­wa­ną meto­dę, zakre­sem wykry­wa­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści, a tak­że moż­li­wo­ścią prze­pro­wa­dza­nia bada­na w przy­pad­ku cią­ży mno­giej. Ponad­to test NIFTY wyko­ny­wa­ny jest w Pol­sce, test Har­mo­ny pro­wa­dzą Sta­ny Zjed­no­czo­ne.

Poni­żej zamie­ści­li­śmy tabe­lę ilu­stru­ją­cą jak te dwa testy róż­nią się od sie­bie, a w czym są do sie­bie podob­ne.

NIFTY_HARMONY_poprawione

.

Jak zlecić test NIFTY i Harmony?

W przy­pad­ku obu badań wystar­czy zgło­sić się do pla­ców­ki, któ­ra ma je w swo­jej ofer­cie. W usta­lo­nym wcze­śniej ter­mi­nie zosta­nie pobra­na nie­wiel­ka ilo­ści krwi z żyły odłok­cio­wej. Pobra­nie przy­po­mi­na zwy­kłe bada­nie mor­fo­lo­gicz­ne, dla­te­go jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne. Przed samym pobra­niem nie trze­ba być na czczo, moż­na spo­koj­nie zjeść obfi­ty posi­łek. War­to rów­nież wspo­mnieć o tym, że testy te nie są refun­do­wa­ne przez NFZ, moż­na je wyko­nać pry­wat­nie.

.

Test NIFTY – wskazania i przeciwskazania

  • Wskazania

Test NIFTY pole­ca­ny jest kobie­tom, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na cią­żę po 35. roku życia, bądź tym przy­szłym mamom, u któ­rych wyni­ki badań wyko­na­nych w pierw­szym i dru­gim try­me­strze cią­ży suge­ru­ją pod­wyż­szo­ne ryzy­ko roz­wo­ju nie­pra­wi­dło­wo­ści o pod­ło­żu gene­tycz­nym. Kolej­nym wska­za­niem do testu jest rów­nież dłu­go­trwa­łe lecze­nie nie­płod­no­ści, włącz­nie z meto­dą in vitro. NIFTY pro­po­nu­je się rów­nież pacjent­kom, u któ­rych dia­gno­stycz­ne bada­nia pre­na­tal­ne mogły­by dopro­wa­dzić do powi­kła­nia cią­ży, w tym poro­nie­nia oraz kobiet zaka­żo­nych wiru­sa­mi: HIV, HBS oraz HCV. I wresz­cie prze­sie­wo­we bada­nie pre­na­tal­ne NIFTY powin­ny wyko­nać te panie, któ­rym zale­ży na infor­ma­cji na temat sta­nu zdro­wia ich dziec­ka, ale chcia­ły­by unik­nąć dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej, w tym amnio­punk­cji.

  • Przeciwskazania

Bada­nie NIFTY jest bada­niem cał­ko­wi­cie nie­in­wa­zyj­nym, w związ­ku z czym nie nie­sie ze sobą żad­ne­go zagro­że­nia dla mat­ki i dziec­ka. Prze­ciw­ska­zań do jego wyko­na­nia jest napraw­dę bar­dzo mało, nie­mniej jed­nak war­to o nich wspo­mnieć. Z NIFTY na pew­no powin­ny zre­zy­gno­wać cię­żar­ne po ope­ra­cjach prze­szcze­pu narzą­du lub trans­plan­ta­cji szpi­ku. Na test nie powin­ny się rów­nież decy­do­wać panie, któ­re 6 mie­się­cy przed zapłod­nie­niem mia­ły prze­ta­cza­ną krew. Z kolei obec­ność wady chro­mo­so­mo­wej u kobie­ty lub prze­by­ta tera­pia komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi może spra­wić, że wynik bada­nia nie będzie wia­ry­god­ny. W takim przy­pad­ku rów­nież nale­ży z nie­go zre­zy­gno­wać.

przeczytaj_poradnik_na_temat_testu_NIFTYTest Harmony – wskazania i przeciwskazania

  • Wskazania

Test Har­mo­ny, podob­nie jak test NIFTY będzie naj­lep­szym roz­wią­za­niem dla kobiet, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na póź­ne macie­rzyń­stwo, czy­li po 35. roku życia oraz dla tych, któ­re uzy­ska­ły nie­pra­wi­dło­we wyni­ki innych prze­sie­wo­wych badań pre­na­tal­nych (USG, gene­tycz­ne, test PAPP-A). Bada­nie dedy­ko­wa­ne jest rów­nież kobie­tom, dla któ­rych inwa­zyj­na dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na mogła­by być nie­bez­piecz­na, m.in. z powo­du przo­du­ją­ce­go łoży­ska, wiru­so­we­go zapa­le­nia wątro­by typu B i C oraz zaka­że­nia wiru­sem HIV. I wresz­cie bada­nie Har­mo­ny dedy­ko­wa­ne jest wszyst­kim przy­szłym mamom, któ­re chcia­ły­by wyklu­czyć cho­ro­bę gene­tycz­ną u swo­je­go dziec­ka (np. zespół Downa, zespół Edward­sa, zespół Patau), ale oba­wia­ją się ryzy­ka jakie nio­są ze sobą meto­dy inwa­zyj­ne.

  • Przeciwskazania

Test Har­mo­ny nie będzie odpo­wied­ni dla kobiet, któ­re nie osią­gnę­ły jesz­cze 10. tygo­dnia cią­ży oraz będą­cych w cią­ży wie­lo­pło­do­wej — z więk­szą licz­bą pło­dów niż 2. W takim przy­pad­ku bada­nie może dać rezul­tat nie­zgod­ny ze sta­nem fak­tycz­nym.

Nie­pra­wi­dło­wy wynik jed­ne­go jak i dru­gie­go z omó­wio­nych testów nale­ży potwier­dzić wyko­nu­jąc dia­gno­stycz­ne bada­nia pre­na­tal­ne – amnio­punk­cję lub biop­sję kosmów­ki. NIFTY i Har­mo­ny są bowiem bada­nia­mi prze­sie­wo­wy­mi, a nie roz­strzy­ga­ją­cy­mi. Trze­ba mieć na uwa­dze rów­nież to, że w przy­pad­ku takich cho­rób, jak choć­by zespół Downa czy zespół Edward­sa zawsze mamy do czy­nie­nia z uszko­dzo­ny­mi gena­mi. Zanim więc pacjent­ka uda się na bada­nia dia­gno­stycz­ne, powin­na zasię­gnąć opi­nii leka­rza gene­ty­ka i omó­wić z nim wyni­ki badań prze­sie­wo­wych. Wca­le nie trze­ba uda­wać się do pla­ców­ki, wynik bada­nia moż­na skon­sul­to­wać w trak­cie roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej.

Najczęstsze pytania o test NIFTY

Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…

Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się do 11 dni robo­czych.

 

Dowiedz się więcej:

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu

 

Comments are closed.