Test NIFTY Rybnik

Test NIFTY Rybnik

Jeśli są Pań­stwo zain­te­re­so­wa­ni wyko­na­niem testu pre­na­tal­ne­go NIFTY zapra­sza­my do lokal­ne­go punk­tu pobrań przy ul. Par­ko­wej. Usłu­gi świad­czy­my od ponie­dział­ku do śro­dy w godzi­nach od 9:00 do 16:00.  Na miej­scu pie­lę­gniar­ka lub położ­na pobie­rze od Pacjent­ki mate­riał do ana­li­zy (ok. 10 ml. krwi).

Ponad­to zosta­ną wypeł­nio­ne wszyst­kie doku­men­ty nie­zbęd­ne do reali­za­cji zle­ce­nia.  Na wynik cze­ka się 11 dni robo­czych. Pacjent­ka może go ode­brać w punk­cie lub otrzy­mać pocz­tą na wska­za­ny adres.

Jak umówić wizytę

Jeśli chcą Pań­stwo umó­wić się na wizy­tę wystar­czy zadzwo­nić pod numer:  (32) 445 06 57Reje­stra­cja jest czyn­na codzien­nie (tak­że w week­en­dy i świę­ta) od 8:00 do 21:00.

MTHFR_zespół downa

.jak-pracujemy

.

Har­mo­no­gram pra­cy lokal­ne­go punk­tu testD­NA w Ryb­ni­ku: Ponie­dzia­łek – Pią­tek: od godzi­ny 9:00 do 16:00.

 jak-dojechac

.

Lokal­ny punkt pobrań w Ryb­ni­ku mie­ści się pod nastę­pu­ją­cym adre­sem:
ul. Par­ko­wa 4a
44–200 Ryb­nik

W pobli­żu:

Park Kozie Góry, NZOZ MEDIKOL Sp. z o.o., Regio­nal­ny Ośro­dek Dosko­na­le­nia Nauczy­cie­li i Infor­ma­cji Peda­go­gicz­nej. Woje­wódz­ki Ośro­dek Meto­dycz­ny

Test NIFTY w testDNA – dlaczego właśnie u nas?

  • Kon­ku­ren­cyj­ne ceny
  • Wygod­ny sys­tem ratal­ny
  • Facho­wy per­so­nel medycz­ny
  • Ponad 200 lokal­nych punk­tów pobrań w całej Pol­sce
  • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nej info­li­nii czyn­nej przez cały tydzień
  • Licz­ne cer­ty­fi­ka­ty przy­zna­ne przez pol­skie i zagra­nicz­ne insty­tu­cje

 

Opiekun medyczny badania


 

Kata­rzy­na Drab

Tel. kom.: 570 047 770

E-mail: info@badanienifty.pl / kontakt@badanienifty.pl  
 
 
 
 

Możesz sprawdzić najczęściej zadawane pytania
Ile kosz­tu­je test NIFTY

Cał­ko­wi­ty koszt testu NIFTY wyno­si 2397 zł. Cena ta obej­mu­je ana­li­zę prób­ki, pobra­nie mate­ria­łu w pla­ców­ce medycz­nej, wynik w języ­ku pol­skim i/lub angiel­skim, oraz zwrot czę­ści ponie­sio­nych kosz­tów wyko­na­nia badań dia­gno­stycz­nych. Opła­tę za bada­nie moż­na roz­ło­żyć na raty. Wię­cej…  

Co bada­my?

Test NIFTY okre­śla ryzy­ko wystą­pie­nia:

  • trzech naj­częst­szych wad chro­mo­so­mo­wych tj. Zespo­łu Downa, Zespo­łu Edward­sa oraz Zespo­łu Patau, tri­so­mii 9, 16, 22
  • aneu­plo­idii chro­mo­so­mów płci (mono­so­mia X (zespół Tur­ne­ra), XXY (zespół Kli­ne­fel­te­ra), XXX, XYY,
  • zespo­łu mikro­de­le­cji (5p (zespół kocie­go krzy­ku), 1p36, 2q33.1, zespo­łu Jacob­se­na (11q23), zespo­łu DiGeorge’a 2 (10p14-p13), zespo­łu Van der Woude (1q32.2), zespo­łu Pra­de­ra-Wil­lie­go­/An­gel­ma­na (15q11.2).
Czy test NIFTY to jest to samo co test PAPPA?

Po czę­ści tak. Test NIFTY podob­nie jak test Pap­pa jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym okre­śla­ją­cym ryzy­ko wystą­pie­nia jed­nej z trzech tri­so­mii. Nie­mniej jed­nak czu­łość testu NIFTY jest zde­cy­do­wa­nie wyż­sza i wyno­si ponad 99%. W przy­pad­ku testu Pap­pa jest to 90%.

Czy test NIFTY to jest to samo co amnio­punk­cja?

Nie. Test NIFTY jest prze­sie­wo­wym bada­niem pre­na­tal­nym nato­miast amnio­punk­cja to test dia­gno­stycz­ny. Co to ozna­cza? W przy­pad­ku kie­dy test NIFTY wska­że ryzy­ko wystą­pie­nia tri­so­mii reko­men­do­wa­ne jest wyko­na­nie amnio­punk­cji w celu potwier­dze­nia dia­gno­zy.

Ile się cze­ka na wynik bada­nia?

Na wynik testu ocze­ku­je się 11 dni robo­czych.

zobacz wię­cej pytań

Dowiedz się więcej:

 

zadzwon napisz skorzystaj-z-czatu